Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3845. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2001, stran 7399.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občine (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na seji dne 6. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2001 (Uradni list RS, št. 24/01) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
“14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Polzela,
– uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev, razen za namene 10. člena tega odloka,
– če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta namen,
– prerazporeditvi namena in višini sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katere so bila določena sredstva,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih presežkov pri poslovnih bankah zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Župan mora obvestiti svet občine na prvi naslednji seji o vseh izvršenih aktivnostih za katere je pooblaščen.”
2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 403-02/006/01
Polzela, dne 23. avgusta 2001.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar inž. gradb. l. r.