Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2001 z dne 29. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2001 z dne 29. 6. 2001

Kazalo

2895. Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov, stran 5645.

Na podlagi 11. člena, tretjega odstavka 24. člena in četrtega odstavka 25. člena zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov *
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa sisteme potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov, ki jih je treba upoštevati in podrobneje opredeliti v tehničnih specifikacijah za posamezen gradbeni proizvod, vsebino listin o skladnosti ter dolžnost in način označevanja določenih gradbenih proizvodov.
II. SISTEMI POTRJEVANJA SKLADNOSTI
2. člen
Standardi oziroma tehnična soglasja (v nadaljnjem besedilu: tehnične specifikacije) morajo biti praviloma oblikovani tako, da pri opisu izbora in kombinacije metod kontrole skladnosti gradbenih proizvodov iz prvega odstavka 23. člena zakona o gradbenih proizvodih (v nadaljnjem besedilu: zakon) in ob upoštevanju meril iz drugega odstavka 24. člena zakona izberejo med sistemi potrjevanja skladnosti, ki opredeljujejo različne naloge proizvajalca in ustreznega organa, vključenega v potrjevanje skladnosti, in ki so navedeni v 4. do 7. členu tega pravilnika.
3. člen
Organ, vključen v potrjevanje skladnosti v smislu tega pravilnika je s strani proizvajalca izbrani certifikacijski organ, kontrolni organ ali preskuševalni laboratorij, ki izpolnjuje zahteve iz 27. in 28. člena zakona.
4. člen
Sistem certificiranja gradbenega proizvoda pri certifikacijskem organu, ki vključuje:
a) (naloge proizvajalca)
– kontrolo proizvodnje in
– nadaljnje preskušanje vzorcev, odvzetih v proizvodnem obratu po predpisanem načrtu preskušanja, ter
b) (naloge organa, vključenega v potrjevanje skladnosti)
– začetno tipsko preskušanje gradbenega proizvoda,
– začetno preverjanje proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje,
– stalni nadzor, oceno in odobritev kontrole proizvodnje in,
– po potrebi, kontrolno preskušanje vzorcev, odvzetih v proizvodnem obratu, na trgu ali na gradbišču.
5. člen
Sistem izjave proizvajalca o skladnosti gradbenega proizvoda, ki vključuje:
a) (naloge proizvajalca)
– začetno tipsko preskušanje gradbenega proizvoda,
– kontrolo proizvodnje in,
– po potrebi, preskušanje vzorcev, odvzetih v proizvodnem obratu po predpisanem načrtu preskušanja, ter
b) (naloge organa, vključenega v potrjevanje skladnosti)
– certificiranje kontrole proizvodnje z začetnim preverjanjem proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje in,
– po potrebi, stalni nadzor, oceno in odobritev kontrole proizvodnje.
6. člen
Sistem izjave proizvajalca o skladnosti gradbenega proizvoda, ki vključuje:
– začetno tipsko preskušanje gradbenega proizvoda, ki ga opravi preskuševalni laboratorij, in
– kontrolo proizvodnje.
7. člen
Sistem izjave proizvajalca o skladnosti gradbenega proizvoda, ki vključuje:
– začetno tipsko preskušanje gradbenega proizvoda, ki ga opravi proizvajalec, in
– kontrolo proizvodnje.
8. člen
Vsi elementi, zahteve in ukrepi, ki jih sprejme proizvajalec v zvezi s kontrolo proizvodnje, omenjeno v 4. do 7. členu tega pravilnika, morajo biti skladno z drugim odstavkom 23. člena zakona sistematično dokumentirani v obliki zapisane politike in postopkov, da se s tem zagotovi enotno razumevanje zagotavljanja kakovosti, omogoči doseganje zahtevanih lastnosti gradbenega proizvoda in zagotovi preverjanje učinkovitosti delovanja sistema kontrole proizvodnje.
9. člen
Da bi pripravljalci tehničnih specifikacij čim lažje in pregledneje opisali izbrane sisteme potrjevanja skladnosti iz 4. do 7. člena tega pravilnika, se le-ti označijo s številko tako, kot je to razvidno iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
