Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001

Kazalo

3925. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja, ki lahko nosijo oznake in znake EEC, stran 7609.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja, ki lahko nosijo oznake in znake EEC*
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja, ki so pritrjene na transportne trakove, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (v nadaljnjem besedilu: tračne tehtnice), postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, roke rednih overitev ter način označevanja.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP-18-75/410.
2. člen
Izrazi in definicije, uporabljeni v tem pravilniku, so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
3. člen
Tračne tehtnice morajo izpolnjevati meroslovne zahteve in z njimi povezane tehnične zahteve iz Priloge I.
Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da so tračne tehtnice, ki so skladne z 11. točko Priloge I, skladne z zahtevami tega pravilnika.
III. NAPISI IN OZNAKE
4. člen
Tračne tehtnice morajo imeti naslednje napise:
a) osnovne napise, jasno navedene v slovenskem jeziku:
– ime proizvajalca,
– ime uvoznika (za uvožene tehtnice),
– označbo tračne tehtnice,
– tip in serijsko številko tračne tehtnice,
– označbo proizvoda ali proizvodov, ki se tehtajo,
– najmanjše sešteto breme: ......... kg ali metričnih ton,
– število ciklov na uro (za tračne tehtnice s prištevanjem),
– napis: “Tehtnico je treba ničlirati najmanj vsake tri ure. Preskušanje ničle mora trajati najmanj ........obratov (Število obratov pri preskušanju ničle je določeno v certifikatu o EEC-odobritvi tipa merila skladno s točko 7.4.4.4 Priloge I).
b) osnovne napise, izražene s kodo:
– znak EEC-odobritve tipa merila,
– navedbo razreda točnosti v obliki 1 ali 2,
– vrednost razdelka zvezne (analogne) seštevalne skale v obliki dt =,
– vrednost razdelka nezvezne (digitalne) seštevalne skale v obliki dtd =,
– največjo zmogljivost v obliki Max ...,
– največji pretok v obliki Qmax ...,
– najmanjši pretok v obliki Qmin ...,
– nazivne hitrosti traku v obliki v = ...m/s,
– tehtalno dolžino v obliki L = ...m,
– identifikacijsko oznako na tistih delih tračne tehtnice, ki niso neposredno priključeni na glavni del tehtnice.
Tračne tehtnice morajo imeti tudi, kadar pride v poštev:
– vrednost razdelka kazalnika ničle v obliki d0 =,
– kontrolno vrednost z največjo možno spremembo, ki je določena v točki 7.4.4.2 Priloge I (za tračne tehtnice, opremljene z napravo za preverjanje ničle z dodatno maso).
Odvisno od uporabe tračne tehtnice lahko Urad Republike Slovenije za meroslovje v certifikatu o EEC-odobritvi tipa merila zahteva enega ali več dodatnih napisov.
5. člen
Velikost, oblika in razločnost napisov morajo biti take, da jih je pri normalnih pogojih uporabe tračne tehtnice mogoče prebrati brez težav. Napisov ne sme biti mogoče zbrisati.
Napisi morajo biti zbrani na dobro vidnem mestu na tračni tehtnici, bodisi na napisni ploščici, ki je pritrjena blizu kazalne naprave, ali na samem kazalniku.
6. člen
Napisno ploščico mora biti mogoče zapečatiti.
Na napisni ploščici je lahko predviden prostor za žig. Če na ploščici ni prostora za žig, mora biti v njeni bližini predvidena dodatna ploščica v ta namen.
Skladno s pogoji, določenimi z EEC-odobritvijo tipa, mora biti mogoče zapečatiti tiste sestavne dele tračnih tehtnic, katerih odstranitev ali naravnavanje vpliva na njihove meroslovne lastnosti.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
7. člen
Skladnost tračnih tehtnic z meroslovnimi zahtevami je mogoče potrditi z EEC-odobritvijo tipa merila, ki ji sledi EEC-prva overitev merila. Načini ugotavljanja skladnosti so določeni v Prilogi I.
V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
8. člen
Za tračne tehtnice so obvezne overitve. Rok za redne overitve je 2 leti. Redne in izredne overitve vključujejo:
– ugotavljanje skladnosti tračne tehtnice z EEC-odobrenim tipom merila,
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali tračna tehtnica ustreza zahtevam tega pravilnika. Meroslovni pregled pri redni in izredni overitvi je enak meroslovnemu pregledu, ki je določen za EEC-prvo overitev merila.
Največji dopustni pogreški pri redni in izredni overitvi so enaki največjim dopustnim pogreškom pri EEC-prvi overitvi merila. Pri redni in izredni overitvi se izvedejo preskusi iz točke 10.2. Priloge I.
VI. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem pristopa Slovenije v Evropsko unijo oziroma z dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.
Št. 009-13/01-5
Ljubljana, dne 12. septembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja (75/410/EGS).
Priloga I

               IZRAZI IN DEFINICIJE

1.      RAZVRSTITEV TEHTNIC PO NAČINU DELOVANJA

1.1      Avtomatske tehtnice

       Tehtnice, ki opravljajo tehtanje brez posredovanja
       operaterja in vzpostavijo avtomatski proces,
       značilen za tehtnice.

1.2      Neavtomatske tehtnice

       Tehtnice, pri katerih je med procesom tehtanja
       potrebno posredovanje operaterja, zlasti za
       nalaganje in/ali odstranjevanje bremen s sprejemnika
       bremena ter za ugotavljanje rezultata tehtanja.

2.      DEFINICIJA

       "Tračna tehtnica" je avtomatska tehtnica, ki
       ugotavlja maso razsutega proizvoda brez sistematične
       razčlenitve ob neprekinjenem gibanju traku.


3.      TERMINOLOGIJA

3.1      Razvrstitev

3.1.1     Po metodi seštevanja

3.1.1.1    S prištevanjem

        Tračne tehtnice, na katerih naprava za seštevanje
        prišteva zaporedna delna bremena, od katerih vsako
        ustreza dani poti, ki jo opravi trak.

3.1.1.2    Z integracijo

       Tračne tehtnice, na katerih naprava za seštevanje
       glede na čas integrira produkt bremena na enoto
       dolžine in hitrosti traku.

3.1.2     Po vrsti sprejemnika bremena

3.1.2.1    S tehtalno ploščo

       Tračne tehtnice, pri katerih sprejemnik bremena
       tvori samo del traku, ki se imenuje "tehtalna
       plošča".

3.1.2.2    Vključno s tračnim transporterjem

       Tračne tehtnice, pri katerih sprejemnik bremena
       tvori celotni tračni transporter.

