Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3831. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostel, stran 7387.

Na podlagi 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 22. redni seji dne 5. 6. 2001 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostel
1. člen
S tem sklepom se v Občini Kostel ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostel (v nadaljevanju: svet).
2. člen
Svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu, ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
3. člen
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo;
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu – odraslih in otrok:
– predlaga organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti;
– organizira razne vzgojno preventivne akcije z državnimi organi, šolami in društvi;
– pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne službe;
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah in širše;
– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa;
– obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen
Člani sveta so predstavniki organov in organizacij, društev in zvez, katerih dejavnost je pomembna za preventivno in vzgojno delovanje v cestnem prometu.
Svet ima tri člane, ki jih imenuje Občinski svet občine Kostel, za dobo štirih let. Člani sveta na svoji prvi seji z večino glasov izmed sebe izvolijo predsednika sveta in podpredsednika.
5. člen
Za izvajanje nalog na posameznih področjih lahko svet imenuje komisije.
Sestavo komisij in naloge določi svet s sklepom o ustanovitvi komisij.
6. člen
Predsednik sveta pripravlja, sklicuje in vodi seje, ter skrbi za izvajanje sprejetih odločitev. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča podpredsednik.
Prvo sejo skliče župan.
7. člen
Svet obravnava zadeve iz svojega delovnega področja na sejah. Gradivo za sejo mora biti poslano članom sveta najmanj tri dni pred sejo.
Svet lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju tudi predstavnike drugih organov.
8. člen
Svet lahko sprejme poslovnik o delu, kolikor ga ne sprejme se smiselno uporabljajo določbe poslovnika Občinskega sveta občine Kostel.
9. člen
Opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog za svet zagotavlja Občinska uprava občine Kostel.
10. člen
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, ter članov drugih občinskih organov, ter o povračilih stroškov.
11. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog sveta se na podlagi vsakoletnega programa dela sveta zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in nalog pridobiva sredstva iz drugih virov.
12. člen
Nadzor nad smotrno porabo sredstev v ta namen izvaja ustanovitelj.
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-03-02/01
Vas, dne 5. junija 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.