Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3853. Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje SO Hrastnica, stran 7407.

Na podlagi 37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/26, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 18. in 98. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 73/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 18. redni seji dne 19. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za ureditveno območje SO Hrastnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt, za ureditveno območje SO Hrastnica, ki ga je izdelal LOCUS d.o.o. iz Domžal pod št. projekta 6/00/MZ z datumom oktober 2000 in dopolnil v juniju 2001.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje tekstualni in grafični del.
Tekstualni del vsebuje:
A) Splošni del
– registracija podjetja,
– vsebina,
– izjave in odločbe;
B) Normativna določila
– program priprave,
– predhodni pogoji in mnenja organov, organizacij in skupnosti,
– soglasja organov, organizacij in skupnosti,
– seznam parcel z lastniki;
C) Zazidalni načrt
– osnutek odloka,
– obrazložitev in utemeljitev prostorskih pogojev;
a) uvod,
b) planska izhodišča,
c) strokovne podlage,
d) meja območja,
e) funkcija območja,
f) urbanistična ureditev območja,
g) idejne rešitve objektov,
h) zasnova prometnega omrežja,
i) zasnova vodovodnega in hidrantnega omrežja,
j) zasnova odvajanja odpadnih vod,
k) zasnova elektroenergetskega omrežja,
l) zasnova omrežja zvez,
m) ogrevanje,
n) zbiranje in odstranjevanje odpadkov,
o) zasnova odvajanja zalednih vod,
p) geodetska dokumentacija,
r) ocena stroškov za izvedbo ZN znotraj območja urejanja.
II. Grafični del
1.  izsek iz planskih aktov – namenska raba            M1:5000
2.  izsek iz planskih aktov – programska zasnova         M1:2000
3.  kopija katastrskega načrta                  M1:1000
4.  geodetski posnetek obstoječega stanja             M1:500
5.  geodetski posnetek obstoječega stanja z
   vrisano mejo območja urejanja                 M1:500
6.  ureditvena situacija z zelenimi površinami           M1:500
7.  funcionalne in oblikovalske rešitve              M1:500
8.  funcionalne in oblikovalske rešitve – prerezi         M1:500
9.  idejne rešitve prometa – situacija               M1:500
10.a idejne rešitve prometa – podolžni profili
   dostopna cesta                       M1:500/50
10.b idejne rešitve prometa – podolžni profili
   dovozne ulice                        M1:500/50
11.a zbirna karta komunalnih naprav                 M1:500
11.b karakteristični prerez cest in komunalnih vodov         M1:50
12. načrt gradbenih parcel                     M1:500
13. zakoličbeni načrt                       M1:500
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje zazidalnega načrta obsega naslednje parcele oziroma dele parcel: 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/1, 133/10, 133/12, 133/13, 133/15 vse k.o. Barbara.
Ureditveno območje meri 2 ha in se nahaja v naselju Sv. Barbara v Hrastniški grapi ob lokalni cesti.
Meja območja je razvidna iz grafične priloge zazidalnega načrta.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje je namenjeno stanovanjsko-obrtni dejavnosti. Obrtno poslovne dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolje bodo lahko locirane v okviru svojih ali pa v okviru stanovanjskih objektov.
Na celotnem območju je predvidena ureditev cest, parkirišč, zelenic in komunalne opreme.
Določitev poslovne dejavnosti, ki se lahko locira na območju, je možna na podlagi delnega poročila o vplivih na okolje za predvideno dejavnost, ki zagotavlja, da se stanje okolja z lociranjem te dejavnosti na območju ne bo poslabšalo in na podlagi presoje o zadostnosti parkirišč na območju gradbene parcele za predvideno dejavnost.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE IN DOVOLJENE TOLERANCE
5. člen
Maksimalni gabariti in odmiki objektov so razvidni iz grafične dokumentacije pod točko 6., 7. iz 2. člena tega odloka.
Objekt 1
Maksimalne dimenzije objekta 9 m x 12,50 m, prizidek 3 m x 6 m.
Maksimalne širina uvoza 6 m.
Kota kleti +/- 0 znaša +392 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,05 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 2
Maksimalne dimenzije objekta 9 m x 12,50m.
Maksimalne širina uvoza 6m.
Kota kleti +/- 0 znaša 392.50 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,05 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 3, 4, 5, 6
Maksimalne dimenzije objekta 10 m x 15 m, prizidek 6,30 m x 8 m.
Maksimalne širina uvoza 6 m.
Kota kleti +/- 0 znaša:
objekt 3 – 392 m.n.v,
objekt 4 – 393 m.n.v
objekt 5 – 394,50 m.n.v,
objekt 6 – 396,50 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,50 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 7
Maksimalne dimenzije objekta 10 m x 15 m, prizidek 8 m x 10 m.
