Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001

Kazalo

1812. Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada, stran 3169.

Na podlagi 6. točke 109. člena, drugega odstavka 121. člena, 140. člena in na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00; v nadaljevanju: ZZavar) ter na podlagi prvega odstavka 7. člena sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
N A V O D I L O
o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada
1. Splošne določbe
S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: agencija) predpisuje vsebino, način in roke poročanja o vrednosti, vrstah, razpršenosti, usklajenosti in lokalizaciji naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada.
Poročevalci po tem navodilu so zavarovalnice in pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Poročevalci predložijo poročilo v elektronski obliki, po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja, do zadnjega dneva v naslednjem mesecu. Poročevalci pošljejo poročilo po elektronski pošti in pisno. Predmet poročila so naložbe kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada zavarovalnic in pokojninskih družb.
Poročevalci poročajo v elektronski obliki, v datoteki z dvema listoma (1. list vrednostni papirji, 2. list druge naložbe), v Excel formatu v predpisani strukturi. V papirni obliki pa predložijo žigosane in podpisane iztiskane vsebine datotek, vključno s podatkom o osebi odgovorni za pripravo poročila.
Poročevalci pri sestavi poročila uporabljajo šifrante, ki so sestavni del tega navodila; po potrebi se bodo šifranti še dopolnjevali. Poročilo mora biti izpolnjeno v tolarjih. Vrednosti v tujih valutah se preračunavajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan valutacije.
2. Izpolnjevanje poročila
A) VREDNOSTNI PAPIR (vrsta naložb kritnega premoženja: 1., 2., 3., 4., 5., 6.)
(1) Datum na katerega se poročilo nanaša. Dvomestna oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.
(2) Matična številka poročevalca iz registra pravnih oseb SURS.
(3) Matična številka kritnega sklada.
(4) Vrsta poročila. Dve vrsti poročil, glej šifrant vrste poročila, ki je sestavni del navodila:
· KP naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje,
· KS naložbe, ki predstavljajo kritni sklad.
(5) Vrste naložb kritnega premoženja. Oznake vrst naložb kritnega premoženja iz 2. člena sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00) in šifrant, ki je sestavni del tega navodila.
(6) Podvrsta naložb kritnega premoženja: podvrste naložb po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.
(7) Naziv izdajatelja: firma izdajatelja.
(8) Država izdajatelja: ISO koda države izdajatelja.
(9) Matična številka izdajatelja: matična številka izdajatelja rezidenta iz registra pravnih oseb SURS in prazno polje za nerezidenta oziroma številka 5980003 za domačo fizično osebo.
(10) Sektor izdajatelja: sektor izdajatelja po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.
(11) ISIN koda vrednostnega papirja.
(12) Oznaka vrednostnega papirja vpiše se oznaka vrednostnega papirja na domačem trgu (v primeru, da je vrednostni papir vpisan v KDD se vpiše oznaka vrednostnega papirja, ki jo določi KDD) ali na tujem trgu ali oznaka iz šifranta domačih vrednostnih papijev, izdanih v tujini, ki je sestavni del navodila.
(13) Vrsta vrednostnega papirja: CFI kode po standardu ISO 10962, vpiše se dvomestna koda.
(14) Količina (število enot vrednostnega papirja).
(15) Knjižna vrednost naložbe, vrednotena v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi oziroma v skladu s sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Uradni list RS, št. 118/00).
(16) Tržna vrednost naložbe na dan izdelave poročila.
(17) Valuta naložbe v skladu s šifrantom valut.
(18) Obrestna mera dolžniškega vrednostnega papirja – realni del v %.
(19) Način revalorizacije: npr.TOM.
(20) Datum zapadlosti dolžniškega vrednostnega papirja.
(21) Popravek vrednosti za celotno vrednost naložbe.
(21) Opomba.
B) PREDPLAČILA IN TERJATVE IZ NASLOVA POSOJIL, NEPREMIČNINE, VLOGE V BANKAH, GOTOVINA (vrsta naložb kritnega premoženja: 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.)