3.2      Sestavni deli

3.2.1     Glavni sestavni deli

3.2.1.1    Tračni transporter

       Naprava za transport proizvoda s pomočjo traku, ki
       leži na valjih, ki se vrtijo okrog svoje osi.

3.2.1.1.1   Nosilni valji

       Valji, ki nudijo oporo transportnemu traku na fiksni
       nosilni konstrukciji tehtnice.

3.2.1.1.2   Tehtalni valji

       Valji, ki nudijo oporo transportnemu traku na
       sprejemniku bremena tehtalne enote.

3.2.1.2    Tehtalna enota

       Neavtomatska tehtnica v celoti ali njen del ali
       katera koli druga naprava, ki posreduje informacije
       o masi tehtanega bremena.

3.2.1.3    Pretvornik gibanja

       Naprava na transporterju, ki posreduje bodisi
       informacije, ki ustrezajo premiku določene dolžine
       traku, bodisi informacije, ki so sorazmerne hitrosti
       traku.

3.2.1.3.1   Naprava za zaznavanje premika

       Tisti del pretvornika gibanja, ki je stalno v dotiku
       s trakom.

3.2.1.4    Naprava za seštevanje

       Naprava, ki na podlagi informacije, ki jo
       posredujeta tehtalna enota in pretvornik gibanja,
       prišteva delna bremena ali integrira produkt bremena
       na enoto dolžine in hitrosti traku.

3.2.1.5    Kazalnik seštevka

       Naprava, ki sprejema informacije od naprave za
       seštevanje in kaže maso transportiranega bremena.

3.2.1.5.1   Kazalnik skupnega seštevka (brez ničlirne
       naprave)

       Naprava, ki kaže skupni seštevek mase vseh seštetih
       bremen.

3.2.1.5.2   Kazalnik delnega seštevka (z ničlirno napravo)

       Naprava, ki kaže maso seštetih bremen v omejenem
       hasovnem obdobju.

3.2.1.5.3   Dodatni kazalnik seštevka

       Naprava, pri kateri je vrednost razdelka večja kot
       pri kazalniku skupnega seštevka in je namenjena
       kazanju skupne mase bremena, ki se transportira v
       daljšem obdobju obratovanja. Te naprave so lahko
       opremljene z ničlirno napravo.

3.2.1.5.4   Preskusni kazalnik

       Naprava, pri kateri je vrednost razdelka manjša kot
       pri kazalniku skupnega seštevka in je namenjena
       preskušanju.

3.2.1.6    Ničlirna naprava

       Naprava, ki omogoča ničelno seštevanje vseh obratov,
       ki jih opravi neobremenjen trak.

       Ničlirna naprava je lahko neavtomatska,
       polavtomatska ali avtomatska.

3.2.1.6.1   Kazalnik ničle

       Kazalna naprava, ki je ločena od kazalnika seštevka
       in je vgrajena v ničlirno napravo ter omogoča
       preverjanje ničliranja, ko trak ni obremenjen.

3.2.1.6.2   Neavtomatska ničlirna naprava

       Naprava, ki operaterju omogoča opazovanje,
       ničliranje in preverjanje ničliranja.

3.2.1.6.3   Polavtomatska ničlirna naprava:

3.2.1.6.3.1  naprava, ki na ročni ukaz omogoča avtomatsko
       ničliranje tračne tehtnice,

       ali

3.2.1.6.3.2  naprava, ki na ročni ukaz kaže vrednost, na
       katero je treba naravnati ničlirno napravo.

3.2.1.6.4   Avtomatska ničlirna naprava

       Naprava, ki tračni tehtnici omogoča ničliranje brez
       posredovanja operaterja, potem ko je trak tekel
       prazen.

3.2.2     Pomožni sestavni deli

3.2.2.1    Naprava za kazanje trenutnega bremena

       Naprava, ki kaže maso bremena, ki v danem trenutku
       deluje na tehtalno enoto.

3.2.2.2    Naprava za kazanje pretoka

       Naprava, ki kaže trenutni pretok kot maso proizvoda,
       transportiranega na enoto časa, ali kot odstotek
       največjega pretoka.

3.2.2.3    Naprave za preverjanje delovanja

       Naprave, ki omogočajo preverjanje določenih funkcij
       in so zlasti namenjene:

       - simuliranju učinka konstantnega bremena na praznem
        traku (naprava za preverjanje ničle z dodatno
        maso) ali

       - primerjavi dveh integracij bremena na enoto
        dolžine v istem časovnem obdobju ali

       - kazanju, da je bilo prekoračeno največje breme ali
        največji pretok ali

       - opozarjanju uporabnika na napako pri delovanju
        tračne tehtnice, zlasti njenih električnih
        sestavnih delov.

3.2.2.4    Naprava za uravnavanje pretoka

       Naprava, ki zagotavlja programirani pretok.

3.2.2.5    Naprava za predizbiranje

       Naprava, ki omogoča ustavitev podajanja na trak, ko
       sešteto breme doseže predizbrano vrednost.

3.2.2.6    Simulator gibanja

       Dodatna naprava za preverjanje, ki se uporablja pri
       preskusih na tračni tehtnici brez pripadajočega
       traku in je namenjena simulaciji premikanja traku.


4.      MEROSLOVNE LASTNOSTI

4.1      Vrednost razdelka seštevalne skale

       Vrednost, izražena v enotah mase, ki je enaka:

       - vrednosti najmanjšega podrazdelka seštete mase:
        (dt) pri zveznem (analognem) kazanju,

       - razliki med dvema zaporednima vrednostma seštete
        mase (dtd) pri nezveznem (digitalnem) kazanju.

4.2      Vrednost razdelka (d0) kazalnika ničle

       Vrednost razdelka (d0) kazalnika ničle, izražena v
       enotah mase, ki je enaka:

       - vrednosti najmanjšega podrazdelka kazalnika ničle
        pri zveznem (analognem) kazanju,

       - razliki med dvema zaporednima vrednostma kazalnika
        ničle pri nezveznem (digitalnem) kazanju.

4.3      Tehtalna dolžina (L)

       Razdalja med osmi tehtalnih valjev na skrajnih
       koncih tehtalne plošče, povečana za polovice razdalj
       med osmi teh valjev in osmi najbližjih nosilnih
       valjev transporterja.

4.4      Tehtalni cikel

       Skupina operacij, ki so povezane z vsakim
       prištevanjem delnega bremena, ob koncu katerih se
       elementi naprave za seštevanje prvič povrnejo v
       začetni položaj ali stanje.