Maksimalne širina uvoza 6 m.
Kota kleti +/- 0 znaša 395 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,50 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 8
Maksimalne dimenzije objekta 10 m x 15 m, prizidek 8 m x 8 m.
Maksimalne širina uvoza 6 m.
Kota kleti +/- 0 znaša 396 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,50 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 9a, 9b
Maksimalne dimenzije objekta 9a 10 m x 15 m, objekt 9b 8 m x 13,50 m.
Maksimalne širina uvoza 6m.
Kota kleti +/- 0 znaša:
objekt 9a – 399,50 m.n.v
objekt 9b – 398,50 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,50 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 10, 11, 12, 14, 15, 16,
Maksimalne dimenzije objekta 10 m x 15 m, prizidek 8 m x 8 m.
Maksimalne širina uvoza 6 m.
Kota kleti +/- 0 znaša:
objekt 10 – 398,50 m.n.v
objekt 11 – 400,50 m.n.v,
objekt 12 – 403,00 m.n.v,
objekt 14 – 399,00 m.n.v,
objekt 15 – 401,00 m.n.v,
objekt 16 – 403,50 m.n.v,
objekt 17 – 405,00 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,50 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 13
Maksimalne dimenzije objekta 9 m x 13,50 m, prizidek 6,40 m x 6 m.
Maksimalne širina uvoza 6 m.
Kota kleti +/- 0 znaša 404 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,05 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 17
Maksimalne dimenzije objekta 10 m x 15 m, prizidek 6,40 m x 6 m.
Maksimalne širina uvoza 6m.
Kota kleti +/- 0 znaša 405 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,50 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 18, 19, 20, 22, 23
Maksimalne dimenzije objekta 9 m x 13,50 m, prizidek 6,40 m x 6 m. Maksimalne širina uvoza 6m.
Kota kleti +/-0 znaša za :
objekt 18 – 399 m.n.v.,
objekt 19 – 400 m.n.v.,
objekt 20 – 402 m.n.v.,
objekt 22 – 399,50 m.n.v.,
objekt 23 – 401 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,05 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Objekt 21
Maksimalne dimenzije objekta 9 m x 13,50 m, prizidek 6,40 m x 3,50 m.
Maksimalna širina uvoza 6 m.
Kota kleti +/- 0 znaša: 397,50 m.n.v.
Kota slemena maksimalno 10,05 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P+M.
Skupni pogoji za oblikovanje objektov so:
– vsi objekti so lahko grajeni klasično ali montažno,
– strehe objektov so v naklonu 42°. Kritina naj bo temne barve,
– fasade so izvedene v zaglajenem zidarskem ometu,
– osno razporejene, pokončne okenske in vratne odprtine,
– svetlobne odprtine v strehah morajo slediti vertikalnim linijam spodnje etaže,
– izrabljena podstrešja se lahko osvetljujejo s frčadami ali strešnimi okni, ki lahko predstavljajo največ 30% tlorisne površine strehe,
– ograje: posestne meje je dovoljeno pregrajevati z živimi mejami ali lesenimi ograjami do višine 1,50 m oziroma s primerno oblikovanimi protihrupnimi ograjami,
– višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Oporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin. Oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni,
– ob prometnicah se mora višina ograj in živih mej prilagoditi varnosti prometa (preglednost).
Za vse objekte so določeni maksimalni horizontalni in vertikalni gabariti, tolerance so možne samo do minus 15%.
6. člen
Postavljanje reklamnih panojev in tabel
V območju priključka dostopne ceste je dovoljena postavitev reklamnih panojev in tabel, ki morajo biti locirani in oblikovani enotno.
7. člen
Ravnanje s plodno zemljo
S površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi je investitor dolžan odstraniti in začasno deponirati prst tako, da se ohrani njena plodnost in količina.
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
8. člen
Cestno omrežje
Dostop na ureditveno območje SO Hrastnica bo skupen za vse objekte in dejavnosti na obravnavanem območju.
Dovozna cesta do območja zazidalnega načrta SO se priključi na javno pot št. 901720 (Hrastnica–Kamnar).
Dostopna cesta znotraj območja urejanja bo širine 5 m z enostranskim hodnikom, na vzhodni strani širine 1,20 m in humusno brežino na zahodni strani v širini 0,80 m. S te dostopne ceste se izvede dostop do posameznih sklopov objektov.
Obračanje gasilskih vozil je možno na utrjenih površinah ob objektih.
Dovozne ulice do objektov v smeri zahod-vzhod, z priključnimi radiji, ki omogočajo dovoz in obračanje vozil so širine 4 m z obojestranskim hodnikom v širini 1 m.
Vozišče je zaključeno z dvignjenim betonskim robnikom, hodnik pa je zaključen z granitnimi kockami.
Ta del ceste z priključnimi radiji predstavlja svojo gradbeno parcelo in je skupen.
Mirujoči promet
Vse dejavnosti morajo urediti parkirišča na območju svojih gradbenih parcel.
Na območju je predvidenih skupaj 90PM.
Sprememba namembnosti dejavnosti, oziroma določitev nove dejavnosti je možna v okviru razpoložljivih parkirnih mest.
Odvajanje odpadnih vod
Meteorne vode s cestnih površin, s streh objektov in utrjenih površin na parcelah ter drenažne vode, se odvajajo z meteornimi kanali in so speljane z enim izpustom v potok Hrastnica.
Meteorne vode s cestišč so speljane v meteorni kanal, preko požiralnikov, opremljenih z lovilcem olj.
Meteorni kanali so predvideni v vodotesni izvedbi zaradi visoke podtalnice.
Odpadne vode iz objektov so speljane po vodotesni kanalizaciji v biološko čistilno napravo, locirano na severni strani kompleksa.
Biološka čistilna naprava z greznico je tipska.
Čistilna naprava za odpadne vode mora biti vodotesna.
Vodovodno in hidrantno omrežje
Za zagotovitev oskrbe z vodo je potrebno do območja izvesti celotno omrežje, ki je predmet posebnega projekta.
Požarna voda se lahko variantno črpa iz potoka Hrastnica ob izgradnji črpališča s stalnim in rezervnim virom napajanja.
Za potrebe protipožarnega varstva so predvideni nadzemni hidranti na medsebojnih razdaljah 60–80 m.
Gasilsko reševalna služba je oddaljena ca. 5.000 m.
Elektroenergetsko omrežje
Novo naselje v Hrastnici bo napajano iz bodoče TP Hrastnica, ki bo zgrajena kot kabelska TP.
Locira se ob dostopni cesti znotraj območja urejanja. Velikost TP bo 2 x 2 m.
NN razvod bo izveden z zemeljskimi kabli v koridorju komunalnih vodov, tako da ne bo neposredno motil posesti uporabnikov.
Zračni vod visoke napetosti (20kV), ki poteka čez območje urejanja, se kablira.
Javna razsvetljava
Naselje bo opremljeno tudi z javno razsvetljavo. Zato bo potrebno tudi novo prižigališče JR.
Razsvetljava bo izvedena s svetilkami višine 3–4 m. Razdalja ca. 25 m. Svetilke bodo postavljene izven pločnikov, tik ob zaključnem robu asfalta, oziroma min. 0,70 m oddaljene od voznih površin, kjer niso urejeni pločniki.
Telefonsko omrežje
Naselje bo vezano na TK mrežo Telekom, ki jo bo treba še zgraditi do območja zazidalnega načrta, ker obstoječe kapacitete nimajo nobenih rezerv, prav tako bo povezano z KRS-TV mrežo, ki je že v obratovanju iz smeri Škofja Loka preko Puštala.
V naselju bo zgrajena tudi kabelska kanalizacija s cevmi za TK vode in vode KRS-TV.
Ogrevanje
Vsi predvideni objekti se individualno ogrevajo na plinsko olje, plin ali biomaso.
Odvajanja zalednih vod in temeljenje
Pred pričetkom gradbenih del je na območju potrebno zmanjšati vsebnost vode v temeljih tleh, in s tem izboljšati geomehanske karakteristike temeljnih tal.
Področje je zazidljivo po izvedbi stabilizacijskih del: drenažnih mrež, odstranitvi nenosilnih tal ter tamponiranju pod temeljnimi rešetkami. Glavne drenaže bodo tekle ob dostopnih cestah ter odvodnima jarkoma hudourniških voda.
VI. VARSTVO OKOLJA
9. člen
Potrebni okoljevarstveni ukrepi za čas gradnje
V času gradnje so predvideni naslednji začasni ukrepi:
Za primer izlitja olj in maziv iz gradbene mehanizacije je potrebno odstraniti kontaminirano zemljino in oddati pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki.
Gradbene odpadke, ki bodo nastali med gradnjo se odda na deponijo gradbenih odpadkov.
10. člen
Potrebni okoljevarstveni ukrepi
Na območju se lahko opravljajo dejavnosti, ki ne bodo kvarno vplivale na bivalno okolje.
Pred pridobitvijo lokacijskega dovoljenja ob spremembi dejavnosti oziroma lociranju nove dejavnosti mora investitor priložiti delno poročilo o vplivih na okolje, kjer je razvidno da ni tovrstnih učinkov na okolje.
Na območju je možno locirati dejavnosti, ki glede na potrebe po parkiriščih odgovarjajo razpoložljivim parkirnim mestom.
Zrak
Kurišča ne smejo presegati zakonsko dovoljenih emisij.
Emisije v zrak kot posledice posameznih tehnoloških procesov bo potrebno nadzorovati v skladu z veljavno zakonodajo na podlagi določil posebnega poročila o vplivih na okolje za posamezno dejavnost.
Za znižanje emisij iz prometa motornih vozil je potrebno omejiti hitrost na obravnavanem območju.
Tla
Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine je potrebno izvesti tako, da ni možen iztok v podtalje.
Objekti morajo biti grajeni tako, da ni mogoč iztok v podtalnico.
Voda
Tehnološke vode se pred izpustom v fekalno kanalizacijo očistijo do mejnih vrednosti določenih z veljavnimi predpisi na podlagi posebnega poročila o vplivih na okolje za posamezno dejavnost.
Fekalne vode se vodi v čistilno napravo.
Padavinske vode s streh in neutrjenih površin se kontrolirano odvajajo do Hrastnice. Ostale meteorne vode pa se očisti v ustreznih lovilcih in ločeno odvajajo.
Hrup
Vse objekte v obravnavanem območju je potrebno graditi z ustrezno zvočno izolacijo sten, oken in vrat.
Prezračevanje prostorov obrtnih dejavnosti se uredi v skladu s priporočili iz delnega poročila o vplivih na okolje.
Odpadki
Ob posameznih objektih se namestijo posode za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Ekološki otok je lociran južno ob lokalni cesti, oddaljen 40 m južno od mostu preko potoka Hrastnice.
Z nevarnimi odpadki se ravna v skladu z veljavnimi pravilniki.
Mešanice olj iz lovilcev olj se zbira ločeno in predaja pooblaščeni organizaciji.
11. člen
Obratovalni monitoring
Zagotoviti je potrebno reden mesečni pregled oljnih lovilcev na iztokih meteornih vod.
Monitoring za posamezne dejavnosti se določi na podlagi posebnega poročila o vplivih na okolje za posamezno dejavnost.
12. člen
Etapnost izvedbe
Prvo etapo predstavlja obnova obstoječega priključka na cesto in rekonstrukcija obstoječega mostu, ureditev odvodnjavanja terena, zgraditev kapilarne pregrade na brežini med potokom Hrastnico in območjem ZN, z namenom preprečitve poplavljanja območja predvidenega za pozidavo, izgradnja vodovodnega omrežja, črpališča in vodohrama ter infrastrukturna ureditev območja.
Drugo etapo pa predstavlja zgraditev posameznih objektov, ureditev okolice objektov in priključitev na infrastrukturno omrežje.
13. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev
Obnova obstoječega priključka na javno pot 901720 (Hrastnica–Kamnar) z rekonstrukcijo in obnovo obstoječega mostu preko Hrastnice v sodelovanju z občino Škofja Loka.
Način sofinansiranja javne poti se določi z dogovorom med investitorji in občino Škofja Loka.
Pred pričetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljalce energetskih in komunalnih naprav in prometnega omrežja ter skupno z njimi zakoličiti in in zaščititi tangirane obstoječe komunalne vode.
Investitor oziroma izvajalec posega v prostor mora zagotoviti organiziranje prometa med gradnjo tako, da bo zagotovljen dovoz in dostop do vseh zemljišč in obstoječih objektov na območju.
Zračni vod visoke napetosti, ki poteka čez območje urejanja je potrebno kablirati.
14. člen
Posegi izven območja zazidalnega načrta potrebni za realizacijo zazidalnega načrta
Obnova obstoječega priključka na javno pot 901720 (Hrastnica – Kamnar) in rekonstrukcija obstoječega mostu, ureditev odvodnjavanja terena, zgraditev kapilarne pregrade na brežini med Hrastnico in območjem ZN, izgradnja vodovodnega omrežja, črpališča in vodohrama.
Za potrebe navezave na obstoječe komunalno omrežje je potrebno zgraditi meteorni in odtočni kanal iz čistilne naprave do potoka Hrastnica. Ravno tako je potrebno vzpostaviti priklop na ostalo komunalno infrastrukturo.
K projektu za rekonstrukcijo mostu je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.
VII. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Zazidalni načrt je na vpogled občanom in pravnim osebam na Občini Škofja Loka.
Nadzor nad izvajanjem del ZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35200-80/00
Škofja Loka, dne 19. julija 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.