Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001

Kazalo

4802. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uveljavljanju ugovora vesti vojaški dolžnosti in o izvajanju civilne službe, stran 9370.

Na podlagi tretjega odstavka 48. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in 74/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uveljavljanju ugovora vesti vojaški dolžnosti in o izvajanju civilne službe
1. člen
V uredbi o uveljavljanju ugovora vesti vojaški dolžnosti in o izvajanju civilne službe (Uradni list RS, št. 34/96) se v tretjem odstavku 2. člena za besedilom “za priznanje ugovora vesti vojaški dolžnosti” doda besedilo “najkasneje v roku petnajstih dni po prejemu poziva na služenje vojaškega roka,”.
2. člen
Drugi in tretji odstavek 7. člena se nadomestita z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
“Komisija je sklepčna, če je prisotna večina članov oziroma njihovih namestnikov. Komisija sprejema odločitve z večino na seji prisotnih članov.”.
Četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
3. člen
Za drugim odstavkom 8. člena se dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“Posameznik mora ob razgovoru pred komisijo pojasniti okoliščine, ki so pomembne za odločitev o priznanju pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti in praviloma predložiti ustrezna dokazila, ki potrjujejo njegove navedbe v pisni vlogi.
Pri ugotavljanju splošnega načina življenja in ravnanja nabornika in odločanju v posameznih primerih uveljavljanja ugovora vesti vojaški dolžnosti komisija praviloma upošteva:
– pri religioznih razlogih dokazila, da vojaškemu obvezniku njegova vera preprečuje uporabo orožja v vseh okoliščinah;
– pri filozofskih razlogih dokazila o aktivnostih in članstvih v raznih organizacijah in združenjih, ki delujejo v smeri prepovedi uporabe orožja v vseh okoliščinah;
– pri humanitarnih razlogih dokazila o prostovoljnih aktivnostih v okviru humanitarnih organizacij.”.
Državljanu, ki na lastno željo želi opraviti nadomestno civilno službo, pa je ocenjen kot nesposoben za vojaško službo, ni potrebno dokazovati razlogov iz prejšnjega odstavka.
Tretji odstavek postane šesti odstavek.
4. člen
Za prvim odstavkom 9. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V odločbi iz prejšnjega odstavka komisija opredeli tudi pravne posledice odpovedi pravici do ugovora vesti vojaški dolžnosti oziroma nadomestni civilni službi v skladu z zakonom.”.
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
V drugem odstavku 12. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
“- dokazati, da opravljajo dejavnost iz prvega odstavka tega člena;”.
V drugi alinei se za besedami “izpolnjevati pogoje za” doda beseda “celodnevno”.
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
“Prednost pri določitvi organizacij in služb, v katerih se opravlja nadomestna civilna služba, imajo organizacije in službe, ki zagotavljajo celodnevno oskrbo ter nastanitev, in ki na podlagi zakona delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči ter organizacije, ki opravljajo humanitarno dejavnost.”.
6. člen
V prvem odstavku 14. člena se v prvi alinei za besedama “pogoji za” doda besedo “celodnevno”.
7. člen
V 15. členu se v drugem odstavku na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
“O izvedeni prerazporeditvi se obvesti upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.”.
8. člen
V 16. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Organizacija ali služba, v kateri se izvaja nadomestna civilna služba, je dolžna obvestiti upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki državljana vodi v evidenci, o času nastopa nadomestne civilne službe v roku 5 dni po pričetku služenja in v roku 8 dni po končani nadomestni civilni službi o času zaključka službe.”.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 821-04/2001-1
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti