Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001

Kazalo

3929. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli, stran 7644.

Na podlagi 80. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli
1. člen
V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 19/01) se v peti alinei 5. člena besedi “izpitne komplete” nadomestita z besedama “preizkuse znanja”.
V šesti alinei se besedilo v oklepaju “(za ustni del)” dopolni tako, da se glasi:
“(za ustni ali praktični del)”.
V predzadnji alinei se beseda “tekoče” nadomesti z besedo “preteklo”.
2. člen
Drugi stavek drugega odstavka 8. člena se dopolni tako, da se glasi:
“V odsotnosti predsednika komisije, ki nima imenovanega namestnika, njegove naloge opravlja tajnik”.
3. člen
V drugi alinei 11. člena se besedilo “izpitnega reda” nadomesti z besedilom “pravil zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja (v nadaljevanju: pravila).”
4. člen
V peti alinei 12. člena se črta besedilo “v tretjem obdobju”.
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo “na podlagi javnega razpisa” nadomesti z besedilom “na predlog šol in predmetnih komisij”.
6. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo “za vsak predmet”. Doda se nova prva alinea, ki se glasi:
“– ta pravilnik,”
Dosedanja druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– pravila,”
Dosedanje prva do sedma alinea postanejo druga do osma alinea.
7. člen
V 15. členu se črta beseda “prve” in vejica.
8. člen
V tretjem odstavku 18. člena se črta beseda ”zaključno”.
9. člen
V prvem odstavku 21. člena se črtajo besede “izpitnim redom in”.
10. člen
V drugem odstavku 25. člena se beseda “le” nadomesti z besedo “praviloma”.
11. člen
V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V naknadnem in izrednem roku se opravlja samo pisno zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja.”
V dosedanjem tretjem odstavku se beseda “učenci” nadomesti z besedo “učenec”, beseda “opravljajo” pa se nadomesti z besedo ”opravlja”.
V dosedanjem četrtem odstavku se pred besedo “zaključno” doda beseda”pisno”.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
12. člen
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Osnovna šola prijavi učence:
– najkasneje do konca meseca novembra za poskusno zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja,
– najkasneje deset dni po poskusnem preverjanju in ocenjevanju znanja za redni spomladanski rok,
– dan po posredovanju rezultatov rednega roka za naknadni spomladanski rok in
– najkasneje do 30. junija za izredni rok v mesecu avgustu.
Šola seznam prijavljenih učencev posreduje Državnemu izpitnemu centru”.
13. člen
V 34. členu se pred besedo “zaključnega” doda beseda “pisnega”, pred besedo “zaključno” pa beseda “pisno”.
14. člen
V 35. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
“Pisno zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja na šoli vodita dva nadzorna učitelja, ki ne smeta biti učitelja predmeta, pri katerem nadzorujeta pisno zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja.”
V drugem stavku se pred besedo “zaključno” doda beseda “pisno”.
V zadnjem stavku se besedi “izpitna tajnost” nadomestita z besedama “zaupne narave”.
15. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
“36. člen
(pravila)
Učenci morajo pri zaključnem preverjanju in ocenjevanju znanja ravnati v skladu s pravili, ki jih določi minister.”
16. člen
V prvem odstavku 37. člena se besedilo “z izpitnim redom” nadomesti z besedilom “s pravili”.
17. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
“38. člen
(ukrepi za kršitve pravil)
Učencu, ki krši pravila, lahko učitelj izreče naslednje ukrepe:
– opomin, če ne upošteva oziroma krši pravila,
– prekinitev opravljanja zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja iz predmeta, če kljub izrečenemu opominu nadaljuje s kršitvijo ali če uporablja nedovoljena sredstva, pripomočke ali metode.
V primeru ukrepa iz druge alinee prejšnjega odstavka se učencu pri pisnem zaključnem preverjanju in ocenjevanju znanja lahko odredi, da zapusti prostor, v katerem poteka zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja.
Če je učencu izrečen ukrep iz druge alinee prvega odstavka tega člena, je učenec iz tega predmeta neocenjen. V tem primeru ima učenec možnost opravljati zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja iz tega predmeta v naslednjem možnem terminu oziroma roku”.
18. člen
V prvem odstavku 39. člena se črta beseda “nadzornega”.
Drugi stavek drugega odstavka se dopolni tako, da se glasi:
“Pri obravnavanju ugovora mora biti prisoten učitelj, ki je izrekel ukrep oziroma oba nadzorna učitelja”.
19. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedilo “rezultatih pisnih izdelkov” nadomesti z besedilom “rezultati preverjanja in ocenjevanja znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij”.
20. člen
V prvem odstavku 43. člena se besedilo “Pisnim izpitom” nadomesti z besedilom “Pisnemu zaključnemu preverjanju in ocenjevanju znanja”.
21. člen
VIII. poglavje se spremeni tako, da se glasi:
“VIII. HRANJENJE DOKUMENTACIJE
44. člen
(način in rok hranjenja dokumentacije)
Dokumentacija, ki se nanaša na preverjanje in ocenjevanje znanja ob koncu obdobij, se hrani v arhivu šole, na kateri je učenec opravljal preverjanje in ocenjevanje znanja ob koncu obdobij.
Šola hrani dokumentacijo v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem znanja učenca ob koncu obdobij najmanj eno leto po opravljenem preverjanju in ocenjevanju znanja.
Šola na pisno zahtevo učenca ali njegovih staršev lahko pred uničenjem dokumentacije iz prejšnjega odstavka učencu izroči pisne preizkuse znanja, povezane z zaključnim preverjanjem in ocenjevanjem znanja.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-146/2001
Ljubljana, dne 14. septembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost