Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3854. Odlok o spremembi in dopolnitvi programske zasnove za obrtno cono Hrastnica kot sestavnem delu prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje občine Škofja Loka, stran 7410.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na podlagi določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97) je Občinski svet občine Škofja Loka na 18. redni seji dne 19. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi programske zasnove za obrtno cono Hrastnica kot sestavnem delu prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje občine Škofja Loka
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve programskih zasnov za obrtno cono Hrastnica kot sestavnega dela srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89, Uradni list RS, št. 47/93, 13/99, 43/99) za območje novo nastale občine Škofja Loka, ki se nanašajo na:
– spremembo organizacije dejavnosti,
– zasnovo energetskega omrežja,
– usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje,
– usmeritve za varstvo okolja, obrambo in zaščito.
2. člen
Besedilo programskih zasnov se glasi:
1. Območje urejanja obsega naslednje parcele oziroma dele parcel: 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/1, 133/10, 133/12, 133/13, 133/15 vse k.o. Barbara.
2. Lega območja urejanja
Ureditveno območje meri 2 ha in se nahaja v naselju Sv. Barbara v Hrastniški grapi ob lokalni cesti.
3. Organizacija dejavnosti v območju
Omočje je namenjeno stanovanjsko obrtni dejavnosti. Obrtno poslovne dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolje bodo locirane v okviru svojih ali pa v okviru stanovanjskih objektov.
Okvirno število objektov je 24.
4. Zasnova prometne ureditve
Glavni dostop in dovoz bo urejen z južne strani cone preko rekonstruirane obstoječe gozdne ceste, ki vodi tudi do obstoječih stanovanjskih objektov ob robu območja urejanja.
Pri tem bo potrebno urediti tudi most.
Znotraj območja urejanja bo speljana dostopna cesta od katere se bodo odcepile dostopne poti do objektov in bodo odvisne od razporeditve objektov na območju.
5. Zasnova komunalne in vodnogospodarske ureditve
Zahodno od obravnavanega območja poteka potok Hrastnica z hudourniško naravo, zato bo potrebno izvesti potrebne ukrepe, ki bodo preprečili negativni vpliv Hrastnice na območje predvideno za pozidavo.
Kanalizacija
Potrebno bo zgraditi ločen sistem kanalizacije z odvodom meteornih in hudourniških voda z vzhodnega robu območja v Hrastnico. Fekalne vode se bodo vodile v kontejnersko čistilno napravo.
Vodovod
Potrebno bo zgraditi celotno vodovodno omrežje od zajetja in rezervoarja višje od obravnavanega območja.Požarne in tehnološke vode pa bo mogoče zajemati v potoku Hrastnica.
6. Zasnova energetskega omrežja
Elektrika
Severneje od območja se nahaja trafo postaja. Za potrebe cone bo potrebno zgraditi novo TP.
Ogrevanje objektov bo individualno.
7. Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Na območju se locira 24 objektov.
Objekti naj se razporede v gruče vzdolž notranjih dostopnih cest. Vzorec parcelacije naj zagotavlja sorazmerno enake stavbene parcele. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi plastnicam in oblikovanosti terena. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
Velikost parcel naj bo prilagojena obrtnim dejavnostim.
8. Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito.
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
Št. 35200-80/00
Škofja Loka, dne 19. julija 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.