Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2001 z dne 7. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2001 z dne 7. 6. 2001

Kazalo

2545. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-F), stran 4989.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-F)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. maja 2001.
Št. 001-22-55/01
Ljubljana, dne 1. junija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (ZZDej-F)
1. člen
V zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popravek, 45/94 – odločba US, 37/95, 8/96, 59/99 – odločba US, 90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/00 in 36/00 – ZPDZC) se v 1. členu v prvem odstavku za besedo “delavci“ doda besedilo “oziroma delavke“, za besedo “sodelavci“ pa se doda besedilo “oziroma sodelavke“.
V drugem odstavku se za besedo “delavcev“ doda besedilo “oziroma delavk“.
2. člen
V 34. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše, v sodelovanju s pristojno zbornico oziroma strokovnim združenjem, pogoje, ki jih mora za izvajanje pripravništva in specializacije zdravstvenih delavcev in sodelavcev, razen za zdravnike, izpolnjevati zdravstveni zavod.“
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
3. člen
V 35. členu se peta alinea prvega odstavka spremeni, tako da se glasi:
“- da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja.“
4. člen
V 42. členu se v tretjem odstavku za besedo “zbornice“ doda besedilo “ali strokovnega združenja“.
5. člen
V 74. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Strokovno doktrino o krepitvi zdravja, preprečevanju, ugotavljanju, zdravljenju, zdravstveni negi in rehabilitaciji zbolelih, poškodovanih in oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oblikujejo razširjeni strokovni kolegiji. Razširjeni strokovni kolegij je najvišji strokovni organ na posameznem področju, ki usklajuje predloge klinik, strokovnih združenj in zbornic, visokošolskih zavodov, zdravstvenih zavodov ter posameznih strokovnjakov.“
Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“Razširjeni strokovni kolegiji se oblikujejo pri klinikah, inštitutih in drugih zdravstvenih zavodih, ki jih določi minister, pristojen za zdravstvo, na predlog klinik, strokovnih združenj in visokošolskih zavodov, ki izvajajo programe za zdravstvene delavce.“
6. člen
V 75. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Strokovne predloge razširjenih strokovnih kolegijev, ki vplivajo na vsebino in obseg zdravstvenega varstva, s tem pa na zdravstveno politiko in financiranje zdravstvenega varstva, obravnava in potrjuje zdravstveni svet kot najvišji strokovno usklajevalni organ na področju zdravstvenega varstva. Zdravstveni svet oblikuje vsebino zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, enakomernega razvoja vseh strok in načela enake dostopnosti. Od razširjenih strokovnih kolegijev lahko zahteva, da strokovno doktrino prilagodijo ekonomskim možnostim države ali da predlagajo izvajanje programov po prioritetah in v omejenem obsegu. Zdravstveni svet se oblikuje pri ministrstvu, pristojnem za zdravstvo, iz predstavnikov zdravstvene stroke, iz vrst svetnikov, višjih svetnikov, fakultetnih učiteljev in drugih priznanih strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva, zdravstvene ekonomike in organizacije zdravstvenega varstva.“
V drugem stavku četrtega odstavka se beseda “Skupščina“ nadomesti z besedo “Vlada.“
7. člen
V 76. členu se 2. točka prvega odstavka spremeni, tako da se glasi:
“2. strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga kot javno pooblastilo izvaja pristojna zbornica ali strokovno združenje v sodelovanju s klinikami, kliničnimi inštituti ali kliničnimi oddelki in drugimi zavodi;“.
8. člen
V 78. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Strokovni nadzor s svetovanjem izvaja pristojna zbornica ali strokovno združenje v sodelovanju s klinikami, inštituti in drugimi zavodi in v skladu s posebnim programom, ki ga sprejme zbornica oziroma strokovno združenje s soglasjem ministra, pristojnega za zdravstvo.“
V drugem odstavku se za besedo “zbornica“ doda besedilo: “oziroma strokovno združenje.“
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Način izvajanja strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezno poklicno skupino predpiše pristojna zbornica oziroma strokovno združenje v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.“
9. člen
V 79. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo večje pomanjkljivosti, pristojna zbornica oziroma strokovno združenje zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje delavcev, za katere se ugotovi pomanjkljiva usposobljenost ter o tem obvesti ministrstvo, pristojno za zdravstvo.“
10. člen
Za 79. členom se doda nov 79.a člen, ki se glasi:
“79.a člen
V primeru, da za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev ni organizirane pristojne zbornice ali strokovnega združenja z javnim pooblastilom v skladu s tem zakonom, opravlja strokovni nadzor ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
Način izvajanja strokovnega nadzora s svetovanjem iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za zdravstvo.“
11. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Glede na interes zdravstvenih delavcev iz posamezne poklicne skupine se lahko ustanovijo poklicne zbornice ali strokovna združenja.
Zbornica oziroma strokovno združenje iz prejšnjega odstavka je pravna oseba zasebnega prava, ki se ustanovi in deluje po zakonu o društvih, če ta zakon ne določa drugače.“
12. člen
Za 87. členom se dodata novi 87.a in 87.b člen, ki se glasita:
“87.a člen
Posamezno poklicno zbornico ali strokovno združenje lahko minister, pristojen za zdravstvo, pooblasti za izvajanje posameznih nalog iz 34., 35. in 42. člena tega zakona ter strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezno poklicno skupino, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da deluje na področju zagotavljanja strokovnosti in kakovosti v posameznem poklicu;
– da se financira iz članarine in drugih lastnih virov;
– da ima včlanjenih več kot 50% delavcev iz poklica, ki ga predstavlja;
– da deluje na območju celotne države;
– da izpolnjuje strokovne, kadrovske in materialne pogoje za izvajanje svojih nalog.
87.b člen
Izvajanje naloge, ki jo poklicna zbornica oziroma strokovno združenje opravlja kot javno pooblastilo, nadzira ministrstvo, pristojno za zdravstvo.“
13. člen
Minister, pristojen za zdravstvo, sprejme predpis iz drugega odstavka 79.a člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
14. člen
Poklicne zbornice, ki že delujejo na področju zdravstvene dejavnosti in niso ustanovljene na podlagi drugega zakona, morajo uskladiti svoje delovanje z določbami tega zakona v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega zakona.
15. člen
Do prevzema javnega pooblastila strokovnega nadzora s svetovanjem iz 87.a člena tega zakona opravlja to nalogo ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-01/91-1/55
Ljubljana, dne 23. maja 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti