Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3818. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu, stran 7369.

Na podlagi četrtega odstavka 241. in 128. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu
1
V sklepu o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 109/99 in 62/01) se v 7. točki črtajo besede »iz II. poglavja« in besede »III. poglavja«.
2
V drugem odstavku 17. točke se besede »prvega in drugega odstavka 80.« nadomestijo z besedami »80. in 82.«.
3
Spremeni se 18. točka tako, da se glasi:
»Hranilno kreditna služba mora vse izpostavljenosti, ki presegajo omejitve iz prvega in tretjega odstavka 80. člena in 82. člena ZBan zmanjšati na dovoljeno raven najkasneje do 31. 12. 2003.
Hranilno kreditna služba mora vse izpostavljenosti, ki presegajo omejitve iz drugega in četrtega odstavka 80. člena ZBan zmanjšati na dovoljeno raven najkasneje do 3. 8. 2004 in o tem poročati do 30. 8. 2004.
Do uskladitve hranilno kreditna služba ne sme sklepati novih poslov, zaradi katerih bi se povečala izpostavljenost iz prejšnjega odstavka tako, da bi ta presegla 10% višine kapitala, ali tako, da bi vsota vseh izpostavljenosti presegla 100% višine kapitala hranilno kreditne službe. Povečanje izpostavljenosti se presoja glede na stanje izpostavljenosti hranilno kreditne službe na dan 3. 8. 2001.«
4
V 19. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek mora hranilno kreditna služba najkasneje do 30. 9. 2001 poročati o stanju izpostavljenosti iz drugega in četrtega odstavka 80. člena ZBan po stanju na dan 3. 8. 2001, izračunanih in predloženih na obrazcu IZP-2 v skladu z veljavnim sklepom o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic. Hranilno kreditna služba kot kapital upošteva znesek iz tretjega odstavka 17. točke tega sklepa.«.
5
Za 34. točko se doda novo 9. poglavje z naslovom »Organi upravljanja in nadzora« z novima točkama 34.a in 34.b, ki se glasita:
»9. Organi upravljanja in nadzora
34.a
Z dnem izteka prilagoditvenega obdobja mora imeti poslovodni organ oziroma organ hranilno kreditne službe, ki v skladu z zakonom in statutom opravlja večino funkcij, ki jih sicer opravlja uprava v bankah in hranilnicah (v nadaljevanju: poslovodni organ), najmanj dva člana, ki hranilno kreditno službo skupaj zastopata in predstavljata v pravnem prometu. Nobeden izmed članov poslovodnega organa oziroma oseb s pooblastili za zastopanje ne sme biti pooblaščen za samostojno zastopanje hranilno kreditne službe za celoten obseg poslov iz dejavnosti hranilno kreditne službe.
Vsi člani poslovodnega organa morajo biti v hranilno kreditni službi v delovnem razmerju za nedoločen čas in polni delovni čas. Najmanj en član poslovodnega organa mora obvladati slovenski jezik in imeti v Republiki Sloveniji središče uresničevanja svojih življenjskih interesov.
Hranilno kreditna služba mora do izteka prilagoditvenega obdobja zagotoviti, da imajo vsi člani poslovodnega organa dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave.
34.b
Z dnem izteka prilagoditvenega obdobja smejo biti v organih nadzora hranilno kreditne službe le osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 29. člena ZBan.«.
6
Za novo 34.b točko se doda novo 10. poglavje z naslovom »Nadzor na konsolidirani osnovi« z novo 34.c točko, ki se glasi:
»10. Nadzor na konsolidirani osnovi
34.c
V primeru, da se hranilno kreditna služba po predpisih, ki urejajo konsolidirani nadzor bank in hranilnic, šteje kot nadrejena banka v bančni skupini, mora najkasneje v 8 dneh po izteku prilagoditvenega obdobja, predložiti poročilo o sestavi bančne skupine po stanju na zadnji dan prilagoditvenega obdobja, izdelano v skladu z veljavnim sklepom o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani osnovi.
Za hranilno kreditno službo se začnejo določbe predpisov, ki urejajo konsolidirani nadzor bank in hranilnic, v celoti uporabljati z iztekom prilagoditvenega obdobja, razen tistih določb, ki se nanašajo na obveznosti hranilno kreditne službe kot podrejene družbe v bančni skupini in se v celoti uporabljajo že od dneva uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-A).
7
V 41. točki se črta drugi odstavek.
8
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. avgusta 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.