III. VSEBINA LISTIN O SKLADNOSTI
10. člen
Po izvedenih postopkih ugotavljanja skladnosti, upoštevajoč zahteve tehničnih specifikacij, proizvajalec oziroma njegov zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) potrdi skladnost gradbenega proizvoda z izjavo o skladnosti.
Če je določen način potrjevanja skladnosti iz druge alinee prvega odstavka 24. člena zakona, se skladnost gradbenega proizvoda potrdi s certifikatom o skladnosti, ki ga izda certifikacijski organ.
11. člen
Izjava o skladnosti iz prve alinee prvega odstavka 25. člena zakona mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora vsebovati predvsem:
– ime in naslov proizvajalca oziroma njegovega zastopnika,
– opis gradbenega proizvoda (tip, oznaka, namen uporabe ...),
– zahteve, s katerimi je gradbeni proizvod skladen,
– posebne pogoje, povezane z uporabo proizvoda,
– ime in naslov organa, vključenega v potrjevanje skladnosti (če je potrebno), in
– ime in položaj osebe, ki je pooblaščena za podpis izjave v imenu proizvajalca oziroma njegovega zastopnika.
12. člen
Certifikat o skladnosti iz druge alinee prvega odstavka 25. člena zakona mora biti napisan v slovenskem jeziku in mora vsebovati predvsem:
– ime in naslov certifikacijskega organa,
– številko certifikata,
– ime in naslov proizvajalca oziroma njegovega zastopnika,
– opis gradbenega proizvoda (tip, oznaka, namen uporabe ...),
– zahteve, s katerimi je gradbeni proizvod skladen,
– posebne pogoje, povezane z uporabo proizvoda,
– pogoje in obdobje veljavnosti certifikata (če je potrebno), in
– ime in položaj osebe, ki je pooblaščena za podpis certifikata.
IV. OZNAČEVANJE
13. člen
Proizvajalec oziroma njegov zastopnik, ki namerava dati v promet gradbeni proizvod v skladu s 6. ali 9. členom zakona, mora zagotoviti, da se ta gradbeni proizvod pred tem označi z znakom skladnosti iz 15. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: znak CE).
Z namestitvijo znaka CE proizvajalec oziroma njegov zastopnik potrdi, da je bil gradbeni proizvod izdelan skladno z zahtevami zakona, da je bil izveden predpisani postopek potrjevanja skladnosti in da je bila podana izjava o skladnosti gradbenega proizvoda oziroma izdan ustrezen certifikat o skladnosti iz 25. člena zakona.
Kadar za gradbeni proizvod veljajo tudi zahteve drugih predpisov, ki obravnavajo njegove druge vidike in določajo označitev z znakom CE, ta znak pomeni, da gradbeni proizvod izpolnjuje tudi zahteve teh predpisov.
14. člen
Znak CE se namesti na gradbeni proizvod, če pa to zaradi fizičnih, tehničnih ali ekonomskih razlogov ni mogoče, se namesti na nanj pritrjeno etiketo, na njegovo embalažo ali na spremne komercialne dokumente. Znak CE mora biti nameščen tako, da je viden, razločen in neizbrisen.
Poleg znaka CE se lahko na gradbeni proizvod namesti katerakoli druga oznaka, vendar le, če ne gre za oznako, ki bi lahko ustvarila zmedo na trgu ali zavedla potrošnike glede pomena in oblike znaka CE. Namestitev dodatne oznake ne sme zmanjšati vidnosti in razločnosti znaka CE.
15. člen
Znak CE je sestavljen iz začetnic “CE”, oblikovanih tako, kot je prikazano spodaj:
Če se znak CE pomanjša ali poveča, je treba zadržati razmerja iz gornje slike. Posamezni elementi znaka CE morajo biti enako visoki in ne smejo biti nižji od 5 mm.
Znaku CE mora slediti identifikacijska številka organa, ki je vključen v potrjevanje skladnosti (če je potrebno).
16. člen
Znak CE morajo spremljati naslednje dodatne informacije:
– ime in identifikacijska oznaka proizvajalca,
– zadnji dve številki leta, v katerem je bil znak nameščen,
– številka certifikata o skladnosti (če je bil izdan) in
– podatki za identifikacijo lastnosti gradbenega proizvoda na podlagi tehničnih specifikacij (če je potrebno).
17. člen
Gradbenih proizvodov, ki so bili dani v promet skladno s posebnimi predpisi, navedenimi v 2. členu zakona, oziroma so bili dani v promet skladno s 7. ali 10. členom zakona, ni dovoljeno označiti z znakom CE, morajo pa biti opremljeni z informacijami iz prve, tretje in četrte alinee prejšnjega člena tega pravilnika ter z zadnjima dvema številkama leta, v katerem je bil gradbeni proizvod dan v promet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Gradbeni proizvodi, ki se dajejo v promet skladno s spodaj navedenimi tehničnimi predpisi o gradbenih proizvodih, morajo biti označeni skladno z zahtevami odredbe o videzu in uporabi certifikacijskega znaka za označevanje proizvodov, ki jih je treba certificirati (Uradni list RS, št. 55/96 in 40/97):
– odredba o obveznem atestiranju frakcioniranega kamenega agregata za beton in asfalt (Uradni list SFRJ, št. 41/87),
– odredba o obveznem atestiranju cementa (Uradni list SFRJ, št. 34/85),
– odredba o obveznem atestiranju dodatkov betonu (Uradni list SFRJ, št. 34/85),
– odredba o obveznem atestiranju tovarniško izdelanih elementov iz celičastega betona (Uradni list SFRJ, št. 34/85),
– odredba o obveznem atestiranju betonskih cevi za kanalizacijo, dolgih več kot en meter (Uradni list SFRJ, št. 34/85),
– pravilnik o obveznem atestiranju fasadnih opečnih zidakov in blokov in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 24/90),
– pravilnik o obveznem atestiranju opečnih strešnikov in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 24/90),
– odredba o obveznem atestiranju hidroizolirnega z bitumnom impregniranega materiala in bitumenskih trakov (Uradni list SFRJ, št. 46/87),
– odredba o obveznem atestiranju vijakov, matic in podložk za vezavo nosilnih jeklenih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 61/85),
– odredba o obveznem atestiranju ivernih plošč za splošno rabo in gradbeništvo (Uradni list SFRJ, št. 61/83),
– pravilnik o obveznem atestiranju elementov tipskih gradbenih konstrukcij glede odpornosti proti požaru in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 24/90),
– odredba o obveznem atestiranju sistema za zračenje zaklonišč in objektov (Uradni list SFRJ, št. 61/87).
Tehnični predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do sprejema tehničnih specifikacij iz zakona oziroma do sprejema posebnih predpisov iz prvega odstavka 2. člena zakona.
19. člen
Določbe 13. do 16. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji ali z dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-1/00-6
Ljubljana, dne 5. junija 2001.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.
* Ta pravilnik delno povzema vsebino priloge 3 k direktivi ES o gradbenih proizvodih (89/106/EGS, kot je dopolnjena z 93/68/EGS).
                            priloga 1

Številčna označitev ravni sistemov potrjevanja skladnosti (8.
člen pravilnika)

-----------------------------------------------------------------
         Sistemi potrjevanja skladnosti
-----------------------------------------------------------------
Raven      Skladno                Številčna
skladnosti    s členom             označitev ravni
-----------------------------------------------------------------
Certificiranje
skladnosti    (4. člen s četrto alineo pod b)        1+

Certificiranje
skladnosti    (4. člen brez četrte alinee pod b)       1

Izjava o
skladnosti    (5. člen z drugo alineo pod b)        2+

Izjava o
skladnosti    (5. člen brez druge alinee pod b)       2

Izjava o
skladnosti    (6. člen)                   3

Izjava o
skladnosti    (7. člen)                   4
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost