Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3820. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic, stran 7370.

Na podlagi 2. točke 74. člena in 92. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) ter 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
1
V sklepu o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 32/99) se dopolni točka 2.4 tako, da se na koncu drugega odstavka pika zamenja z vejico in dodajo besede »če izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka te točke.«.
2
Spremeni se 6. točka tako, da se glasi:
»6. Izpostavljenost do nekaterih oseb, povezanih z banko
Izpostavljenost banke do posamezne osebe v posebnem razmerju do banke iz prvega odstavka 83. člena zakona ne sme presegati 10% kapitala banke.
Izpostavljenost banke do posamezne osebe, ki jo banka posredno ali neposredno obvladuje, oziroma do osebe, ki jo posredno ali neposredno obvladuje ista oseba kot banko, ne sme presegati 20% kapitala banke.
Vsota vseh izpostavljenosti banke do posameznih oseb iz 83. člena zakona ne sme presegati 100% kapitala banke.
Pri izračunu izpostavljenosti iz te točke se kot posamezna oseba štejeta tudi dve ali več oseb, ki so med seboj povezane tako, da predstavljajo eno samo tveganje oziroma skupina povezanih oseb, kot je opredeljena v 4. točki sklepa.«.
3
Spremeni se 17. točka sklepa tako, da se glasi:
»17. Banka je dolžna predložiti Banki Slovenije pisna poročila o veliki izpostavljenosti in izpostavljenosti do oseb iz prvega odstavka 83. člena zakona po stanju na zadnji dan trimesečja v obliki obrazcev, ki so sestavni del tega sklepa.
V poročilih iz prvega odstavka te točke banka posebej navede tudi izpolnjevanje določb o omejitvi izpostavljenosti:
– iz prvega odstavka 80. člena zakona, s katerimi se mora banka, v delu, ki se nanaša na izpostavljenost banke do oseb, ki so med seboj povezane tako, da za banko predstavljajo eno samo tveganje, uskladiti do 31. 12. 2001;
– iz tretjega odstavka 80. člena zakona, s katerimi se mora banka uskladiti do 31. 12. 2001;
– iz drugega in četrtega odstavka 80. člena, s katerimi se mora banka uskladiti do 3. 8. 2004;
– in morebitnih preseganj po petem odstavku 80. člena zakona.
Ne glede na prvi odstavek te točke je banka dolžna sporočiti Banki Slovenije stanje izpostavljenosti do oseb iz prvega odstavka 83. člena na dan uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu, to je na 3. 8. 2001, v obliki obrazca IZP-2, ki je sestavni del tega sklepa, najkasneje do 30. 9. 2001.
V primeru posebne zahteve Banke Slovenije je banka dolžna predložiti poročila po stanju na dan, ki je naveden v zahtevi.«.
4
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. avgusta 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.