Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3851. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Šalovci, stran 7403.

Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99), 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 21. redni seji dne 17. 8. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Šalovci
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, kriteriji za določitev višine enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju: pomoč) in postopek dodeljevanja in izplačevanja denarne pomoči v Občini Šalovci (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Upravičenci do pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Šalovci, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se ne po lastni krivdi zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini ipd.) znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.
3. člen
Pomoč je namenjena za:
– nakup šolskih potrebščin,
– nakup ozimnice in kurjave,
– doplačilo letovanja socialno ogroženih otrok,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
4. člen
Pomoč prejmejo upravičenci enkrat letno v enkratnem znesku in to le za enega izmed namenov iz 3. člena tega pravilnika.
5. člen
Kriterij za dodelitev socialne pomoči je cenzus, določen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, ki je lahko povečan za 50%, ob upoštevanju socialnih razmer upravičenca.
Predlog višine socialne pomoči za posameznega upravičenca pripravi strokovna služba Centra za socialno delo v skladu z veljavnimi predpisi.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencem dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadala po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
Občinska uprava lahko upravičencu do denarne pomoči, posamezniku ali družini, uporabi prosto presojo glede na dodelitev ali zavrnitev upravičenosti do pomoči.
7. člen
Izjemoma ali ob izredno težki materialni ogroženosti posameznika in družine, je mogoče dodeliti denarno pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti takrat, ko občan presega cenzus po 5. členu tega pravilnika, vendar ne več kot za 100%.
8. člen
V postopku dodelitve pomoči (v nadaljevanju: postopek) se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, kolikor ni s tem pravilnikom drugače določeno.
Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki ureja socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
9. člen
Predlog za dodelitev enkratne denarne pomoči pripravi Center za socialno delo, o dodelitvi enkratne denarne pomoči odloča občinska uprava.
10. člen
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na obrazcu iz priloge tega pravilnika pri pristojnem centru.
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
O upravičenosti in višini pomoči odloča občinska uprava.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pisna pritožba, ki se poda v roku 15 dni od vročitve odločbe.
O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan občine.
11. člen
Denarna pomoč se praviloma izroča neposredno upravičencem, razen za letovanje ter v primeru, ko strokovna služba Centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi bila namensko uporabljena.
12. člen
Sredstva za pomoč se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine Šalovci.
13. člen
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na pristojnem centru od 1. 1. do 1. 11. tekočega leta.
14. člen
Za izvajanje tega pravilnika sklene občina s pristojnim centrom pogodbo, s katero se določi tudi višina sredstev za njegovo delo.
15. člen
Obrazec je sestavni del tega pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2001.
Št. 150-24/01
Šalovci, dne 17. avgusta 2001.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.