Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3859. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki, stran 7420.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 24. redni seji dne 5. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 33/01) se v 14. členu, CČN – ureditveno območje Čistilna naprava Železniki (S), drugi stavek spremeni, tako da se glasi:
»Dovoljeni so vsi posegi, ki so potrebni za obratovanje ČN v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva okolja, vključno s potrebnimi širitvami.«
Doda se tretji stavek:
»Za sprejem odpadnih voda iz greznic se zgradi fekalna postaja na ČN Železniki ali pa se po dogovoru le-te odvažajo na ČN Škofja Loka ali ČN Kranj.«
2. člen
Peta alinea 27. člena se v celoti spremeni, tako da se glasi:
»V naseljih, kjer ni javnega vodovodnega omrežja, si mora investitor zgraditi lastno vodovodno zajetje s cevovodom in pridobiti mnenje območnega zavoda za zdravstveno varstvo o urejenosti preskrbe s pitno vodo.«
Deveta alinea 27. člena se dosedanje dopolni z naslednjim besedilom:
»Odvoze vsebine iz greznic mora opravljati pooblaščena, strokovno usposobljena oseba, ki mora vsebino iz greznic prazniti v rezervoar urejene čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode za zbiranje vsebine iz greznic (fekalna postaja na ČN). Odtoki cevovodov meteorne vode ne smejo biti speljani v greznice.«
Deseta alinea 27. člena se v celoti spremeni, tako da se glasi:
»V območjih, kjer ni in ne bo urejene javne kanalizacije s čistilno napravo, je treba odpadno vodo speljati preko kanalizacijskega sistema objektov v biološke ČN.«
Enajsta alinea 27. člena se v celoti spremeni, tako da se glasi:
»Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in drugih delih na industrijskih objektih je treba odpadne vode speljati v čistilne naprave za predčiščenje odpadnih voda pred izpusti v javno kanalizacijo s komunalno ČN ali v čistilne naprave za dokončno čiščenje odpadnih voda.«
3. člen
Tretja alinea 32. člena se v celoti spremeni, tako da se glasi:
»Proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte je treba priključiti na vire energije, ki z ozirom na najsodobnejšo tehnologijo, najmanj z odpadnimi snovmi obremenjujejo okolje.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-5338
Železniki, dne 5. septembra 2001.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.