Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001

Kazalo

3919. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in kogeneracije, stran 7534.

Na podlagi 66. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in kogeneracije
1. člen
Ta pravilnik določa merila in postopke za dodeljevanje sredstev Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na področju spodbujanja izrabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in sočasne proizvodnje toplotne in električne energije (v nadaljnjem besedilu: kogeneracije).
Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo na podlagi pogojev in postopkov, določenih v 69. do 83. členu pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01).
2. člen
Sredstva iz prejšnjega člena so namenjena za subvencioniranje:
– študij izvedljivosti in investicijsko tehnično dokumentacijo za projekte za izrabo obnovljivih virov energije;
– neposrednih investicij v izrabo obnovljivih virov energije;
– sistemov daljinskega ogrevanja na osnovi energetske izrabe lesne biomase;
– energetskih pregledov za učinkovito rabo energije;
– študij izvedljivosti za investicije v učinkovito rabo energije in
– neposrednih investicij v kogeneracije.
3. člen
Do sredstev za izrabo obnovljivih virov energije so upravičene pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, in sicer za:
A) Subvencioniranje izdelave študij izvedljivosti in investicijsko tehnične dokumentacije v obsegu dokumenta identifikacije investicijskega projekta, kot ga predpisuje uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00). Višina subvencije znaša največ do 2,5 % predvidene investicijske vrednosti obravnavanega projekta in največ do 50 % vrednosti pogodbe, sklenjene med prosilcem subvencije in izdelovalcem študije. V odvisnosti od višine stroškov projekta in zahtevnosti priprave dokumentacije je višina subvencije natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
B) Subvencioniranje investicijskih projektov v izrabo obnovljivih virov energije, in sicer:
– male hidroelektrarne moči do 1 MW;
– kurilne naprave na lesno biomaso;
– izrabo geotermalne energije;
– solarne sisteme za pripravo tople vode za večje uporabnike;
– pridobivanje elektrike s sončnimi celicami in
– elektrarne na veter
v višini največ 40 % upravičenih stroškov investicije. Nepovratna subvencija se lahko poviša za dodatnih 10 % v primeru, da je prejemnik sredstev mala oziroma srednje velika družba v skladu s 6. členom uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
C) Subvencioniranje za investicije v izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja z energetsko izrabo lesne biomase v višini 40 % upravičenih stroškov investicije. Nepovratna subvencija se lahko poviša za dodatnih 10 % v primeru, da je sistem daljinskega ogrevanja edini vir oskrbe na zaokroženem področju, in dodatnih 10 %, v kolikor je prejemnik sredstev mala oziroma srednje velika družba v skladu s 6. členom uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
4. člen
Za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
A) Za subvencioniranje študij izvedljivosti in investicijsko tehnične dokumentacije:
– sposobnost prosilca, da izpelje projekt izrabe obnovljivih virov energije;
– prosilec mora imeti sklenjeno pogodbo z izvajalcem študije izvedljivosti oziroma dokumentacije, z natančno navedenim in razdelanim obsegom dela, v obsegu kot ga predvideva dokument identifikacije investicijskega projekta, naveden v uredbi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00). Izvajalca del mora izbrati na podlagi kriterijev, navedenih v razpisni dokumentaciji;
– prosilec v zadnjih 3 letih ni prejel od ministrstva subvencije za izdelavo prijavljene študije izvedljivosti ali investicijsko tehnične dokumentacije in
– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom.
Do sredstev so upravičeni fizične osebe ter majhne in srednje velike družbe.
B) Za subvencioniranje investicijskih projektov izrabe obnovljivih virov energije:
– sposobnost prosilca, da izpelje investicijski projekt izrabe obnovljivih virov energije;
– izdelana investicijsko tehnična dokumentacija za projekt;
– pridobljena ustrezna dovoljenja za investicijo;
– izdelana finančna konstrukcija investicijskega projekta;
– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom in
– ostali pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
C) Za subvencioniranje investicij v izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja z energetsko izrabo lesne biomase:
– sposobnost prosilca, da izpelje investicijski projekt izrabe obnovljivih virov energije;
– izdelana investicijsko tehnična dokumentacija za projekt;
– pridobljena ustrezna dovoljenja za investicijo;
– izdelana finančna konstrukcija investicijskega projekta;
– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom in
– ostali pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
Pri dodelitvi nepovratne subvencije bo ministrstvo upoštevalo razpoložljiva sredstva ter izpolnjevanje pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
5. člen
Do sredstev za učinkovito rabo energije so upravičene pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, in sicer za:
A) Subvencioniranje energetskih pregledov družb in večstanovanjskih zgradb. Pri velikih porabnikih energije se subvencionira tudi energetski pregled samo dela družbe. Najvišji znesek subvencije je odvisen od stroškov za porabljeno energijo družbe ali večstanovanjske zgradbe in znaša največ do 50 % vrednosti pregleda. Natančneje je višina subvencije opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo ob prijavi na javni razpis.
B) Subvencioniranje izdelave študij izvedljivosti v obsegu dokumenta identifikacije investicijskega projekta, kot ga predpisuje uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00). Višina subvencije znaša največ do 2,5% vrednosti obravnavanega projekta in največ do 50% vrednosti pogodbe, sklenjene med prosilcem subvencije in izdelovalcem študije. V odvisnosti od višine stroškov projekta in zahtevnosti priprave dokumentacije je višina subvencije natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
6. člen
Za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
A) Za subvencioniranje energetskega pregleda:
– porabljena energija gospodarske družbe v preteklem letu mora biti višja od 400 MWh, oziroma višja od 250MWh za večstanovanjsko zgradbo (ali več večstanovanjskih zgradb skupaj);
– gospodarska družba oziroma upravitelj večstanovanjskih zgradb mora imeti sklenjeno pogodbo z izvajalcem, ki ga izbere na osnovi meril, navedenih v razpisni dokumentaciji. V pogodbi mora biti natančno opredeljen obseg dela, skladen z Metodologijo izdelave energetskega pregleda, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– gospodarska družba oziroma upravitelj večstanovanjske zgradbe (zgradb) v zadnjih 5 letih ni prejel subvencije za energetski pregled te družbe (ali istega dela družbe) oziroma iste zgradbe (več zgradb) in
– gospodarska družba, oziroma upravitelj večstanovanjske zgradbe (zgradb) nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom.
Do sredstev so upravičene majhne in srednje velike gospodarske družbe.
B) Za subvencioniranje izdelave študije izvedljivosti:
– sposobnost družbe oziroma upravitelja večstanovanjske zgradbe (zgradb), da izpelje projekt učinkovite rabe energije;
– družba, oziroma upravitelj večstanovanjske zgradbe (zgradb) mora imeti sklenjeno pogodbo z izvajalcem študije izvedljivosti z natančno navedenim in razdelanim obsegom dela, v obsegu, kot ga predvideva dokument identifikacije investicijskega projekta, naveden v uredbi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00). Izvajalca del mora izbrati na osnovi kriterijev, navedenih v razpisni dokumentaciji;
– gospodarska družba oziroma upravitelj večstanovanjske zgradbe (zgradb) v zadnjih 3 letih ni prejel od ministrstva subvencije za izdelavo študije izvedljivosti za projekt učinkovite rabe energije in
– gospodarska družba oziroma upravitelj večstanovanjske zgradbe (zgradb) nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom.
Do sredstev so upravičene majhne in srednje velike gospodarske družbe.
Pri dodelitvi nepovratne subvencije bo ministrstvo upoštevalo razpoložljiva sredstva ter izpolnjevanje pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
7. člen
Do sredstev za investicije v kogeneracije so upravičene pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, in sicer do:
A) Nepovratnih subvencij za investicije v kogeneracije, moči do 10MWel, ki za primarni vir uporabljajo obnovljive vire energije (biomasa, bioplin, odpadki) do višine največ 40 % upravičenih stroškov. Nepovratna subvencija se lahko poviša za dodatnih 10 % v primeru, da je proizvodnja energije iz kogeneracije edini vir oskrbe na zaokroženem področju, in dodatnih 10 %, kolikor je prejemnik sredstev majhna oziroma srednje velika družba v skladu s 6. členom uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
B) Nepovratnih subvencij za investicije v kogeneracije, moči do 10MWel, ki za primarni vir uporabljajo fosilna goriva, vendar dosegajo pri pretvorbi celotni izkoristek večji od 80 %. Višina nepovratne subvencije znaša do 40 % upravičenih stroškov in se lahko poveča za dodatnih 10 %, kolikor je prejemnik sredstev majhna oziroma srednje velika gospodarska družba.
8. člen
Za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– sposobnost prosilca, da izpelje investicijski projekt kogeneracije;
– izdelana investicijsko tehnična dokumentacija za projekt;
– pridobljena ustrezna dovoljenja za investicijo;
– izdelana finančna konstrukcija investicijskega projekta;
– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom in
– ostali pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
Pri dodelitvi nepovratne subvencije bo ministrstvo upoštevalo razpoložljiva sredstva ter izpolnjevanje pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
9. člen
Upravičeni stroški investicij, za katere se po tem pravilniku dodeljuje sredstva, pomenijo tiste povečane stroške investicij, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov energije in s tem bistveno prispevajo k zniževanju emisij toplogrednih plinov v primerjavi s stroški klasične proizvodnje energije iste moči. V primeru izgradnje kogeneracije so investitorji upravičeni samo do povečanih stroškov investicije glede na investicijo s klasično proizvodnjo toplote iste moči.
10. člen
V pravilniku določene najvišje vrednosti nepovratnih sredstev pomenijo skupno višino prejetih pomoči in so vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik pridobi iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za konkretno investicijo.
11. člen
Prosilec mora v vlogi za pridobitev sredstev predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec, iz katerega je razvidna matična številka, davčna številka, številka žiro računa in drugi podatki, ki so navedeni na prijavnem obrazcu;
– podpisano in izpolnjeno izjavo, da ni v stečajnem postopku ter se strinja z danimi pogoji;
– osnovne podatke o predlagatelju vloge ter njegovem poslovanju,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni za gospodarske družbe, oziroma za samostojne podjetnike posameznike fotokopijo priglasitvenega lista, potrjenega od pristojne izpostave Davčne uprave Republike Slovenije, ter obrtniki fotokopijo obrtnega dovoljenja;
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti;
– fotokopijo bilance stanja in bilance uspeha za preteklo leto v primeru vloge za pomoč pri investiciji;
– investicijski program projekta v primeru vloge za pomoč pri investiciji;
– fotokopije že podpisanih pogodb ali pisem o nameri povezanih s projektom (če jih kandidat že ima) in
– zahtevane priloge oziroma dokumente, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o kriterijih za dodeljevanje sredstev za intervencije v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije (Uradni list RS, št. 83/00).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2001-2511-0075
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost