Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3825. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče, stran 7376.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 40., 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 22/96) ter 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 30. 8. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Braslovče s sedežem Braslovče 29 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod osnovna šola Braslovče (v nadaljevanju: zavod).
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Braslovče.
Skrajšano ime: OŠ Braslovče.
Sedež zavoda: Rakovlje 15 b, Braslovče.
V sestavo zavoda sodijo:
– Podružnična osnovna šola Letuš v Letušu 32,
– Podružnična osnovna šola Gomilsko na Gomilskem 34,
– Podružnična osnovna šola Trnava v Trnavi 5b,
– Organizacijska enota vrtca, ki vključuje enote: Braslovče, Letuš in Trnava.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Braslovče.
Ravnatelj s sklepom določi število pečatov, njihovo uporabo ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji se glasi:
– M / 80.102 osnovnošolsko izobraževanje,
– M / 80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje, vzgoja v vrtcih z motnjami v razvoju,
– H / 55.510 storitve menze,
– H / 55.520 priprava in dostava hrane,
– R / 74.832 fotokopiranje in razmnoževanje,
– M / 80.422 drugo izobraževanje.
Dejavnosti pod šifro M /80.101 in M /80.102 štejejo pod javno službo.
5. člen
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje dejavnost iz svoje registrirane dejavnosti.
6. člen
Zavod izvaja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
V. ŠOLSKI OKOLIŠ
7. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:
1. za matično šolo:
– naslednja naselja: Braslovče, Glinje, Kamenče, Male Braslovče, Parižlje, Podvrh, Poljče, Preserje, Rakovlje, Spodnje Gorče, Topovlje, Zgornje Gorče,
2. za podružnično šolo Gomilsko:
– naslednja naselja: Gomilsko, Grajska vas, Šmatevž, Zakl,
3. za podružnično šolo Letuš:
– naslednja naselja: Dobrovlje, Letuš, Podgorje pri Letušu,
4. za podružnično šolo Trnava:
– naslednja naselja: Orla vas, Šentrupert, Trnava.
Od 5. razreda dalje so vsi učenci podružničnih šol vključeni v šolski okoliš matične šole Braslovče.
VI. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev šole,
– svet staršev vrtca,
– strokovni organi.
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Strokovna organa v vrtcu sta: vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
9. člen
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev šole in vrtca.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Mandat predstavnikov staršev je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učencev šole oziroma status varovanca v vrtcu.
Člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Svet odloča z večino glasov vseh imenovanih članov.
10. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Braslovče. Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev šole in svet staršev vrtca izmed sebe tajno ali javno.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in načinu, ki ga določa zakon, ta odlok in poslovnik o volitvah v svet zavoda.
Kandidate lahko predlaga vsak delavec na zboru delavcev. O predlaganih delavcih za kandidate, delavci na zboru glasujejo. Tako predlagani delavci, ki podajo pisni pristanek in jih potrdi večina prisotnih na zboru delavcev, postanejo kandidati za predstavnike delavcev.
11. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata razpiše volitve, določi rokovnik in način izvedbe volitev.
Svet imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu vrtca.
V istem roku svet pripravi rokovnik za izvedbo volitev predstavnikov svetov staršev.
12. člen
Vsi delavci zavoda imajo pravico voliti in biti izvoljeni. Pripravi se seznam vseh volilnih upravičencev, iz katerega bo razvidno število vseh udeleženih volilcev (volilni imenik).
13. člen
Prvi sklic izvoljenih članov sveta opravi predsednik sveta ob izteku mandata. Če pa mu je mandat potekel, opravi prvi sklic ravnatelj.
Novi svet prične z delom po pregledu zapisnika volilne komisije in drugih sklepov o imenovanju. S tem dnem prične teči mandat novemu svetu.
Člani sveta izvolijo na prvi seji predsednika in namestnika.
14. člen
Članu preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– odstopi,
– je odpoklican,
– mu preneha delovno razmerje v šoli.
Člana sveta razreši za volitve pristojen organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo za izvedbo volitev.
Svet ne more biti sklican, če nima enajst članov.
15. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih v 48. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte,
– določa finančni načrt in sprejema računovodske izkaze,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti,
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– daje ustanovitelju ali ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti določene naloge.
16. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Naloge in pristojnosti ravnatelja so določene z zakonom. Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, zastopa zavod brez omejitev in je odgovoren za zakonitost dela.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj v skladu z zakonom.
Ravnatelj lahko za predstavljanje zavoda in za posamezna opravila pisno pooblasti druge delavce zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.
17. člen
Organizacijska enota vrtca ima pomočnika ravnatelja, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev vrtca v skladu z zakonom.
18. člen
Podružnično šolo v skladu z zakonom, standardi in normativi ter pooblastilom ravnatelja vodi vodja podružnične šole.
VII. SREDSTVA ZA DELO
19. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne potrebuje, odda v najem.
Zavod odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti javne službe iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje registrirane dejavnosti, uporablja v skladu z 80. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz registrirane dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena v svojem imenu in za svoj račun.
Odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Organizacijska enota ter podružnična šola v pravnem prometu nimata pooblastil.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
IX. NADZOR
22. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom občine.
23. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
X. JAVNOST DELA
24. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje ali kadar svet zavoda z večino glasov odloči o izločitvi javnosti.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo le-ta pooblasti.
25. člen
Delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Poslovno tajnost so dolžni varovati tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
26. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili.
Za urejanje posameznih zadev ima zavod tudi druge splošne akte, če tako določa zakon.
Pravila sprejme svet zavoda, druge pa pristojni organ v zavodu. Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organiziranost in oblikovati organe zavoda v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
28. člen
Ravnatelj opravlja funkcijo ravnatelja do izteka sedaj veljavnega mandata.
29. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha v Občini Braslovče veljati odlok o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, ki ga je sprejel Občinski svet občine Žalec (Uradni list RS, št. 6/97, 49/98, 89/98).
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 640-00/01
Braslovče, dne 30. avgusta 2001.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost