Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2001 z dne 13. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2001 z dne 13. 6. 2001

Kazalo

2651. Tarifni pravilnik za dobavo in prodajo plina iz plinovodnega omrežja v Občini Jesenice, stran 5249.

Na podlagi 96. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 54/00), 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 66. člena odloka o odjemu in dobavi zemeljskega plina v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 11/97) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 29. redni seji dne 24. 5. 2001 potrdil
T A R I F N I P R A V I L N I K
za dobavo in prodajo plina iz plinovodnega omrežja v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim pravilnikom se določajo tarifne skupine in postavke za obračunavanje plina, ki ga JEKO-IN d.o.o., sektor Zemeljski plin (v nadaljnjem besedilu: “upravljavec”) dobavlja tarifnim odjemalcem plina iz plinovodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: “odjemalci”).
Nadalje se določajo tarifni razredi za priključnino, ki jo mora odjemalec plačati za priključitev na plinovod ali za povečanje priključne moči.
2. člen
Tarifni odjemalci so vsi odjemalci v Občini Jesenice, katerim zemeljski plin dobavlja v skladu z odlokom o odjemu in dobavi zemeljskega plina v Občini Jesenice pooblaščeno podjetje za distribucijo zemeljskega plina – Javno komunalno podjetje JEKO-IN d.o.o. Jesenice.
3. člen
Priključna moč na odjemnem mestu je enaka seštevku nazivnih inštaliranih moči vseh plinskih trošil, ki se oskrbujejo s plinom preko tega odjemnega mesta. Izraža se v kW. Zaokroži se na eno decimalno mesto.
4. člen
Dobavljena količina plina na odjemnem mestu se ugotavlja s plinomeri in izraža v kubičnih metrih (m3). Zaokroži se na celo število.
II. OBRAČUN PRIKLJUČNINE
5. člen
Razredi za plačilo priključnine za priključitev na omrežje zemeljskega plina
do   30 kW
od   30 do  50 kW
od   50 do  70 kW
od   70 do 100 kW
od  100 do 150 kW
od  150 do 230 kW
od  230 do 400 kW
nad 400 kW.
6. člen
Višina priključnine za posamezne razrede se določi v ceniku JEKO-IN d.o.o..
III. OBRAČUN DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA
7. člen
Tarifne odjemalce razdelimo v dve tarifni skupini na podlagi priključne moči:
MALI ODJEMALCI – priključna moč je manjša ali enaka 50 kW,
OSTALI ODJEMALCI – priključna moč je večja od 50 kW.
8. člen
Stroški dobave zemeljskega plina so sestavljeni iz odvisnega in neodvisnega dela.
Odvisni del stroškov je odvisen od prevzete količine zemeljskega plina.
Neodvisni del stroškov je neodvisen od prevzete količine plina, izračuna se glede na priključno moč odjemnega mesta.
9. člen
Strošek dobave zemeljskega plina za MALE ODJEMALCE je sestavljen iz:
– neodvisnega dela – priključne moči: izraža se v SIT/leto. Obračunava se tudi odjemalcem, ki imajo izveden priključek na zemeljski plin, plina pa ne uporabljajo,
– odvisnega dela – dobavljene količine plina: izraža se v SIT/m3. Znesek za dobavljeno količino plina se določi tako, da se dobavljena količina v m3, pomnoži z veljavno ceno plina v SIT/m3.
10. člen
Strošek dobave zemeljskega plina za OSTALE ODJEMALCE je sestavljen iz:
– neodvisnega dela – priključna moč: izraža se v SIT/leto. Obračunava se tudi odjemalcem, ki imajo izveden priključek na zemeljski plin, plina pa ne uporabljajo. Znesek za priključno moč se določi tako, da se priključna moč odjemnega mesta v kW pomnoži z veljavno ceno neodvisnega dela v SIT/kW/leto,
– odvisnega dela – dobavljena količina plina: izraža se v SIT/m3. Znesek za dobavljeno količino plina se določi tako, da se dobavljena količina v m3, pomnoži z veljavno ceno plina v SIT/m3.
11. člen
Obračun dobave plina pri posameznemu odjemalcu se opravi z:
– razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino glede na priključno moč odjemnega mesta,
– obračunom neodvisnega dela – priključne moči po veljavnih cenah,
– obračunom dobavljenih količin plina po veljavnih cenah.
12. člen
Cene za priključno moč in dobavljeno količino plina v obeh tarifnih skupinah določa pristojni organ lokalne skupnosti na predlog upravljavca plinovodnega omrežja.
13. člen
Postavke, ki so predpisane z zakonodajo Republike Slovenije (taksa za obremenjevanje zraka z ogljikovim dioksidom, trošarina, davek na dodano vrednost), se obračunavajo dodatno skladno z veljavno zakonodajo in niso predmet tega pravilnika.
14. člen
Obračunsko obdobje za dobavljeni plin je praviloma za:
MALE ODJEMALCE – trimesečno, na podlagi odčitka plinomera,
OSTALE ODJEMALCE – mesečno, na podlagi odčitka plinomera.
15. člen
Znotraj trimesečnega obračunskega obdobja, upravljavec ni dolžan odčitavati plinomerov.
Če upravljavec v prvih dveh mesecih obračunskega obdobja ne odčita plinomera so mesečno obračunajo akontacije za dobavljen plin, in sicer za pretekli mesec. Prevzete količine po posameznih mesecih ali ob spremembi cene, izračuna upravljavec z upoštevanjem porabe odjemalca v preteklem primerljivem obdobju in celotne porabe sistema v mesecu obračuna. Poračun se izvede pri prvem obračunu po ponovnem odčitku merilnih naprav, to je pri obračunu tretjega meseca znotraj obračunskega obdobja.
Odjemalec mora v osmih dneh od spremembe cene oziroma zadnjega dne v mesecu dobavitelju sporočiti odčitek plinomera, kolikor se ne strinja z načinom izračuna po prvem odstavku.
16. člen
Obračun neodvisnega stroška se izvaja mesečno za pretekli mesec, in sicer eno dvanajstino letnega zneska.
17. člen
Odjemalec je dolžan plačati stroške za dobavljeni plin v 15 dneh od datuma izstavitve računa.
18. člen
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu upravljavec od zapadlosti računa do dneva plačila zaračunava zakonske zamudne obresti.
19. člen
Osnova za izračun stroškov pisnega opomina so dejanski materialni stroški.
20. člen
Če je odjemalcu prekinjena dobava plina po določbah 61. člena odloka o odjemu in dobavi zemeljskega plina v Občini Jesenice, upravljavec zaračuna stroške izterjave in prekinitve dobave plina.
Osnova za izračun stroškov je normativ porabe delavnega časa in znaša na odjemno mesto:
– za odklop 1,5 ure
– za ponovni priklop 1,5 ure
– za izterjavo 1 ure.
Porabljeni delovni čas se obračuna po ceni, ki velja za storitveno uro po veljavnem ceniku JEKO-IN d.o.o..
21. člen
Odjemalec mora poravnati neodvisne stroške dobave plina za čas, ko mu je bila po določbah 61. člena odloka o odjemu in dobavi zemeljskega plina v Občini Jesenice prekinjena dobava plina.
22. člen
Reklamacije na obračun za dobavljeni plin sprejema dobavitelj samo pisno v osmih dneh po prejemu obračuna.
Pripombe oziroma ugovor na prejeti račun ali obračun ne odložijo plačila računa oziroma obračuna za nesporni del.
IV. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVE PLINA
23. člen
Cene plina se določajo posebej za vsako tarifno skupino, in sicer za odvisni in neodvisni del. Oblikujejo se v skladu z dolgoročno politiko oskrbe z zemeljskim plinom v Občini Jesenice.
24. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne skupine se glede na strukturo porabe, določijo z upoštevanjem naslednjih kriterijev:
– da dosežene cene zagotavljajo pokrivanje vseh stroškov poslovanja,
– da je ohranjeno osnovno načelo tarifnega pravilnika, po katerem potrošniki z večjo letno porabo in boljšo izkoriščenostjo inštalirane moči dosegajo ugodnejšo ceno plina,
– da je doseženo primerno razmerje med cenami v posameznih tarifnih skupinah,
25. člen
Na podlagi tarifnega sistema se tarifne postavke za posamezne tarifne skupine določajo na podlagi veljavne zakonodaje. O spremembi tarifnih postavk upravljavec pisno obvesti odjemalce.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Tarifni pravilnik je sestavni del odloka o odjemu in dobavi zemeljskega plina v Občini Jesenice.
27. člen
Neodvisni del stroškov dobave plina se obračunava skladno s sklepi Občinskega sveta občine Jesenice.
28. člen
Tarifni pravilnik se uporablja za vsa že sklenjena in nova dobavna razmerja.
29. člen
Ta tarifni pravilnik začne veljati, ko ga potrdi Občinski svet občine Jesenice in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost