Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3840. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Metlika, stran 7393.

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 28. 6. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Metlika
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) se v 1., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 29., 30., 32., 33., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 49., 50., 53., 54., 57., 58., 59., 60., 61., 63., 67., 100., 109. členu, 5. točki VII. poglavja, 130. in 131. členu ter v naslovih poglavij, se v ustreznem sklonu črtata besedi »občinski svetnik« in nadomestita v ustreznem sklonu z besedami »član občinskega sveta«.
2. člen
V 15. členu se v tretji vrsti črta beseda »občinskih« in v isti vrsti izza besede »odborov« doda besedilo »občinskega sveta«.
3. člen
V drugem odstavku 18. člena se črtata besedi »predsednik sveta« in nadomesti z besedo »predsedujoči«.
4. člen
V celoti se črta besedilo 26. člena in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Pristojnosti občinskega sveta določa statut občine«.
5. člen
V 34. členu se na koncu prvega stavka doda besedilo »v skladu s poslovnikom«.
6. člen
V 53. členu se črta beseda »večina« in nadomesti z besedilom »več kot polovica«
7. člen
V drugem odstavku 55. člena se črta besedilo »en član sveta« in nadomestita z besedilom »pet članov občinskega sveta«. Prav tako se na koncu drugega odstavka tega člena doda besedilo: »Zahteva za tajno glasovanje mora biti podana pisno«.
V 55. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Ko je podana pobuda za tajno glasovanje, določi župan oziroma predsedujoči 10-minutni odmor za zbiranje podpisov«.
8. člen
V 57. členu se v drugi vrsti izza besede »odločitve« črta vejica ter doda beseda »oziroma«, na koncu tretje vrste pa se črta besedilo »ali pa glasuje vzdržan« in izza besede »odločitve« v tej vrsti naredi pika.
9. člen
V 58. členu se na koncu drugega odstavka črta beseda »vzdržan« in dodata besedi »ne glasujem«.
10. člen
V prvem odstavku 62. člena se izza besede »večino« doda beseda »opredeljenih«. V drugem odstavku istega člena se izza besede »večina« doda beseda »opredeljenih«.
11. člen
V 64. členu se izza tretjega odstavka doda četrti odstavek, ki glasi: »Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe«.
12. člen
V 74. členu se črta tretja alinea 3. točke.
13. člen
V 78. členu se črta sedma alinea.
14. člen
V 88., 89., 90., 91., 92., 93. in 94. členu se v ustreznem sklonu črta beseda »osnutek« in nadomesti v ustreznem sklonu z besedo »predlog«.
15. člen
V naslovu VII. poglavja se v naslovu poglavja črtata besedi »volitve in«.
16. člen
V 107. členu se v prvi vrstici na začetku prvega odstavka črta beseda »volitve« in nadomesti z besedo »imenovanje«.
17. člen
V 109. členu se v prvi vrstici črta beseda »izvoljen« in nadomesti z besedo »imenovan«.
18. člen
V 112. členu se v prvi vrstici prvega odstavka črta beseda »voli« in nadomesti z besedo »imenuje«. V tretjem odstavku se črta beseda »volijo« in nadomesti z besedo »imenujejo« ter črta beseda »izvoljeni« in nadomesti z besedo »imenovani«. V četrtem odstavku se črta beseda »izvolitve« in nadomesti z besedo »imenovanja«.
19. člen
V 113. členu se v tretjem odstavku črta beseda »izvoljen« in nadomesti z besedo »imenovan«.
20. člen
V 114. členu se v prvem odstavku črtata besedi »voli oziroma« in besedi »izvolitev ali«. V tretjem odstavku se črtata besedi »izvolitev oziroma«. V četrtem odstavku se črtata besedi »izvolitev ali«.
21. člen
V 115. členu se v prvem odstavku v tretji vrsti črtata besedi »voljeni ali«.
22. člen
V 122. členu se v drugem odstavku na začetku drugega stavka črtata besedi »predsednik sveta« in nadomestita z besedo »župan«.
23. člen
Doda se 133. člen, ki glasi: »Z dnem pričetka veljavnosti poslovnika Občinskega sveta občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) preneha veljati poslovnik Občinskega sveta občine Metlika (Uradni list RS, št. 71/95)«.
24. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-4/99
Metlika, dne 28. junija 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.