V primeru, da gre za naložbo v nepremičnino oziroma gotovino so polja, ki se nanašajo na pogodbenika prazna.
(1) Datum na katerega se poročilo nanaša. Dvomestna oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.
(2) Matična številka poročevalca iz registra pravnih oseb SURS.
(3) Matična številka kritnega sklada.
(4) Vrsta poročila. Dve vrsti poročil, glej šifrant vrste poročila, ki je sestavni del navodila:
· KP naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje,
· KS naložbe, ki predstavljajo kritni sklad.
(5) Vrste naložb kritnega premoženja. Oznake vrst naložb kritnega premoženja iz 2. člena sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00) in šifrant, ki je sestavni del tega navodila.
(6) Podvrsta naložb kritnega premoženja: podvrste naložb po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.
(7) Naziv pogodbenika: Firma pogodbenika.
(8) Država pogodbenika: ISO koda države pogodbenika.
(9) Matična številka pogodbenika: matična številka pogodbenika rezidenta iz registra pravnih oseb SURS in prazno polje za nerezidenta oziroma številka 5980003 za domačo fizično osebo.
(10) Sektor pogodbenika: sektor pogodbenika po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.
(11) Valuta naložbe v skladu s šifrantom valut.
(12) Obrestna mera realni del v %.
(13) Način revalorizacije: npr.TOM.
(14) Datum naložbe.
(15) Datum zapadlosti naložbe.
(16) Opis zavarovanja naložbe.
(17) Knjižna vrednost naložbe, vrednotena po SRS oziroma v skladu s sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Uradni list RS, št. 118/00).
(18) Popravek vrednosti naložbe.
(19) Opomba.
C) SEZNAM ŠIFRANTOV, potrebnih za izpolnitev navodila:
– šifrant držav: ISO 3166 (uporaba trimestne črkovne kode, primer: SVN za Slovenijo)
– šifrant valut: ISO 4217 (uporaba numerične kode, primer: 705 za slovenski tolar)
– šifrant vrednostnih papirjev vpisanih v KDD (kode določi KDD)
– šifrant vrste poročila:
· KP naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje (KP)
· KS naložbe, ki predstavljajo kritni sklad:
(KSZZ) za življenjska zavarovanja, razen zavarovanj iz 2. točke;
(KSNT) za življenjska zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, razen prenosnih premij, škodnih rezervacij in dodatnih zavarovalno-tehničnih rezervacij za zajamčeno najmanjše izplačilo;
(KSZD) za zdravstvena zavarovanja
(KSDR) za druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije.
– šifrant vrst in podvrst naložb:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vrsta naložbe:    Podvrsta    Naložba
2. člen sklepa    naložb
(4)         (5)
-----------------------------------------------------------------------------------------
01          01       Vrednostni papirji RS
01          02       Vrednostni papirji BS
01          03       Vrednostni papirji ES/OECD
01          04       Vrednostni papirji mednarodne finančne 
                  organizacije
01          05       Vrednostni papirji z jamstvom
-----------------------------------------------------------------------------------------
02          06       Dolžniški vrednostni papirji z organiziranega trga RS
02          07       Dolžniški vrednostni papirji z organiziranega trga 
                  ES/OECD
03          08       Dolžniški vrednostni papirji z neorganiziranega 
                  trga RS
03          09       Dolžniški vrednostni papirji z neorganiziranega trga 
                  ES/OECD
-----------------------------------------------------------------------------------------
04          10       Lastniški vrednostni papirji z organiziranega trga RS
04          11       Lastniški vrednostni papirji z organiziranega trga 
                  ES/OECD
-----------------------------------------------------------------------------------------
05          12       Lastniški vrednostni papirji z neorganiziranega trga 
                  RS
05          13       Lastniški vrednostni papirji z neorganiziranega trga 
                  ES/OECD
-----------------------------------------------------------------------------------------
06          14       Investicijski kuponi vzajemnih skladov, ki vlagajo v 
                  v. papirje
06          15       Delnice investicijskih družb, ki vlagajo v vrednostne
                  papirje
-----------------------------------------------------------------------------------------
07          16       Posojila zavarovana z zastavno pravico na 
                  nepremičnini v RS
07          17       Posojila zavarovana z zastavno pravico na 
                  nepremičnini v ES
-----------------------------------------------------------------------------------------
08          18       Posojila bankam v RS
08          19       Posojila bankam v ES/OECD
08          20       Posojila z jamstvom banke v RS
08          21       Posojila z jamstvom banke v ES/OECD
-----------------------------------------------------------------------------------------
09          22       Posojila zavarovana z zastavno pravico na vrednostnih
                  papirjih
-----------------------------------------------------------------------------------------
10          23       Druga ustrezno zavarovana posojila
-----------------------------------------------------------------------------------------
11          24       Predplačila na račun odkupne vrednosti zavarovalne 
                  police
11          25       Posojila zavarovana z zavarovalno polico
-----------------------------------------------------------------------------------------
12          26       Nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini
                  v RS
12          27       Nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini
                  v ES
-----------------------------------------------------------------------------------------
13          28       Depoziti v banki RS
13          29       Depoziti v banki ES/OECD
-----------------------------------------------------------------------------------------
14          30       Gotovina v blagajni
14          31       Gotovina na vpoglednem denarnem računu
-----------------------------------------------------------------------------------------
– šifrant sektorjev (šifrant sektorjev rezidentov je pripravljen v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 56/98); šifrant sektorjev nerezidentov pa smiselno povzema logiko uporabljeno pri sektorizaciji rezidentov):
· sektorji rezidentov:
S.11 – nefinančne družbe
S.121 – centralna banka
S.122 – druge denarne finančne ustanove (vključuje banke, hranilnice, hranilno-kreditne službe)
S.123 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic in pokojninskih skladov (vključujejo tudi vzajemne sklade in pooblaščene investicijske družbe)
S.124 – pomožne finančne dejavnosti (vključuje tudi borznoposredniške družbe)
S.125 – zavarovalnice in pokojninski skladi
S.13 – država
S.14 – gospodinjstva
S.15 – neprofitne organizacije
· sektorji nerezidentov:
S.21 – nefinančne družbe
S.221 – centralne banke
S.222 – druge denarne finančne ustanove
S.223 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic in pokojninskih skladov (vključuje tudi odprte in zaprte investicijske sklade oziroma družbe)
S.224 – pomožne finančne dejavnosti
S.225 – zavarovalnice in pokojninski skladi
S.23 – države
S.24 – gospodinjstva
S.25 – neprofitne organizacije
– šifrant vrste vrednostnih papirjev: (CFI kode po standardu ISO 10962)
– šifrant domačih vrednostnih papirjev izdanih v tujini:
obveznice:
NFA2USD – obveznice po NFA 2. serije v USD, izdane 11. 6. 1996
NFA2DEM – obveznice po NFA 2. serije v DEM, izdane 11. 6. 1996
EUR1 – evroobveznice RS v USD, izdane 6. 8. 1996
EUR2 – evroobveznice RS v DEM, izdane16. 6. 1997
EUR3 – evroobveznice RS v EUR, izdane 27. 5. 1998
EUR4 – evroobveznice RS v EUR, izdane 18. 3. 1999
EUR5 – evroobveznice RS v EUR, izdane 24.3.2000
Nove izdaje obveznic sledijo po enakem pravilu.
globalna potrdila o lastništvu:
GDRBTC – globalna potrdila o lastništvu BTC
GDRSKB – globalna potrdila o lastništvu SKB
Nove izdaje GDR sledijo po enakem pravilu.
3. Poročevalci, prvič poročajo o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada v elektronski obliki po stanju na zadnji dan drugega kvartala 2001, za prvi kvartal 2001 poročajo na obrazcih RN in SN.
4. To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. aprila 2001.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost