Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2001 z dne 4. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2001 z dne 4. 10. 2001

Kazalo

4042. Pravilnik o obveznih sestavinah in drugih elementih splošnih pogojev za opravljanje storitev fiksnega javnega telefonskega omrežja in mobilnega javnega radijskega omrežja, stran 7972.

Na podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za informacijsko družbo
P R A V I L N I K
o obveznih sestavinah in drugih elementih splošnih pogojev za opravljanje storitev fiksnega javnega telefonskega omrežja in mobilnega javnega radijskega omrežja
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obvezne sestavine in druge elemente splošnih pogojev za opravljanje fiksnih javnih telefonskih omrežij in storitev in mobilnih javnih radijskih omrežij in storitev.
2. člen
(pojmi)
(1) V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona z namenom, da primarno v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in nepristransko delovanje trga telekomunikacij.
2. DTMF je izbiranje klicnih številk z dvotonsko večfrekvenčno signalizacijo.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. FIKSNE JAVNE TELEFONSKE STORITVE IN OMREŽJA
3. člen
(terminalska oprema)
Operater mora zagotoviti, da je mogoče na omrežno priključno točko fiksnega javnega telefonskega omrežja priključiti terminalsko opremo, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
4. člen
(obvezne sestavine in objava splošnih pogojev)
(1) Operater mora objaviti splošne pogoje za opravljanje fiksnih javnih telefonskih storitev in/ali za dostop do fiksnega javnega telefonskega omrežja.
(2) Splošni pogoji morajo obsegati:
1. naziv in naslov operaterja,
2. obseg, način in pogoje opravljanja fiksnih javnih telefonskih storitev, ki jih ponuja,
3. pogoje, postopek in roke za priključitev terminalske opreme na fiksno javno telefonsko omrežje,
4. pogoje sklenitve, spremembe in prekinitve naročniškega razmerja,
5. pravila o povračilih zaradi neustreznih storitev,
6. vrste vzdrževanja, ki jih nudi naročnikom,
7. omejitve dostopa in uporabe fiksnega javnega telefonskega omrežja in/ali fiksnih javnih telefonskih storitev,
8. raven kakovosti storitev, posebno še glede prekinitev storitve ali zmanjšanja dostopnosti,
9. način reševanja sporov, z navedbo organa ali telesa, ki odloča o ugovorih uporabnika,
10. vzorčno pogodbo, če ima operater pomembno tržno moč,
11. tehnične značilnosti vmesnikov.
(3) Operater mora v splošnih pogojih navesti ceno priključitve, mesečno naročnino, cene vseh vrst klicev, cene za vzdrževanje in morebitne popuste ter cene za posebne ciljne skupine. Pri tem mora biti jasno navedeno, katere stroške vsebujeta cena priključitve in mesečna naročnina (na primer storitve operaterja, imeniki, služba informacij, selektivna zapora klica, razčlenjen račun, vzdrževanje…). Podane morajo biti tudi izbirne funkcije in lastnosti fiksnih javnih telefonskih storitev, ki se posebej zaračunavajo, in če je potrebno, referenca standardov.
5. člen
(vsebina naročniške pogodbe)
(1) Naročniška pogodba mora biti v pisni ali v drugi dogovorjeni obliki.
(2) Naročniška pogodba se lahko sklicuje na objavljene splošne pogoje in mora obsegati najmanj:
1. vrsto storitve,
2. rok za izvedbo začetne priključitve,
3. vrsto vzdrževalnih storitev;
4. pogodbene cene, obračun storitev in način plačila,
5. način prijave napak,
6. povračilo za neustrezne storitve oziroma storitve, ki niso skladne s pogodbo,
7. način reševanja sporov,
8. podrobno določitev storitev,
9. določbe o kvaliteti storitev,
10. določbe o trajanju oziroma prenehanju naročniške pogodbe.
6. člen
(zagotavljanje storitev)
(1) Operater fiksnih javnih telefonskih storitev in omrežij mora zagotavljati najmanj naslednje storitve:
1. DTMF, ki omogoča uporabo telefonov DTMF, izdelanih v skladu z dokumentom ETSI ETR 207,
