Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3832. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2000, stran 7388.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško, na 25. seji dne 26. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2000, ki obsega tudi račun financiranja in račun sredstev stalne proračunske rezerve Občine Krško.
2. člen
Doseženi prejemki in izdatki občinskega proračuna po zaključnem računu 2000 znašajo:
----------------------------------------------------------------
1. Proračun
A. Bilanca prihodkov in odhodkov        zneski v 000 SIT
I. prihodki                      3,459.804
II. odhodki                      3,455.417
III. presežek odhodkov                   4.387
B. Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil             3.571
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev     9.939
VI. Saldo vrnjenih in danih posojil           - 6.368
VII. Skupni primanjkljaj                 - 1.981
C. Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                    80.000
IX. Odplačilo dolga                    47.328
X. Neto zadolževanje                   32.672
XI. Povečanje sredstev na računih             30.691
2. Proračunska rezerva
– sredstva                        26.981
– razporeditev sredstev                  25.006
– presežek sredstev                    1.975
----------------------------------------------------------------
3. člen
Ostanek sredstev na računih proračuna v znesku 51.133 tisoč SIT se prenese v splošni sklad občine in bodo v letu 2000 uporabljena za izravnavo med prihodki in odhodki proračuna za to leto.
Presežek sredstev stalne proračunske rezerve se prenese v sklad obvezne proračunske rezerve.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov ter prikaz razporeditve sredstev proračuna po uporabnikih – posebni del – sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Sestavni del tega odloka so tudi zaključni računi krajevnih skupnosti, ki obsegajo:
Bilanca prihodkov in odhodkov          zneski v 000 SIT
– prihodki                        231.844
– odhodki                        236.169
– zmanjšanje sredstev na računih             - 4.325
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po tej objavi.
Št. 403-03-1/01-802
Krško, dne 26. julija 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.