Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem, stran 7390.

Na podlagi 11. in 103. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94 – odl. US RS, 21/94, 23/96, 24/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS in 1-2/00 – odl. US RS), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 – odl. US RS, 41/99 in 26/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in 31/96), pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in 53/99) ter 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško, na 25. seji dne 26. 7. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
1. člen
V pravilniku o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/93) se v 1. členu doda nov odstavek, ki glasi:
»Za razlago posameznih pojmov in za izvajanje tega pravilnika se smiselno uporabljajo pojasnila za izvajanje pravilnika ter za točkovanje stanovanjskih, gmotnih in socialnozdravstvenih razmer (Uradni list RS, št. 53/99).«
2. člen
V 2. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
»Za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem po 100. členu stanovanjskega zakona se odstotki računajo od zadnje znane povprečne bruto plače v državi.«
3. člen
V 3. členu se za peto alineo dodajo alinee:
– da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva in je vrnil izpraznjeno stanovanje ali zamenjal primerno stanovanje, zato ni prejel 30% od vrednosti stanovanja,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje ni lastnik ali solastnik podjetja oziroma nosilec obrti, razen v primeru samozaposlitve krajše od enega leta,
– da je bil prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov najemnik občinskega stanovanja, pa mu je bilo najemno razmerje zaradi krivdnih razlogov odpovedano,
– da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni uporabnik stanovanjskih prostorov iz katerih so bili v preteklosti že rešeni stanovanjski problemi.«
4. člen
V 4. členu se doda nova peta alinea, ki glasi:
– skupna delovna doba in doba bivanja v Občini Krško.«
5. člen
Spremeni se 1. točka 5. člena tako, da glasi:
»1. stanovanjski status:
– prosilec je brez stanovanja (3. člen SZ), kar dokazuje s pravnomočno odločbo ob vložitvi vloge oziroma s poročilom centra za socialno delo, da začasno biva v Zavetišču, Materinskem domu, Varni hiši ali Stanovanjski skupini in ni možnosti, da bi se vrnil na naslov stalnega bivališča 160 točk
– prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih      130 točk
– prosilec stanuje v samskem domu                 140 točk
– prosilec je podnajemnik                     150 točk
– prosilec živi v skupnem stanovanju z razvezanim partnerjem  150 točk.«
V 2. točki se spremeni druga alinea in glasi:
»– bivanje v neustreznem kletnem ali podstrešnem stanovanju   40 točk.«
V 3. točki se četrta alinea črta.
V 5. točki se spremeni druga alinea in glasi:
»– stanovanje z vhodom neposredno iz dvorišča          10 točk.«
V 5. točki se tretja alinea - »stanovanje z nestandardno visokimi stropovi« črta.
6. člen
Spremeni se prva alinea 6. člena tako, da glasi:
»– za vsakega mladoletnega otroka                30 točk.«
7. člen
Spremeni se druga alinea 7. člena tako, da glasi:
»– status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec)   40 točk.«
Četrta alinea se črta.
8. člen
Spremeni se prva alinea 9. člena tako, da glasi:
»– družino v kateri nobeden od staršev ni
starejši od 35 let (mlada družina)                60 točk.«
Četrta alinea se črta.
Doda se nova alinea, ki glasi:
»– oseba s statusom žrtve vojnega nasilja            30 točk.«
9. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki glasi:
»Invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička, oziroma fizično pomoč, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča zaprosi za pridobitev socialnega stanovanja v najem tudi v občini, kjer mu je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.«
10. člen
Spremeni se 10. člen tako, da glasi:
»Pri ocenjevanju delovne dobe in dobe bivanja v občini Krško se prizna:
– za vsako dopolnjeno leto delovne dobe v
Občini Krško                       5 točk
– za čas stalnega bivanja v Občini Krško do 5 let     0 točk
– nad 5 do 10 let                    20 točk
– nad 10 do15 let                    40 točk
– nad 15 do 20 let                    60 točk
– nad 20 let                       80 točk
– bivanje v sedanjih stanovanjskih razmerah
nad 5 let v Občini Krško                50 točk.
V primeru, da imata dva ali več prosilcev z istim številom družinskih članov isto število točk, ima prednost pri dodelitvi stanovanja prosilec z daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Krško.«
11. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena tako, da glasi:
»O odstopanju od površinskih normativov odloča občinska uprava, upoštevaje predhodno mnenje Centra za socialno delo Krško.«
12. člen
Spremeni se 15. člen tako, da glasi:
»Občina Krško oddaja socialna stanovanja v najem na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.«
13. člen
V 16. členu se v prvem odstavku besedi »upravni organ« nadomestita z besedama »občinska uprava«.
14. člen
Spremeni se 18. člen tako, da glasi:
»Občinska uprava prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.
Občinska uprava določi udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vlog.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom.
Dokler predpisani rok za dopolnitev vlog ne poteče, ni mogoče sestaviti prednostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem.«
15. člen
Spremeni se 19. člen tako, da glasi:
»Direktor občinske uprave imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na prednostni red za oddajo socialnih stanovanj v najem.
Komisijo sestavljajo:
– delavec občinske uprave, pristojen za stanovanjske zadeve in je obenem tudi poročevalec komisije,
– strokovni delavec centra za socialno delo v občini,
– delavec patronažne službe v občini.«
16. člen
Spremeni se 21. člen tako, da glasi:
»Občinska uprava na podlagi točkovalnih zapisnikov najkasneje v roku 60 dni po izteku razpisnega roka določi seznam upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v najem. Seznam se objavi na enak način kot razpis.«
17. člen
Spremeni se 22. člen tako, da glasi:
»Zoper svojo uvrstitev na prednostni red ima udeleženec razpisa pravico ugovora županu občine, in sicer v roku 8 dni po vročitvi sklepa o uvrstitvi na prednostni red za oddajo socialnih stanovanj oziroma objavi prednostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem.«.
18. člen
Spremeni se 23. člen tako, da glasi:
»Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda direktor občinske uprave.«
19. člen
V 24. členu se besedi »upravni organ« nadomestita z besedama »občinska uprava«.
20. člen
Spremeni se četrti odstavek 25. člena tako, da glasi:
»Občinska uprava preverja upravičenost do najema socialnega stanovanja na dve leti.«
21. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki glasi:
»Občinska uprava omogoča menjave socialnih stanovanj znotraj stanovanjskega fonda občine, upoštevaje spremenjene potrebe najemnikov stanovanj in njihove interese.«.
22. člen
Spremeni se 26. člen tako, da glasi:
»V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema, za kar se štejejo:
– požar ali druga elementarna nesreča, ki ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje,
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v javnem interesu,
– izredno težka socialno zdravstvena problematika (na predlog CSD Krško),
– se prizadetim lahko za določen čas, do odprave posledic, odda socialno stanovanje v najem, na podlagi sklepa občinskega sveta.«
23. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 362-16/00-404
Krško, dne 26. julija 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.