2. možnost izbirne zapore izhodnih klicev, ki omogoča, da lahko naročnik od operaterja zahteva, da prepreči določene vrste izhodnih klicev.
(2) Operater fiksnih javnih telefonskih storitev in omrežij s pomembno tržno močjo pa mora poleg storitev iz prejšnjega odstavka tega člena, kjer je tehnično možno, nuditi tudi:
1. neposredno izbiranje, ki omogoča, da uporabnik fiksnega javnega telefonskega omrežja neposredno izbere številko uporabnika v zasebnem omrežju (PBX ali podobnih zasebnih omrežjih) brez posredovanja operaterja zasebnega omrežja,
2. preusmeritev klica, ki omogoča, da se klic na določeno številko preusmeri na drugo številko, če je prva zasedena, ali se ne odzove, ali pa se preusmeri vsak klic,
3. identifikacijo kličočega, ki omogoča, da se uporabniku prikaže klicna številka kličočega uporabnika, še preden je vzpostavljena zveza.
(3) Agencija lahko da posameznemu operaterju soglasje, da ne zagotavlja katere od navedenih storitev iz prejšnjih odstavkov, če to ni tehnično ali ekonomsko izvedljivo.
(4) Operater lahko spremeni storitve, ki jih zagotavlja, le s soglasjem agencije.
7. člen
(prekinitev opravljanja storitev)
(1) Operater sme prekiniti zagotavljanje storitev, če zaradi napake ali okvare, naravne ali druge nesreče ali iz podobnih vzrokov tehnično ni mogoče te storitve zagotavljati. O tem mora operater nemudoma obvestiti uporabnike in agencijo. Prekinitev sme trajati najkrajši možni čas, ki je potreben za odpravo okvare.
(2) Operater sme prekiniti zagotavljanje storitev tudi, če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del, širitve omrežja ali podobnih del na omrežju. O tem mora operater obvestiti agencijo in objaviti informacijo v sredstvih javnega obveščanja vsaj 24 ur vnaprej. Prekinitev mora trajati najkrajši možni čas, ki je potreben za izvedbo del.
(3) Operater sme prekiniti zagotavljanje storitev uporabniku tudi v primerih neplačila računov za že opravljene telekomunikacijske storitve, ko uporabnik z naročnikove terminalske opreme moti ali kako drugače vznemirja druge uporabnike in če naročnik ne sodeluje ali onemogoča odstranjevanje napak ali opravljanja del, ki so potrebna za nemoteno delovanje javnega telekomunikacijskega omrežja, način, pogoje in opozorila naročnikom pa določi v splošnih pogojih.
8. člen
(razčlenjeni račun)
Operater mora naročniku na njegovo zahtevo, uporabniku pa na podlagi soglasja naročnika, poslati oziroma pošiljati razčlenjeni račun v skladu s splošnim aktom agencije o razčlenjenem računu.
9. člen
(imeniki)
(1) Operater je dolžan zagotoviti imenike in službo informacij o naročnikih v skladu z zakonom.
(2) Pri sklepanju naročniškega razmerja mora operater jasno in nedvoumno opozoriti naročnika, da lahko nasprotuje objavi podatkov o sebi.
III. MOBILNE JAVNE RADIJSKE STORITVE IN OMREŽJA
10. člen
(mobilne javne radijske storitve in omrežja)
Za operaterje mobilnih javnih radijskih storitev in omrežij se smiselno uporabljajo vse določbe tega pravilnika razen določbe 6. člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(prilagoditev že sklenjenih naročniških pogodb)
Operaterji fiksnih javnih telefonskih omrežij in storitev in mobilnih javnih radijskih omrežij in storitev morajo naročniške pogodbe, ki so jih že sklenili s svojimi naročniki pred uveljavitvijo tega pravilnika, prilagoditi določbam tega pravilnika v roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika.
12. člen
(standardi)
Standardi, navedeni v tem pravilniku, se hranijo in so na voljo pri slovenskem nacionalnem organu za standarde.
13. člen
(končni določbi)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa (Uradni list RS, št. 75/98).
(2) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-15/2001
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

AAA Zlata odličnost