Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3839. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika, stran 7392.

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 28. 6. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Metlika
1. člen
V statutu Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) se osmi odstavek 5. člena statuta spremeni tako, da glasi:
Natančna razmerja dimenzij, podobo in barvne odtenke določa odlok o simbolih Občine Metlika.
2. člen
V 12. členu se črta šestnajsta alinea.
3. člen
V celoti se črta tretji odstavek 14. člena.
4. člen
V 17. členu se črta beseda »najmanj« in se nadomesti z besedama »več kot«.
5. člen
V celoti se črta sedma alinea 18. člena in se nadomesti z besedilom »imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta«.
Črta se trinajsta alinea 18. člena.
Črta se dvajseta alinea 18. člena.
Črta se enaindvajseta alinea 18. člena in se nadomesti z besedilom
»– sprejme gospodarski načrt, poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnih zavodov in gospodarskih služb«.
V 18. členu se doda nova zadnja alinea, ki glasi:
– na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja določa višino oziroma del plače župana, podžupana in nadomestila članom občinskega sveta, odborov in nadzornega odbora.
6. člen
Črta se drugi odstavek 20. člena.
7. člen
V tretjem odstavku 23. člena se beseda »štirikrat« nadomesti z besedo »šestkrat«.
8. člen
V drugem odstavku 27. člena se besedi »navzočih članov« nadomestita z besedilom »opredeljenih glasov navzočih članov«.
V tretjem odstavku 27. člena se doda nov tretji stavek, ki glasi: »Zahteva za tajno glasovanje mora biti podana pisno«.
9. člen
V 29., 30., 31. in 36. členu ter v podnaslovu 29. člena se črta v ustreznem sklonu besedica »občinski« in ostane le »odbor« oziroma »odbor občinskega sveta«.
10. člen
V drugem odstavku 35. člena se na koncu odstavka črta besedilo »z večino glasov vseh članov«.
11. člen
V 36. členu se v celoti črta zadnji odstavek in se nadomesti z novim, ki glasi:
»V skladu z zakonom, lahko župan v primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, občinski svet pa se ne more pravočasno sestati, sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu, ko se ta lahko sestane«.
12. člen
V prvem stavku prvega odstavka 37. člena se črta besedilo »ali občinskega odbora«, na koncu prvega odstavka tega člena se črta besedilo »oziroma občinskega odbora«.
V drugem odstavku 37. člena se črta besedilo »oziroma odbora«.
13. člen
V 41. členu se doda nov zadnji odstavek, ki glasi:
»Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor«.
14. člen
V prvem odstavku 45. člena se beseda »neprofesionalno« nadomesti z besedo »nepoklicno«.
15. člen
V celoti se črta 55. člen statuta, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo.
16. člen
V 83. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Občinska uprava nudi strokovno pomoč pri delu občinskemu svetu in njegovim organom«.
17. člen
V drugem odstavku 87. člena se na koncu besedila pika spremeni v vejico in doda besedilo »ki jo določi župan«.
18. člen
V celoti se črta 131. člen statuta, ostali členi statuta pa se ustrezno preštevilčijo.
19. člen
Izza dosedanjega 146. člena se doda nov 147. člen, ki glasi: »Z dnem pričetka veljavnosti statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) preneha veljati statut Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95) in spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 76/98).
20. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/95
Metlika, dne 28. junija 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.