4.5      Največja zmogljivost (max) in najmanjša zmogljivost
       (min) tehtalne enote

4.5.1     Največja zmogljivost

       Največje trenutno neto breme na transportnem traku,
       ki naj bi ga tehtalna enota stehtala.

4.5.2     Najmanjša zmogljivost

       Vrednost neto bremena, pod katero lahko uporaba
       rezultatov tehtanja povzroči prevelik relativni
       pogrešek v rezultatu seštevanja.

4.5.3     Tehtalno območje enote

       Območje med najmanjšo in največjo zmogljivostjo.

4.6      Največji pretok (Qmax) in najmanjši pretok (Qmin)

4.6.1     Največji pretok

       Največji pretok je pretok ob največji zmogljivosti
       tehtalne enote in z največjo hitrostjo traku.

4.6.2     Najmanjši pretok

       Vrednost pretoka, pod katero bi lahko pri rezultatih
       tehtanja prišlo do prevelikih relativnih pogreškov.

4.7      Srednji preskusni pretok (Qe)

       Količnik med sešteto maso (C) in trajanjem preskusa
       (t):

          C
       Qe = ---
          t

4.8      Najmanjše sešteto breme

       Najmanjša sešteta masa proizvoda, pod katero bi
       lahko na rezultat tehtanja vplivali pogreški, večji
       od največjih dopustnih pogreškov za vsak pretok med
       največjim in najmanjšim.

4.9      Največje breme na enoto dolžine na traku

       Količnik med največjo zmogljivostjo tehtalne enote
       in tehtalno dolžino:

                   Max
                   ---
                    L


                MEROSLOVNE ZAHTEVE

5.      DOLOČITEV OBSEGA RAZREDOV TOČNOSTI

5.1      Razredi točnosti

       Tračne tehtnice se delijo v dva razreda točnosti:

       razred 1,
       razred 2.

5.2      Razvrstitev

       Tračne tehtnice se razvrščajo po meroslovnih
       lastnosti in kakovosti.

5.2.1     Značilnosti razreda 1

5.2.1.1    Vrednost razdelka seštevalne skale

       Vrednost razdelka seštevalne skale mora biti:

                  1
       - manjša ali enaka ------ bremena, seštetega v eni uri pri
                 2000
        največjem pretoku,

                  1
       - večja ali enaka ------- tega bremena.
                 50000

5.2.1.2    Vrednost razdelka kazalnika ničle (d0):

       Ob tem, da ni večja od vrednosti razdelka seštevalne
       skale:

       - mora biti vrednost razdelka zvezne (analogne)
                     1
        skale manjša ali enaka ------- bremena, seštetega v eni
                    20000
        uri pri največjem pretoku,

       - mora biti nezvezna (digitalna) vrednost razdelka
                  1
        manjša ali enaka ------- zgornjega bremena.
                 40000

5.2.2     Značilnosti razreda 2

5.2.2.1    Vrednost razdelka seštevalne skale

       Vrednost razdelka seštevalne skale mora biti:

                  1
       - manjša ali enaka ------ bremena, seštetega v eni uri pri
                 1000
        največjem pretoku,

                  1
       - večja ali enaka ------- tega bremena.
                 25000

5.2.2.2    Vrednost razdelka kazalnika ničle

       Ob tem, da ni večja od vrednosti razdelka seštevalne
       skale:

       - mora biti vrednost razdelka zvezne (analogne)
                     1
        skale manjša ali enaka ------- bremena, seštetega v eni
                    10000
        uri pri največjem pretoku,

       - mora biti vrednost razdelka nezvezne (digitalne)
                     1
        skale manjša ali enaka ------- zgornjega bremena.
                    20000

5.2.3     Oblika vrednosti razdelkov

       Vrednosti razdelkov morajo biti v naslednji obliki:

       1 x 10(na n), 2 x 10(na n), 5 x 10(na n), pri čemer je
       n pozitivno ali negativno celo število ali nič;

       vendar pa vrednostim razdelkov kazalnika ničle in
       vrednostim razdelkov preskusnega kazalnika ni treba
       ustrezati tej zahtevi.

5.2.4     Tračne tehtnice, opremljene z napravo za preverjanje
       ničle z dodatno maso

       Pogoji, navedeni v točkah 5.2.1.2, 5.2.2.2 in 5.2.3
       te priloge, ki se nanašajo na kazalnik ničle,
       veljajo tudi za kazalnik kontrolne vrednosti.

5.2.5     Najmanjši pretok

       Najmanjši pretok mora znašati 20 % največjega
       pretoka.

6.      NAJVEČJI DOPUSTNI POGREŠKI

       Potem, ko je bila tračna tehtnica pravilno ničlirana
       brez bremena, morajo biti največji dopustni
       pogreški, pozitivni ali negativni, vsake seštete
       mase, ki je večja ali enaka najmanjšemu seštetemu
       bremenu, enaki spodaj navedenim vrednostim.

6.1      Največji dopustni pogreški ob EEC-prvi overitvi
       merila

6.1.1     Razred 1

       0,5 % seštetega bremena za vsak pretok, ki je med 20
       in 100 % največjega pretoka.

6.1.2     Razred 2

       1 % seštetega bremena za vsak pretok, ki je med 20
       in 100 % največjega pretoka.

6.2      Največji dopustni pogreški med obratovanjem

6.2.1     Razred 1

       1 % seštetega bremena za vsak pretok, ki je med 20
       in 100 % največjega pretoka.

6.2.2     Razred 2

       2 % seštetega bremena za vsak pretok, ki je med 20
       in 100 % največjega pretoka.


7.      VELJAVNOST NAJVEČJIH DOPUSTNIH POGREŠKOV

7.1      Če je preskusni kazalnik seštevka nezvezen
       (digitalen), se največji dopustni pogreški povečajo
       za eno vrednost razdelka te naprave.

7.2      Če je tračna tehtnica opremljena z več kazalniki
       seštevka, pogreški v rezultatih, ki jih dajo
       posamezni kazalniki, ne smejo presegati največjih
       dopustnih pogreškov.

       Razlika med posameznimi pari rezultatov pri danem
       seštetem bremenu mora biti manjša ali enaka:

       - vrednosti enega razdelka pri nezvezni
        (digitalni) kazalni napravi, če te rezultate
        kažeta dva nezvezna (digitalna) kazalnika,

       - absolutni vrednosti največjega dopustnega
        pogreška, če rezultate kažeta dva zvezna
        (analogna) kazalnika,

       - večji od naslednjih dveh vrednosti:

       - absolutne vrednosti največjega dopustnega
        pogreška ali

       - vrednosti enega razdelka na zvezni
        (digitalni) skali, če rezultate kažeta zvezni
        (analogni) in nezvezni (digitalni) kazalnik.

7.3      Preskusi s simulacijo

7.3.1     Pozitivni ali negativni največji dopustni pogreški
       med preskusi s simulacijo

7.3.1.1    Razred 1:

       za vse pretoke med 5 in 20 % največjega pretoka:

       0,07 % bremena, seštetega pri največjem pretoku v
       času trajanja preskusa;

       za vse pretoke med 20 in 100 % največjega pretoka:
       0,35 % seštetega bremena.

7.3.1.2    Razred 2:

       za vse pretoke med 5 in 20 % največjega pretoka:

       0,14 % bremena, seštetega pri največjem pretoku v
       času trajanja preskusa;

       za vse pretoke med 20 in 100 % največjega pretoka:

       0,7 % seštetega bremena.

7.3.2     Simulator gibanja

       Pri simuliranju hitrosti premikanja za preskušanje
       relativni pogrešek simulacije ne sme biti večji 20%
       največjega dopustnega pogreška za sešteto breme.

       Ta pogrešek je vključen v največji dopustni
       pogrešek.

7.3.3     Razlika med rezultati, dobljenimi zaradi
       spreminjanja simulirane hitrosti

       Za vsako spremembo v hitrosti gibanja simulatorja,
       ki ustreza razliki do 10 % hitrosti transportnega
       traku, ki ga dobavi proizvajalec, razlika v
       ustreznem pogrešku rezultatov preskusov s simulacijo
       ne sme presegati 20 % največjega dopustnega pogreška
       iz točke 7.3.1 te priloge.

7.3.4     Razlika med dvema rezultatoma, dobljenima z enakim
       bremenom pri spremembi mesta obremenjevanja

       Če se točka tehtanja enakega bremena spreminja na
       način, ki je združljiv z načrtom sprejemnika
       bremena, razlika med obema rezultatoma ne sme biti
       večja od absolutne vrednosti največjega dopustnega
       pogreška.

7.3.5     Ničliranje

       Za vsako breme, ki je v območju ničlirne naprave,
       morajo rezultati po ničliranju tehtnice ustrezati
       največjim dopustnim pogreškom za sešteto breme.

7.3.6     Vplivni dejavniki

7.3.6.1    Temperatura

       Po ničliranju morajo tračne tehtnice izpolnjevati
       zahteve glede največjih dopustnih pogreškov pri vseh
       navidezno konstantnih temperaturah med -10 in +40
       °C. Za posebno uporabo pa imajo lahko tračne
       tehtnice temperaturna območja, ki se razlikujejo od
       zgoraj navedenih. V tem primeru mora tako območje
       znašati najmanj 30 °C in mora biti označeno z
       opisnimi oznakami. Med preskusi se šteje, da so
       temperature navidezno konstantne, če nihanja niso
       večja od 5 °C/h.

       Pri spreminjanju za 10 °C in če sprememba
       temperature ni večja od 5 °C/h, se kazanje ničle pri
       tračnih tehtnicah ali kontrolna vrednost pri
       tehtnicah, opremljenih z napravo za preverjanje
       ničle z dodatno maso, ne sme spremeniti za več kot:

       0,07 % za razred 1,
       0,14 % za razred 2

       bremena, seštetega pri največjem pretoku v času
       trajanja preskusa.

7.3.6.2    Učinek napajanja z električno energijo

       Tračne tehtnice morajo ustrezati zahtevam glede
       največjih dopustnih pogreškov brez vmesnega
       ničliranja, in sicer v okviru naslednjih meja - če
       se napajanje spreminja z električno energijo:

       - od -15 do +10 % normalne napetosti,

       - od -2 do +2 % normalne frekvence.

7.3.6.3    Drugi vplivni dejavniki

       Če na tračne tehtnice v normalnih pogojih uporabe
       delujejo vplivni dejavniki, ki niso zajeti v točkah
       7.3.6.1 in 7.3.6.2 te priloge in so posledica
       namestitve (vibracije, atmosferske razmere itd.),
       morajo tehtnice ustrezati zahtevam glede največjih
       dopustnih pogreškov.

7.3.7     Meroslovne lastnosti

7.3.7.1    Ponovljivost

       Razlika med pari rezultatov tehtanja, dobljenih za
       enako breme, položeno pod istimi pogoji na
       sprejemnik bremena, ne sme biti večja od absolutne
       vrednosti največjega dopustnega pogreška.

7.3.7.2    Odzivnost naprave za seštevanje

       Za vsak pretok med najmanjšim in največjim pretokom
       in za dve bremeni, ki se med seboj razlikujeta za
       vrednost, ki je enaka največjemu dopustnemu pogrešku
       za to breme, mora biti razlika med rezultati
       tehtanja najmanj enaka polovici izračunane
       vrednosti, ki ustreza razliki med obema bremenoma.

7.3.7.3    Odzivnost kazalnika za ničliranje

       Pri preskusih, ki trajajo tri minute, mora biti
       jasno razvidna razlika med rezultati tehtanja,
       dobljenimi brez bremena in z odloženim ali
       odstranjenim bremenom, enaka naslednjim odstotkom
       največje zmogljivosti:

       0,1 % za razred 1,
       0,2 % za razred 2.

7.3.7.4    Stabilnost ničle

7.3.7.4.1   Kratkoročna stabilnost

       Po petih preskusih triminutnega obratovanja v prazno
       spremembe med najmanjšimi in največjimi dobljenimi
       rezultati ne smejo presegati naslednjih odstotkov
       bremena, seštetega v eni uri pri največjem pretoku:

       0,0025 % za razred 1
       0,005 % za razred 2.

7.3.7.4.2   Dolgoročna stabilnost

       Preskusi iz točke 7.3.7.4.1 te priloge se ponovijo
       in po treh urah obratovanja v prazno pod stabilnimi
       pogoji preskusa in brez vmesnega ničliranja:

       - razlika med najmanjšim in največjim dobljenim
        rezultatom ne sme presegati meja, določenih v
        točki 7.3.7.4.1 te priloge,

       - razlika med najmanjšim in največjim od vseh
        dobljenih rezultatov (v točki 7.3.7.4.1 te priloge
        in v prvi alinei tega odstavka) ne sme biti večja
        od naslednjih odstotkov bremena, seštetega v eni
        uri pri največjem pretoku:

       0,0035 % za razred 1,
       0,007 % za razred 2.

7.3.7.5    Dodatni kazalniki seštevka

       Dodatni kazalniki seštevka:

       - ne smejo vplivati na delovanje tehtnic,

       - morajo biti zgrajeni tako, da so njihovi rezultati
        pravilni.

7.3.7.6    Tračne tehtnice, opremljene z napravo za preverjanje
       ničle z dodatno maso

       Za tračne tehtnice, opremljene z napravo za
       preverjanje ničle z dodatno maso, veljajo za
       tehtanje z dodatno maso določbe, navedene v točkah
       7.3.7.3 in 7.3.7.4 te priloge; največji dopustni
       odmiki od kontrolne vrednosti se izračunajo s
       sklicevanjem na te določbe.

7.4      Preskusi na kraju postavitve tehtnice

       Največji dopustni pogreški se morajo nanašati na
       vsako količino proizvoda, ki je najmanj enaka
       najmanjšemu seštetemu bremenu.

7.4.1     Naprava za zaznavanje pomika

       Med napravo za zaznavanje pomika in trakom ne sme
       biti praktično nikakršnega zdrsa.

7.4.2     Tehtnica, ki se uporablja pri preskušanju

       Tehtnica, ki se uporablja v preskusih s proizvodom
       ali proizvodi, ki naj bi jih tračna tehtnica tehtala
       (v nadaljnjem besedilu: preskusi z materialom), mora
       omogočati preverjanje seštetega bremena s pogreškom,
       ki ne presega 20 % največjega dopustnega pogreška.

7.4.3     Vrednost najmanjšega seštetega bremena

       Najmanjše sešteto breme mora biti najmanj enako
       največji od naslednjih treh vrednosti:

       - bremenu, dobljenemu pri največjem pretoku ob
        enem obratu traku,

       - 2 % bremena, seštetega v eni uri pri
        največjem pretoku, ali 200 vrednostim razdelka
        seštevalne skale za razred 1,

       - 1 % bremena, seštetega v eni uri pri
        največjem pretoku, ali 100 vrednostim razdelka
        seštevalne skale za razred 2.

7.4.4     Meroslovne lastnosti

7.4.4.1    Sprememba relativnih pogreškov

       Razlika med relativnimi pogreški za več rezultatov
       tehtanja, dobljenih pri skoraj enakih pretokih, za
       približno iste količine proizvodov in pod istimi
       pogoji, ne sme presegati absolutne vrednosti
       največjega dopustnega pogreška.

7.4.4.2    Največji dopustni pogreški pri preverjanju ničle

       Po celem številu obratov traku kazalnik ničle ne sme
       v času trajanja preskusa prekoračiti naslednjih
       odstotkov bremena, seštetega pri največjem pretoku:

       0,1 % za razred 1,
       0,2 % za razred 2.

7.4.4.3    Odzivnost kazalnika za ničliranje

       Pri številu preskusov, ki je enako celemu številu
       obratov traku, ki ne presega tri minute, mora biti
       razločno vidna razlika med rezultati, dobljenimi pri
       tehtanju brez bremena ter tehtanju z odloženim
       oziroma odstranjenim bremenom, enaka naslednjim
       odstotkom največje zmogljivosti:

       0,1 % za razred 1,
       0,2 % za razred 2.

7.4.4.4    Stabilnost ničle

       Po petih preskusih, ki ustrezajo celemu številu
       vrtljajev traku v trajanju, ki je čim bližje trem
       minutam, sprememba med najmanjšim in največjim
       dobljenim rezultatom ne sme presegati naslednjih
       odstotkov bremena, seštetega v eni uri pri največjem
       pretoku:

       0,0035 % za razred 1,
       0,007 % za razred 2.

7.4.4.5    Tehtnice, opremljene z napravo za preverjanje ničle
       z dodatno maso

       Pri tračnih tehtnicah, opremljenih z napravo za
       preverjanje ničle, veljajo določbe, navedene v
       točkah 7.4.4.2, 7.4.4.3 in 7.4.4.4 te priloge, tudi
       za preskušanje z dodatno maso; največje dopustne
       spremembe vrednosti se izračunajo glede na te
       določbe.

       Tračne tehtnice, ki so opremljene z napravo za
       preverjanje ničle z dodatno maso, ki ustreza 20 %
       največje zmogljivosti tehtalne enote, morajo biti
       skladne tudi z določbami za preverjanje ničle v
       točki 7.4.4.2 te priloge.

7.5      Pregled glavnih meroslovnih zahtev
                TEHNIČNE ZAHTEVE

8.      SESTAVA

       Tračne tehtnice sestavljajo:

       -   tračni transporter,

       -   tehtalna enota,

       -   pretvornik gibanja,

       -   naprava za seštevanje,

       -   kazalnik skupnega seštevka,

       -   ničlirna naprava.

       Ničlirna naprava na tračnih tehtnicah mora biti
       opremljena s kazalnikom ničle, ki se razlikuje od
       kazalnika seštevka, ali z napravo za preverjanje
       ničle z dodatno maso:

       - če kazalnik skupnega seštevka kaže samo
        pozitivne vrednosti ali

       - če je vrednost razdelka na seštevalni skali
        večja od vrednosti razdelka kazalnika ničle,
        navedene v točki 5.2.1.2 te priloge za razred 1 in
        v točki 5.2.2.2 te priloge za razred 2.

8.1      Varnost delovanja

8.1.1     Odsotnost značilnosti, ki bi omogočale zlorabo

       Tračne tehtnice ne smejo imeti nobenih značilnosti,
       ki bi omogočale njihovo zlorabo.

8.1.2     Onemogočanje napačnega naravnavanja ali naključne
       okvare

       Tako mehanske kot elektromehanske tehtnice morajo
       biti zgrajene tako, da v normalnih okoliščinah ne
       more priti do napačnih naravnavanj ali do naključne
       okvare, ne da bi se z lahkoto ugotovil učinek takega
       napačnega naravnavanje oziroma naključne okvare.

8.1.3     Zaščita krmilij tračne tehtnice

       Krmilja tračnih tehtnic morajo biti načrtovana tako,
       da v normalnih okoliščinah ne morejo obmirovati v
       drugačnih položajih kot v tistih, ki so bili
       predvideni, ne da bi se med manevrom onemogočilo
       vsako kazanje ali tiskanje.

8.1.4     Kazalniki seštevka, ki so oddaljeni, morajo imeti
       naprave, ki so skladne s točko 8.8 te priloge.

8.2      Tračni transporter

8.2.1     Tračna tehtnica s tračnim transporterjem

       Tračni transporter mora biti zgrajen robustno in
       tvoriti trden sestav. Če se kot edini vzvod za breme
       na tehtalni enoti uporabi valjčna opora, je treba
       proizvod položiti na vrtišče.

