Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3819. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, stran 7369.

Na podlagi 126. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št.7/99 in 59/01) ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. I-1/91) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
1
Spremeni se 11. točka sklepa o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj (Uradni list RS, št. 23/01; v nadaljevanju: sklep) tako, da se glasi:
“Za namen tega sklepa so vse kršitve glede pavšalnega nadomestila izenačene, razen če ta sklep ne določa drugače, obseg kršitve pa se meri s časom trajanja pregleda, v katerem je Banka Slovenije ugotovila nepravilnosti v poslovanju banke, razen če ta sklep ne določa drugače.”
2
Za 13. točko sklepa se dodajo nove 13.a, 13.b, 13.c in 13.d točke, ki se glasijo:
»13.a Pavšalno nadomestilo stroškov postopka v primeru izdaje odločbe o začetku prisilne likvidacije (147. člen zakona) se odmeri glede na velikost bilančne vsote subjekta nadzora po naslednji tabeli:
-----------------------------------------------------------------
Postavka Bilančna vsota           Pavšalno nadomestilo
                       stroškov
-----------------------------------------------------------------
I     do 5 mrd SIT            12 mio SIT
II    od 5 mrd SIT do vključno
     20 mrd SIT             15 mio SIT
III    od 20 mrd do vključno 60 mrd SIT  20 mio SIT
IV    od 60 mrd SIT do vključno
     150 mrd SIT            22 mio SIT
V     od 150 mrd SIT do vključno
     300 mrd SIT            25 mio SIT
VI    nad 300 mrd SIT          30 mio SIT
-----------------------------------------------------------------
Banka Slovenije lahko pri postavki I zaračuna do 75% manjše pavšalno nadomestilo stroškov, če glede na obseg in zahtevnost postopka oceni, da bodo nastali manjši stroški.
13.b Pavšalno nadomestilo stroškov v primeru:
– izdaje odločbe o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka (162. člen zakona),
– izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje bančnih storitev (prvi odstavek 134. člena zakona),
– izdaje odločbe o prepovedi opravljanja posameznih vrst bančnih poslov oziroma drugih finančnih storitev (tretji odstavek 134. člena), znaša 700.000 SIT.
13.c Pavšalno nadomestilo stroškov v primeru:
– izdaje odločbe o izredni upravi (137. člen zakona) znaša 1,000.000 SIT,
– uresničitve pravice odkupa delnic banke v okviru postopka izredne uprave (144. člen zakona) znaša 3,000.000 SIT.
13.d V okviru izvajanja nadzora nad osebami, ki poleg drugih dejavnosti ali kot edino dejavnost opravljajo bančne storitve, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobile dovoljenje Banke Slovenije, ali v nasprotju s prepovedjo določeno v 5. členu zakona, sprejemajo depozite od javnosti, se pavšalno nadomestilo stroškov postopka določi na naslednji način:
– v primeru izdaje odredbe, s katero Banka Slovenije tej osebi naloži, da preneha z opravljanjem teh storitev (drugi odstavek 171. člena zakona), se nadomestilo določi z uporabo 10. do 15. točke tega sklepa;
– v primeru izdaje odločbe, s katero Banka Slovenije ugotovi, da obstoji razlog za likvidacijo te osebe (peti odstavek 171. člena), znaša nadomestilo 300.000 SIT.«.
3
V drugem stavku 15. točke se za besedami »ali pa spremeni odredbo« dodajo besede », ker je bil podan razlog iz 4. ali 7. točke 207. člena zakona«.
4
Črta se 26. točka.
5
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. avgusta 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.