Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3830. Sklep o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kostel, stran 7386.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98, 59/99), 14. in 15. člen zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 21., 22. in 24. člen odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (37/95) ter 10.in 131. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 22. redni seji, dne 5. 6. 2001 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kostel
1. člen
S tem sklepom se v Občini Kostel ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet), kot skupen organ za vse gospodarske javne službe v Občini Kostel, z namenom varstva pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb na območju Občine Kostel.
2. člen
Svet sestavljajo predstavniki vaških skupnosti, in sicer vsako vaško skupnost po en predstavnik.
Predstavnike vaških skupnosti imenujejo sveti vaških skupnosti za mandatno dobo sveta vaške skupnosti.
V svetu ni možno imenovati zaposlenih pri izvajalcu gospodarske javne službe, prav tako ne morejo biti člani sveta člani organov občine, člani delovnih teles občinskega sveta in delavci občinske uprave.
3. člen
Prvo sejo sveta skliče župan.
Člani sveta na svoji prvi seji z večino glasov izvolijo izmed sebe predsednika sveta in podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.
4. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje pripombe, predloge in priporočila v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim organom občine v skladu z njihovimi pooblastili na področju zagotavljanja javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav pred pristojnimi organi občine,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
5. člen
Pristojni organi občine so dolžni obravnavati pripombe, predloge in priporočila sveta in ga o svojih stališčih in ukrepih seznaniti najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema pisne pripombe, predloga ali priporočila.
6. člen
Materialne, finančne, strokovne in administrativne pogoje za delo sveta zagotavlja Občina Kostel.
7. člen
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov, ter o povračilih stroškov.
8. člen
Nadzor nad smotrno porabo sredstev v ta namen izvaja ustanovitelj.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
Št. 381-02 01/01
Vas, dne 5. junija 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.