8.2.2     Tračna tehtnica s tehtalno ploščo

       Nosilna konstrukcija tračnega transporterja mora
       biti zgrajena robustno. Na vsakem ravnem podolžnem
       odseku mora proga valja zagotavljati, da je trak
       stalno oprt na tehtalne valje in je s tem
       zagotovljeno pravilno tehtanje. Po potrebi se tračni
       transporter opremi z napravo za čiščenje traku,
       katere položaj in obratovanje pa ne smeta vplivati
       na rezultate tehtanja.

8.2.3     Posebni pogoji namestitve

       Tračne tehtnice morajo biti takšne, da namestitev
       proge za valje, sestavljanje in montaža traku ter
       ureditev podajanja proizvoda pri rezultatu tehtanja
       ne povzročijo nikakršnih napak.

8.2.3.1    Valjčna proga

       Po potrebi je treba zagotoviti učinkovit sistem
       zaščite pred korozijo in zastoji.

       Zgornje nosilne površine valjev ene skupine morajo
       ležati skoraj v isti ravnini;

       Valjčna proga mora biti taka, da ne pride do
       oddrsavanja proizvoda.

8.2.3.2    Transportni trak

8.2.3.2.1   Masa transportnega traku na enoto dolžine

       Masa transportnega traku na enoto dolžine naj bo
       praktično konstantna; spoji ne smejo povzročati
       nikakršnih motenj pri njegovem delovanju.

8.2.3.2.2   Hitrost in dolžina traku morata zagotavljati
       izvajanje ničliranja v času, ki ni daljši od treh
       minut. Če tega določila ni mogoče izpolniti, mora
       biti tračna tehtnica opremljena s polavtomatsko ali
       avtomatsko ničlirno napravo.

8.2.3.2.3   Hitrost traku se ne sme spreminjati za več kot
       5 % hitrosti, za katero je bila tračna tehtnica
       načrtovana.

8.2.3.3    Tehtalna dolžina

       Tračne tehtnice morajo biti zgrajene tako, da se
       tehtalna dolžina med obratovanjem ne spreminja.

       Zagotoviti je treba možnost zapečatenja naprav za
       naravnavanje tehtalne dolžine.

8.2.3.4    Nateg traku

       Na dani točki na progi za valje mora biti nateg
       traku praktično konstanten.

       Nateg naj bo takšen, da pri normalnih obratovalnih
       pogojih ne prihaja do zamika med trakom in pogonskim
       bobnom.

8.2.3.5    Vpliv proizvoda

       Prihod proizvoda na transportni trak ne sme vplivati
       na rezultate tehtanja.

8.3      Tehtalna enota

8.3.1     Splošno

       Tehtalna enota mora ustrezati svojemu namenu. Kjer
       je potrebno, mora biti zaščitena proti učinku
       naključnih bremen, ki presegajo največjo
       zmogljivost.

       Sprejemnik bremena naj bo načrtovan tako, da ne bo
       mogel povzročati dodatnih pogreškov ne glede na to,
       kakšno je podajanje.

8.3.2     Naprava za uravnoteženje bremena

       Naprava za uravnoteženje bremena mora delovati
       zvezno od nič do vrednosti mase, ki je najmanj enaka
       največji zmogljivosti. Dokler tehtalna enota ne
       deluje pod normalnimi obratovalnimi pogoji, se
       tehtanje ne sme začeti.

8.4      Pretvornik premikanja

       Naprava za zaznavanje pomika (3.2.1.3.1) mora biti
       načrtovana tako, da ni nikakršne možnosti za zdrs,
       ki bi lahko vplival na rezultate tehtanja, ne glede
       na to, ali je trak naložen ali ne.

       Če so informacije nezvezne, morajo ustrezati pomikom
       traku, ki so enaki ali manjši od tehtalne dolžine.

       Če so informacije zvezne, jih ne smemo nadomestiti s
       signalom, ki je neodvisen od transportnega traku,
       razen pri preverjanju ali naravnavanju.

8.5      Kazalniki seštevka in tiskalne naprave

8.5.1     Kakovost kazanja

       Kazalniki seštevka in tiskalne naprave morajo
       omogočati zanesljivo, enostavno in nedvoumno
       razbiranje rezultatov z enostavnim vzporejanjem
       številk in morajo nositi ime ali simbol ustrezne
       enote mase. Kazalnike skupnega seštevka ne sme biti
       mogoče ničlirati.

8.5.2     Vrednost razdelka tračnih tehtnic, opremljenih z več
       kazalniki seštevka ali tiskalnimi napravami

       Vrednost razdelka zveznega (analognega) kazalnika
       oziroma kazalnikov seštevka na tračni tehtnici ne
       sme presegati dvakratne vrednosti razdelka
       nezveznega (digitalnega) kazalnika seštevka oziroma
       naprav. Vsi nezvezni (digitalni) kazalniki seštevka
       ali tiskalne naprave na eni tračni tehtnici morajo
       imeti isto vrednost razdelka.

8.5.3     Oblike nezveznih (digitalnih) rezultatov tehtanja

       Rezultati, ki jih dajejo nezvezne (digitalne)
       kazalne naprave, se kažejo izključno v obliki v
       vrsto postavljenih številk.

8.5.4     Zanesljivost

       Pokazani rezultati se ne smejo popačiti na primer
       zaradi naključne ustavitve traku ali zaradi izpada
       električnega napajanja.

8.5.5     Območje kazanja

       Kazalniki skupnega seštevka morajo omogočati
       razbiranje vrednosti, ki je najmanj enaka količini
       proizvoda, stehtani v 10 urah obratovanja pri
       največjem pretoku.

8.5.6     Dodatni kazalniki seštevka

       Vrednost razdelka dodatnega kazalnika seštevka mora
       biti enaka najmanj 10-kratni vrednosti razdelka
       seštevalne skale, ki je navedena na napisni ploščici.
       Zahteve iz točke 5.2 te priloge za te naprave ne veljajo.

8.5.7     Vklop kazalnikov seštevka

       Kazalniki seštevka in tiskalne naprave, ki kažejo
       samo pozitivne vrednosti, morajo biti v času
       obratovanja traku brez bremena izklopljene.

       Vklop in izklop kazalnika seštevka mora opraviti
       tračna tehtnica sama, sproži pa ju breme.

       Kazalnik seštevka in tiskalne naprave, ki kažejo
       pozitivne in negativne vrednosti, morajo biti v času
       obratovanja traku brez bremena vklopljeni in morajo
       biti zgrajeni tako, da vibracije ne morejo vplivati
       na pokazane rezultate.

       Preskusni kazalnik seštevka sme delovati samo med
       preskušanjem.

8.5.8     Preskusni kazalnik seštevka

       Če je vrednost razdelka kazalnika skupnega seštevka
       večja kot

       - 0,1 % najmanjšega seštetega bremena za razred 1,

       - 0,2 % najmanjšega seštetega bremena za razred 2,

       mora imeti tračna tehtnica ločen preskusni kazalnik,
       katerega vrednost razdelka ne presega zgornjih
       odstotkov.

8.6      Ničlirna naprava

       Maso neobremenjenega traku, ki pritiska na
       sprejemnik bremena, mora biti mogoče uravnotežiti.

8.6.1     Neavtomatska ničlirna naprava

       Če je napravo mogoče ročno zvezno naravnati, učinek
       vsakega premočrtnega oziroma krožnega gibanja
       končnega krmilnega elementa za 10 mm oziroma za pol
       obrata v eni uri ne sme prekoračiti:

       - 0,1 % bremena, seštetega pri največjem pretoku v
       eni uri, za razred 1,

       - 0,2 % bremena, seštetega pri največjem pretoku v
       eni uri, za razred 2.

       Če je napravo mogoče ročno nezvezno naravnati,
       učinek, ki ustreza vrednosti razdelka krmilnega
       elementa, v eni uri ne sme prekoračiti:

       - 0,01 % bremena, seštetega pri največjem pretoku v
       eni uri, za razred 1,

       - 0,02 % bremena, seštetega pri največjem pretoku v
       eni uri, za razred 2.

       Z lahkoto mora biti mogoče ugotoviti, ali je
       potreben pozitivni ali negativni popravek.

8.6.2     Polavtomatska ali avtomatska ničlirna naprava

       Polavtomatske ali avtomatske ničlirne naprave morajo
       biti zgrajene tako, da:

       - se ničliranje zgodi po celem številu vrtljajev
       traku,

       - je pokazan konec obratovanja,

       - so pokazane meje naravnavanj.

       Pogrešek naravnavanja teh naprav v eni uri
       obratovanja ne sme biti večji od:

       - 0,1 % bremena, seštetega pri največjem pretoku v
       eni uri, za razred 1,

       - 0,2 % bremena, seštetega pri največjem pretoku v
       eni uri, za razred 2.

       Avtomatske ničlirne naprave morajo biti med
       preskušanjem izklopljene.

8.6.3     Naprava za preverjanje ničle

       Naprava za preverjanje ničle deluje s pomočjo
       dodatne mase, ki je pritisnjena na tehtalno enoto
       ali električno simulirana.

       Naprava mora izpolnjevati naslednje zahteve:

        - maso mora konstantno pritiskati ustrezen
        mehanizem,

        - pritiskanje mase mora biti možno le, če se
        trak vrti brez bremena,

        - masa mora biti zaščitena pred prahom,

        - operacijo preverjanja ničle je vedno treba
        izvesti na enak način,

        - operacija preverjanja ničle se mora
        avtomatsko ustaviti po vnaprej določenem celem
        številu vrtljajev traku,

        - po preverjanju ničle mora biti pokazana
        kontrolna vrednost, ki temelji na dodatni masi in
        številu vrtljajev traku.

8.6.4     Tračne tehtnice, opremljene z napravo za preverjanje
        ničle z dodatno maso

        Tračne tehtnice, opremljene s kazalniki seštevka, ki
        kažejo samo pozitivne vrednosti, morajo biti
        opremljene z napravo za preverjanje ničle, skladno s
        točko 8.6.3 te priloge. Dodatna masa naj znaša 5 %
        največje zmogljivosti tehtalne enote.

        Tračne tehtnice, opremljene s kazalniki seštevka, ki
        kažejo pozitivne ali negativne vrednosti, so lahko
        opremljene z napravo za preverjanje ničle, skladno s
        točko 8.6.3 te priloge. Dodatna masa mora znašati 5
        % oziroma 20 % največje zmogljivosti tehtalne enote.

8.7      Kazalnik ničle

        Kazalnik ničle ne sme v nobenem primeru posegati v
        rezultate kazalnika seštevka.

8.8      Opozorilo, da tehtanje ni ustrezalo največji
        zmogljivosti tehtalne enote ali največjemu oziroma
        najmanjšemu pretoku

       Če so bile prekoračene vrednosti največjega pretoka
       ali zmogljivosti ali če ni bila dosežena vrednost
       najmanjšega pretoka, mora tehtnica oddati ustrezen
       signal.

8.9      Pomožne naprave

       Pomožne naprave ne smejo vplivati na rezultate
       tehtanja.


             NAČINI UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI

9.      EEC-ODOBRITEV TIPA MERILA

9.1      Vloga za EEC-odobritev tipa merila

       Vloga za EEC-odobritev tipa merila mora vsebovati
       naslednje podatke:

9.1.1     Meroslovne lastnosti:

9.1.1.1    napise iz 4. člena tega pravilnika,

9.1.1.2    posebne značilnosti tehtalne enote.

       K vlogi za EEC-odobritev tipa merila mora biti
       priložena naslednja dokumentacija:

       - načrt ali risba celotnega sestava,

       - zahtevani načrti, modeli ali fotografije, ki kažejo
       meroslovne podrobnosti,

       -opis in shema, ki nedvoumno ponazarjata delovanje
       tračne tehtnice.

9.2      Pregled za EEC-odobritev tipa merila

9.2.1     Preskusi s simulacijo

       Ti preskusi se izvedejo na tračni tehtnici skupaj s
       transportnim trakom, s katerim je povezana, ali brez
       njega.

       Ti preskusi morajo zlasti omogočati ocenjevanje
       učinka vplivnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na
       tračno tehtnico pod normalnimi pogoji uporabe
       (temperatura, napetost, frekvenca itd.). Te
       dejavnike je po potrebi treba pregledati ločeno.

       Tračne tehtnice morajo izpolnjevati zahteve iz točke
       7.3 te priloge.

9.2.2     Preskusi pod normalnimi pogoji uporabe

       K tem preskusom spadajo preskusi z materialom, ki
       jih je treba izvajati s količino proizvoda, ki je
       najmanj enaka najmanjšemu seštetemu bremenu pri
       pretoku med najmanjšim in največjim.

       Tračne tehtnice morajo izpolnjevati zahteve iz točke
       7.4. te priloge.


10.      EEC-PRVA OVERITEV MERILA

       EEC-prva overitev tračnih tehtnic se izvede v dveh
       fazah.

10.1     Prvo fazo predstavljajo:

       - preverjanje skladnosti tračne tehtnice z odobrenim
        tipom merila ter pregled različnih delov
        mehanizma,

       - preskusi seštevanja s pomočjo simulacije gibanja,
        skladno z zahtevami točk 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4,
        7.3.5 in 7.3.7, razen točke 7.3.7.4.2 te priloge.

       Pri tračnih tehtnicah s tračnim transporterjem
       (točka 3.1.2.2 te priloge) se preskusi izvedejo na
       celotni tehtnici.

       Pri tračnih tehtnicah s tehtalno ploščo (točka 3.1.1
       te priloge) se preskusi izvedejo na tračni tehtnici
       brez tračnega transporterja ter z uporabo naprave za
       simulacijo gibanja.

       Ti preskusi morajo pokazati rezultate seštevanja, to
       je sešteto maso in število obratov ali število, ki
       predstavlja dolžino traku, ki jo je teoretično
       prešel.

10.2     Potek druge faze

10.2.1    Preskusi na kraju postavitve tehtnice

       Preskuse na kraju postavitve tehtnice mora biti
       mogoče izvesti zanesljivo in enostavno s proizvodom
       oziroma proizvodi, ki se tehtajo. Namestitev tračnih
       tehtnic mora biti načrtovana tako, da je mogoče
       izvajati njihovo preverjanje, ne da bi prekinjali
       normalno obratovanje.

       V bližini preskušane tračne tehtnice oziroma tehtnic
       mora biti stalno na voljo preskusna tehtnica, ki je
       skladna z zahtevami točke 7.4.2 te priloge,
       skladiščenje in transport pa organizirana tako, da
       je preprečena morebitna izguba proizvoda.

10.2.2    Preverjanje naprave za zaznavanje pomika

       Če se upravičeno domneva, da lahko naprava za
       zaznavanje pomika zdrsuje, je treba tak zdrs
       izmeriti.

10.2.3    Preverjanje ničliranja

       Preverjanje se izvede na celem številu obratov traku
       pod pogoji iz točk 7.4.4.2 in 7.4.4.5 te priloge.

10.2.4    Stabilnost ničle

       Pri preskusih na kraju postavitve tehtnice mora
       stabilnost ničle ustrezati zahtevam točke 7.4.4.4 te
       priloge.

       Na tehtnicah, opremljenih z napravo za preverjanje
       ničle z dodatno maso, je treba preskus izvesti
       najmanj petkrat. Izmerjeni odmiki od kontrolne
       vrednosti ne smejo presegati vrednosti, izračunane s
       pomočjo določb iz točke 7.4.4.4 te priloge.

10.2.5    Preskusi z materialom

       Ti preskusi morajo pri normalnih pogojih uporabe
       zajemati najmanj dva pretoka med najmanjšim in
       največjim. Izvedejo se s tako količino proizvoda, ki
       je najmanj enaka najmanjšemu seštetemu bremenu.

       Masa proizvoda se preveri, preden gre le-ta čez
       tračno tehtnico ali potem.


                 OSTALE DOLOČBE

11      ZGRADBA

11.1     Posebni pogoji namestitve

       Tračne tehtnice morajo izpolnjevati naslednje pogoje
       namestitve:

11.1.1    Valjčna proga

       Zgornja nosilna površina valjev in skupin valjev, ki
       tvorijo progo transportnega traku, mora biti
       vzporedna s posamezno skupino valjev. Skladnost s to
       zahtevo ni nujna za valje v neposredni bližini
       končnih bobnov. Naklon osi stranskega valja glede na
       os srednjega valja ne sme biti večji od 20° pri
       razredu 1 in 30° pri razredu 2.

       Naklon podolžnega, ravnega dela ravnine zgornje
       nosilne površine valjev ne sme biti večji od 10 % za
       razred 1 in 20 % za razred 2, če proizvod pri tem ne
       zdrsuje.

       Za razred 1 morajo biti tehtalni valji in nosilni
       valji neposredno pred tehtalno ploščo in za njo
       uležajeni na krogličnih ležajih ali na podobni vrsti
       ležajev; poravnanost teh valjev za dano breme, ki je
       približno enako polovici zmogljivosti, mora biti v
       okviru 0,3 mm, pogrešek ekscentričnosti pa ne sme
       presegati 0,2 mm.

11.1.2    Transportni trak

11.1.2.1   Spoji

       Trak mora biti sestavljen iz enega ali dveh delov z
       enakimi značilnostmi; spoj ali spoji morajo biti
       poševni, ostri kot med spojem in stranskim robom
       traku pa ne sme presegati 45°.

11.1.2.2   Dolžina

       Dolžina odvitega traku ne sme presegati krajše od
       naslednjih dveh vrednosti:

       - poti, ki jo opravi katera koli točka na traku v 1,5
        minute pri najmanjši nazivni hitrosti, ali

       - 100 m.

11.1.3    Delovanje proizvoda

       Razdalja med tehtalno ploščo in podajalno napravo
       mora biti enaka dolžini od dva- do petkratne poti,
       ki jo opravi katera koli točka na traku v eni
       sekundi pri največji hitrosti.

11.2     Pretvornik gibanja

       Dolžina, ki ustreza premikanju traku, ali hitrost se
       morata meriti na notranji strani traku.

       Tehtnice, ki delujejo z integracijo, morajo
       omogočati namestitev pretvornika gibanja z napravo,
       ki omogoča štetje števila obratov ali delov obratov
       naprave za zaznavanje pomika.

11.3     Kazalnika trenutnega bremena in pretoka

       Tisti deli skale kazalnikov trenutnega bremena in
       pretoka, ki ustrezajo vrednostim, ki ne ležijo med
       najmanjšim in največjim pretokom, se morajo
       razlikovati od ostale skale.

       Oba kazalnika lahko zamenja ali nadomesti
       registrirna naprava, če le-ta ne vpliva na rezultate
       tehtanja.

       Če je kazalnik trenutnega bremena hkrati tudi
       kazalnik pretoka, mora imeti napis:

       "Pretok velja pri hitrosti traku .... m/s."

11.4     Kazalniki seštevka in tiskalne naprave

       Kazalniki seštevka in tiskalne naprave, ki kažejo
       samo pozitivne vrednosti traku, se morajo vklopiti
       takoj, ko je doseženih 5 % največjega pretoka.


AAA Zlata odličnost