Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3815. Pravilnik o izobešanju pomorske zastave in znamenj na ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije, stran 7360.

Na podlagi tretjega odstavka 203. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o izobešanju pomorske zastave in znamenj na ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije
1. člen
Zastava trgovske mornarice Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zastava) mora biti izobešena na vseh ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ladje).
Na ladjah, razen na tistih na jadra, mora biti zastava iz prejšnjega odstavka izobešena na krmnem drogu za zastavo ali, če to ni mogoče, na sohi za zastavo ali na sohi. Če ladja ne more izobesiti zastave na krmnem drogu ali sohi za zastavo ali na sohi, ima pa več jamborov, mora biti zastava izobešena na krmnem jamboru; če ima ladja samo en jambor, mora zastavo izobesiti na njem.
Ladje, ki plovejo z razpetimi jadri, nimajo pa krmnega droga za zastavo, morajo zastavo izobesiti na sohi krmnega jadra oziroma, če ima ladja samo en jambor, na sohi glavnega jadra. Ladje z jadri brez sohe, ki imajo en jambor, morajo zastavo izobesiti na zunanji obrobnici krmnega oziroma glavnega jadra. Ladje, ki zastave ne morejo izobesiti na ta način, jo izobesijo na vrhu jambora, tako kot je predpisano v prejšnjem odstavku.
Zastava mora biti vedno izobešena tako, da sega njen zgornji rob do vrha droga, sohe ali jambora oziroma do višine jadra, ki bi ustrezala vrhu sohe, če bi jo ladja imela.
Če je izobešena zastava na vrhu jambora, ni dovoljeno izobešati kakšne druge zastave ali kakšnega znamenja na sohi in krmnem drogu za zastavo; če je zastava izobešena na sohi, pa ni dovoljeno izobešati druge zastave ali znamenja na krmnem drogu za zastavo.
2. člen
Velikosti zastave so lahko naslednje:
– 2,5 x 3,75 metra;
– 1,40 x 2,10 metra;
– 0,80 x 1,20 metra;
– 0,50 x 0,75 metra.
Velikost zastave mora ustrezati velikosti ladje.
3. člen
Ladja ima lahko zastavo vedno izobešeno, mora pa jo imeti izobešeno podnevi (od sončnega vzhoda do sončnega zahoda), in sicer:
– ob vplutju in izplutju iz pristanišča;
– kadar so na vidiku ladje vojne mornarice Republike Slovenije, na odprtem morju pa tudi, kadar so na vidiku tuje vojne ladje, če imajo te ladje izobešeno zastavo;
– kadar vzpostavi stik z drugimi ladjami ali s kopnim;
– če to predpisujejo zakoni obalne države;
– kadar opazi v svoji bližini nizkoleteče letalo.
V takem primeru mora dvigniti zastavo na jambor ali kakšno drugo mesto, s katerega bo dobro vidna iz letala.
4. člen
Plovila organov, pristojnih za varnost morske plovbe, morajo izobesiti upravno znamenje modre barve v razmerju 1:1. Na sredini znamenja sta dve beli prekrižani sidri vrisani na imaginarnem štirikotniku, katerega dolžina znaša 3/8, višina pa 1/3 dolžine oziroma širine prvega znamenja.
5. člen
Ladje lahko vijejo tudi posebno znamenje pravne ali fizične osebe, ki je lastnik ladje oziroma nosilec pravice razpolaganja z ladjo.
Znamenje iz prejšnjega odstavka se izobesi na velikem jamboru.
6. člen
Znamenja mednarodnega signalnega kodeksa se izobesijo na križu nad poveljniškim mostom, na križu prednjega jambora ali na drugem vidnem mestu.
7. člen
Pri srečanju z ladjo vojne mornarice Republike Slovenije mora ladja pozdraviti z enkratnim počasnim spuščanjem zastave na tretjino višine droge ali sohe oziroma jambora ali jadra.
8. člen
Če je na ladji šef tuje države ali, kot častni gost predsednika Republike Slovenije ali Državnega zbora, predsednik ali član vlade tuje države, ali posebni odposlanec šefa tuje države, se z njegovo privolitvijo izobesi na krmnem jamboru državna zastava zadevne države oziroma standard tujega predstavnika.
Če se tuji predstavniki iz prejšnjega odstavka prepeljejo na ladjo ali z nje s čolnom, mora biti na njegovi krmi izobešena zastava trgovske mornarice Republike Slovenije, na premcu pa državna zastava zadevne tuje države ali standard predstavnika tuje države.
9. člen
Ob slovesnostih izobešajo ladje mali oziroma veliki nakit.
Kot mali nakit se poleg zastave trgovske mornarice Republike Slovenije, ki je izobešena na krmi, izobesijo še:
– na krmnem jamboru – posebno znamenje iz 6. člena tega pravilnika, če ladja tega znamenja nima, pa zastava trgovske mornarice Republike Slovenije;
– na prednjem jamboru – zastava trgovske mornarice Republike Slovenije, kadar se nakit izobesi v čast tuje države ali tujih državljanov, pa se na njem izobesi zastava zadevne države ali države, katere državljan je tisti, ki se mu izkazuje čast;
– na premčnem drogu – državna zastava.
Kot veliki nakit se skupaj z malim nakitom izobesijo še znamenja mednarodnega signalnega kodeksa.
Ladje, ki nimajo dovolj jamborov in drogov za izobešanje nakita, izobesijo na predpisanem mestu zastavo trgovske mornarice Republike Slovenije, na drugih mestih pa znamenja, predpisana v tem členu, če jih imajo.
10. člen
Med plovbo izobesijo ladje mali nakit, ko so v pristaniščih pa veliki nakit.
Ladje, katerim po veljavnih predpisih ni treba imeti znamenj mednarodnega signalnega kodeksa, izobesijo tudi v pristaniščih mali nakit.
11. člen
Ladje v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije morajo izobesiti nakit ob praznikih Republike Slovenije ali drugih slovesnostih, kadar to odredi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, v tujih vodah pa, kadar to odredi diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije.
Organi iz prejšnjega odstavka lahko na prošnjo poveljnikov posameznih ladij dovolijo, da se izobesi nakit v tujih vodah tudi ob drugih slovesnostih.
12. člen
Ladja mora spustiti zastavo na pol droga ali sohe oziroma jambora ali jadra:
– ob dnevih žalovanja;
– če kdo na njej umre – do njegovega izkrcanja na kopno;
– če prevaža mrliča – medtem, ko ga vkrcuje in izkrcuje z ladje.
13. člen
Če tuji pristaniški organ prosi poveljnika ladje, naj izobesi nakit ali spusti zastavo na pol droga, se mora poveljnik, če je to mogoče, po najkrajši poti posvetovati z najbližjimi diplomatskimi ali konzularnim predstavništvom Republike Slovenije in ravnati po njegovem navodilu.
14. člen
Če izobesijo ladje v domačih pristaniščih nakit oziroma spustijo zastavo na pol droga, obvesti Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, poveljnike tujih ladij, ki so v pristanišču, o pomenu slovesnosti ali žalovanja in jih zaprosi, da storijo enako kot domače ladje.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o izobešanju zastave trgovske mornarice Socialistične Federativne Republike Jugoslavije in znamenj na ladjah trgovske mornarice Socialistične Federativne Republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 2/81).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-2/2001-9
Ljubljana, dne 24. avgusta 2001.
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet

AAA Zlata odličnost