Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3852. Pravilnik o subvencijah za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2001, stran 7406.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 21. redni seji dne 17. 8. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencijah za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2001
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev, namenjenih za subvencije za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2001.
2. člen
Sredstva za subvencije za pospeševanje razvoja kmetijstva se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna Občine Šalovci za program ohranjanja razvoja kmetijstva Občine Šalovci,
– iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za subvencije za pospeševanje razvoja kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Šalovci se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvo;
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti;
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti;
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja;
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do subvencije za pospeševanje razvoja kmetijstva so fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Šalovci in društva, katerih delovanje vključuje območje Občine Šalovci.
6. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve subvencije navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do subvencije za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih sredstev za tekoče leto.
II. UKREPI
7. člen
1. Sofinanciranje stroškov prve osemenitve živali v višini 50% vrednosti računa
Sofinanciranje se nanaša na osemenitev telic, krav in svinj.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom.
2. Analiza krme in zemlje v višini 50% vrednosti računa
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom.
3. Apnenje zemlje
Subvencionirajo se stroški apnenja v višini 8.000 SIT/ha pri porabi najmanj 2.000 kg apnenca na ha. Najmanjša površina, ki se sofinancira je 0,50 ha.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine.
4. Sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva in izobraževanje njihovih članov do višine 300.000 SIT
Prosilci prošnje vlagajo na upravo občine.
5. Pokrivanje zdravljenja čebeljih panjev v višini 1.000 SIT na panj
Lastniki čebeljih panjev prijavijo število panjev na upravo občine ali v njihovem imenu pooblaščeno matično društvo.
Zahtevki se vlagajo na upravo občine.
6. Sofinanciranje prevoza vode za potrebe kmetijstva v višini 50% računa po cisterni brez DDV-ja
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine.
8. člen
Zahtevki iz točk tega pravilnika morajo biti vloženi na upravo občine najkasneje do 30. 11. 2001.
Zahtevku mora biti priložena številka žiro računa ali hranilne knjižice pri HKS Murska Sobota.
Nepopolni ali nepravilni zahtevki se zavrnejo s sklepom.
9. člen
Izvrševanje pravilnika opravlja občinska uprava (župan). Kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja skupno z Občinsko upravo občine Šalovci.
III. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 2001 dalje.
Št. 426-96/01
Šalovci, dne 17. avgusta 2001.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.