Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3821. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu, stran 7372.

Na podlagi 129. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu
1
V drugem odstavku 3. točke sklepa o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 32/99 in 89/99) se črtata zadnja dva stavka in doda nov stavek, ki se glasi:
»V primeru obsežnejših sprememb statuta mora banka predložiti tudi čistopis statuta.«.
2
Spremeni se 4. točka tako, da se glasi:
»4. Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki pridobitvi delnic, na podlagi katerih postane imetnik posredno ali neposredno udeležen v kapitalu ali pri glasovanju z več kot 10, 20, 33 ali 50% v roku petih delovnih dni po vpisu spremembe v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi.«.
3
V prvem odstavku 9. točke se besedilo »nefinančnih organizacij, naložbah v kapital drugih bank oziroma drugih finančnih organizacij« zamenja z besedilom »drugih oseb«. Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki pridobitvi delnic oziroma poslovnih deležev druge banke oziroma druge finančne organizacije, na podlagi katerih postane posredno ali neposredno udeležena v kapitalu ali pri glasovanju z več kot 10, 20, 33 ali 50% v roku petih delovnih dni od sklenitve pogodbe o pridobitvi delnic oziroma poslovnih deležev. V primeru ustanovitve nove družbe teče rok iz prejšnjega stavka od dneva vpisa te družbe v register.«.
4
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. avgusta 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.