Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3835. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1242/3, parc. št. 1242/4, parc. št. 1242/5 in parc. št. 1242/6, k.o. Leskovec in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnine parc. št. 771/5, 771/6 in 242/3, k.o. Leskovec, stran 7389.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško, na 25. seji dne 26. 7. 2001 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1242/3, parc. št. 1242/4, parc. št. 1242/5 in parc. št. 1242/6, k.o. Leskovec in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnine parc. št. 771/5, 771/6 in 242/3, k.o. Leskovec
I
Ukine se javno dobro na parc. št. 1242/3 – dvorišče v izmeri 1 04 m2, parc. št. 1242/4 – dvorišče v izmeri 72 m2, parc. št. 1242/5 – travnik v izmeri 105 m2 in na parc. št. 1242/6 – travnik v izmeri 111 m2, ki so vpisane v seznam javnega dobra št. XIII., k.o. Leskovec, ker v naravi ne služijo kot javno dobro in predstavljajo funkcionalno zemljišče k nepremičninam, ki so v lasti fizičnih oseb.
II
Lastninska pravica na parc. št. 1242/3 – dvorišče v izmeri 1 04 m2, parc. št. 1242/4 – dvorišče v izmeri 72 m2, parc. št. 1242/5 – travnik v izmeri 105 m2 in na parc. št. 1242/6 – travnik v izmeri 111 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Krško.
III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se lastninska pravica na predmetnih nepremičninah z menjalno pogodbo prenese v last fizičnih oseb, in sicer v smislu zamenjave za nepremičnine parc. št. 771/5, parc. št. 771/6 in parc. št. 242/3 k.o. Leskovec, ki danes predstavljajo obstoječe cestno telo in so v funkciji javnega dobra.
IV
Zamenjava nepremičnin se bo izvedla po postopku in na način, ki ga določajo predpisi ter po tržni vrednosti nepremičnin, ki jo bo določil sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke, in sicer z doplačilom razlike v vrednosti nepremičnin s strani ene ali druge pogodbene stranke.
V
Ta sklep začne veljati z dnem te objave in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 46601-137/00-507
Krško, dne 26. julija 2001.
Župan Občine Krško
Franc Bogovič l. r.