Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001

Kazalo

4799. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (ZZSR-A), stran 9364.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2003 (ZZSR-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2003 (ZZSR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2001.
Št. 001-22-140/01
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA REALIZACIJO TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV OBRAMBNIH SIL REPUBLIKE SLOVENIJE V LETIH 1994–2003 (ZZSR-A)
1. člen
V naslovu zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2003 (Uradni list RS, št. 13/94 in 42/00 – obvezna razlaga) se številka “2003“ nadomesti s številko “2007“.
2. člen
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“S tem zakonom se ureja tudi zagotavljanje sredstev, potrebnih za nadaljevanje programov organizacije in opremljanja sil za posredovanje Slovenske vojske, in za nadaljevanje temeljnih razvojnih programov, s katerimi se podpira sistem poveljevanja in kontrole, dopolnjuje logistika in sistem zračne obrambe.“
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V 2. členu se za besedami “realizacijo programov iz“ dodata besedi “prvega odstavka“, besedilo “s tem, da v posameznem letu znesek praviloma ne bo presegal 8.800 milijonov tolarjev po cenah na dan 30. 11. 1993, ki se bo letno usklajeval z gibanjem tečaja DEM.“ pa se nadomesti z besedilom “po cenah na dan 30. 11. 1993, ki se bodo letno usklajevala z gibanjem tečaja DEM.“
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Republika Slovenija bo za realizacijo programov iz drugega odstavka prejšnjega člena do vključno leta 2007 zagotovila sredstva do skupne višine 65.000 milijonov tolarjev po cenah na dan 31. 12. 2001, s tem, da se bodo letno usklajevala z gibanjem tečaja DEM. V ta znesek se ne vštevajo obresti in stroški za najeta posojila, s katerimi se v skladu s prvim odstavkom 4. člena tega zakona zagotavljajo potrebna sredstva.“
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo “temeljnih razvojnih programov po tem zakonu“ nadomesti z besedilom “programov iz prvega in drugega odstavka 1. člena tega zakona“.
Tretji odstavek se črta.
5. člen
Ob dokončni uveljavitvi EUR, kot valute posameznih držav članic Evropske unije, se z dnem 1. 1. 2002 neizkoriščeni del sredstev iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega zakona preračuna iz DEM v EUR po menjalnem razmerju, kot je določeno s predpisi Evropske unije. Od vključno 1. 1. 2002 dalje se za izvrševanje tega zakona, podzakonskih aktov v zvezi s tem zakonom, aktov pristojnih državnih organov in pogodb, sprejetih ali sklenjenih na podlagi tega zakona, namesto DEM uporablja EUR.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/93-32/19
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti