Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001

Kazalo

1789. Uredba o določitvi ugodnejše carinske obravnave zaradi narave ali uporabe blaga v posebne namene, stran 3129.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ugodnejše carinske obravnave zaradi narave ali uporabe blaga v posebne namene
1. člen
Ta uredba določa blago, ki je predmet ugodnejše carinske obravnave pri uvozu, pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bi blago lahko uživalo ugodnejšo carinsko obravnavo, pogoje glede ravnanja s tem blagom ter pogoje za sprostitev blaga v prost promet pod ugodnejšo carinsko obravnavo.
Za namene te uredbe izraz “uvoz“ pomeni sprostitev v prost promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
2. člen
Za blago, ki se uporabi za izvedbo sprejetih temeljnih razvojnih programov obrambnih sil, se uporablja carinska stopnja “prosto“.
Seznam blaga iz prejšnjega odstavka in obseg uvoza tega blaga določi Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za obrambo, po predhodnem soglasju Ministrstva za gospodarstvo.
3. člen
Pri uvozu blaga iz prejšnjega člena je treba pristojnemu carinskemu organu poleg rednih carinskih uvoznih dokumentov predložiti še potrdilo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (upravičenec), da se blago uvaža za namene iz prvega odstavka prejšnjega člena.
4. člen
Za blago, navedeno v Prilogi 1 k tej uredbi, ki se uporabi neposredno za izgradnjo ali obnovo železniške infrastrukture ter za prenovo ali vzdrževanje železniškega voznega parka, se uporablja carinska stopnja “prosto“. Priloga 1 je sestavni del te uredbe.
Pri uvozu blaga, namenjenega prenovi ali vzdrževanju železniškega voznega parka, je treba pristojnemu carinskemu organu poleg rednih uvoznih dokumentov predložiti še izjavo Slovenskih železnic d.d., Ljubljana (upravičenec), da bo to blago uporabljeno za ta namen.
Pri uvozu blaga, namenjenega izgradnji ali obnovi železniške infrastrukture, je treba pristojnemu carinskemu organu poleg rednih uvoznih dokumentov predložiti še izjavo izvajalca ali podizvajalca (upravičenec) del na posameznem objektu železniške infrastrukture, da bo blago uporabljeno za ta namen, ter potrdilo Slovenskih železnic d.d., Ljubljana.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. firmo in sedež oziroma ime in priimek ter naslov izvajalca oziroma podizvajalca del,
2. navedbo, ali gre za izvajalca del ali za podizvajalca z navedbo številke pogodbe z investitorjem oziroma njegovo soglasje k pogodbi med izvajalcem in podizvajalcem,
3. firmo in sedež uvoznika,
4. navedbo gradbišča železniške proge, za katerega se blago uvaža, s točnim naslovom gradbišča po pogodbi med investitorjem in izvajalcem oziroma izvajalcem in podizvajalcem,
5. specifikacijo blaga, ki se uvaža (navedba tarifnih oznak, poimenovanje blaga, količine in vrednosti), in
6. navedbo, ali bo blago uvoženo naenkrat ali postopoma v več pošiljkah.
5. člen
Za blago, navedeno v Prilogi 2 k tej uredbi, ki se uporabi za prenovo ali vzdrževanje civilnih letal ter prenovo ali vzdrževanje opreme za nadzor civilnega zračnega prometa, se uporablja carinska stopnja “prosto“. Priloga 2 je sestavni del te uredbe.
Pri uvozu blaga iz prejšnjega odstavka je treba pristojnemu carinskemu organu poleg rednih uvoznih dokumentov predložiti še izjavo letalskega prevoznika oziroma letalskega kluba s sedežem v Republiki Sloveniji (upravičenec), da bo blago uporabljeno za prenovo ali vzdrževanje civilnih letal, oziroma izjavo Ministrstva za promet (upravičenec), da bo blago uporabljeno za prenovo ali vzdrževanje opreme za nadzor civilnega zračnega prometa.
6. člen
Glavni carinski urad Republike Slovenije vodi evidenco o količini, vrstah in vrednosti blaga, uvoženega po 4. in 5. členu te uredbe, in o tem letno poroča Ministrstvu za gospodarstvo.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije določi carinski urad, preko katerega se lahko uvaža blago po 2., 4. oziroma 5. členu te uredbe.
Generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije določi način vodenja evidenc in podatkov, predpisanih s to uredbo.
8. člen
Upravičenci iz 3., 4. in 5. člena te uredbe so dolžni voditi evidenco o uporabi oziroma porabi blaga, uvoženega po 2., 4. oziroma 5. členu te uredbe, in carinskim organom na njihovo zahtevo omogočiti pregled tega blaga in vpogled v dokumentacijo o uporabi blaga.
Investitor je dolžan spremljati uporabo blaga, uvoženega po 2., 4. oziroma 5. členu te uredbe, in obveščati carinski urad iz prvega odstavka prejšnjega člena o vseh spremembah v zvezi z blagom, zaradi katerih bi lahko nastopila obveznost plačila carinskega dolga v skladu z 9. členom te uredbe.
9. člen
Ne glede na 2., 4. in 5. člen te uredbe je upravičenec dolžan plačati uvozne dajatve po stopnjah, določenih s carinsko tarifo, če:
1. odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi blago za druge namene, ne pa za namene, za katere je bilo uvoženo, preden so plačane uvozne dajatve, razen če to blago proda, da v uporabo ali drugačno razpolaganje drugemu upravičencu po tej uredbi;
2. ne omogoči carinskim organom pregleda blaga ali vpogleda v dokumentacijo o uporabi blaga.
Carinski dolg iz prejšnjega odstavka se določi na osnovi podlag, ki so veljale v trenutku sprejema carinske deklaracije za sprostitev blaga v prost promet.
10. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99 in 112/00) v polje 39 vpiše naslednjo štirimestno šifro:
– 3001 – pri uvozu blaga iz prvega odstavka 2. člena te uredbe;
– 3002 – pri izvozu blaga iz priloge 1;
– 3003 – pri uvozu blaga iz priloge 2.
11. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-36/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost