Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001

Kazalo

1788. Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije, stran 3118.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo pogoji za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije.
2. člen
Ta uredba zlasti določa:
– vrste kvalificiranih proizvajalcev električne energije glede na primarni vir energije in nazivno električno moč,
– pogoje za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije in
– postopek za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije.
3. člen
Določbe uredbe se nanašajo na pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije.
4. člen
Poleg pomenov, določenih v energetskem zakonu, imajo izrazi v tej uredbi še naslednji pomen:
– celotni izkoristek toplarne je razmerje med vsoto neto proizvedene električne energije ter koristne toplote in energijskim vložkom goriva. Če ni drugače navedeno, se v tej uredbi upošteva celotni izkoristek glede na energijski vložek fosilnega goriva, pri čemer se energijski vložki obnovljivih virov in komunalnih odpadkov ne upoštevajo. Pri določitvi energijskega vložka goriva se upošteva spodnja kurilna vrednost goriva,
– fosilna goriva so goriva, ki so pridobljena iz rudninskih zalog, ne glede na to ali se uporabijo v prvotni sestavi ali predelana,
– komunalni odpadki: velja enaka definicija, kot je uporabljena v zakonodaji s področja ravnanja z odpadki; v to skupino sodi tudi deponijski plin,
– koristna toplota je toplota, ki se odda v sisteme lokalne javne službe za distribucijo toplote ali v sisteme industrijskih porabnikov,
– kvalificirana elektrarna je postroj, s katerim si je kvalificirani proizvajalec pridobil status kvalificiranega proizvajalca,
– ločena proizvodnja je proizvodnja električne energije in toplote v ločenih postrojih. V primerjavi s soproizvodnjo je iz goriva možno v ločeni proizvodnji pridobiti električno energijo v termoelektrarni in toploto v kotlovnici,
– neto proizvedena električna energija je električna energija oddana iz elektrarne, ki se od proizvedene električne energije na delih postroja, ki proizvajajo električno energijo, razlikuje za vso v postroju porabljeno električno energijo in izgube znotraj elektrarne ter za morebitne vstopne količine električne ali mehanske energije,
– proizvodnja toplarne je vsota neto proizvedene električne energije in koristne toplote,
– prihranek primarne energije (PPE) je s to uredbo določen pokazatelj, ki je izražen kot odstotek porabljenega goriva, in izraža, kolikšen del energije, vsebovane v gorivu, se v obravnavanem procesu pretvorbe prihrani v primerjavi z ločeno proizvodnjo,
– toplarna: elektrarna s soproizvodnjo toplote in električne energije.
II. KVALIFICIRANI PROIZVAJALCI ELEKTRIČNE ENERGIJE IN KVALIFICIRANE ELEKTRARNE
5. člen
Kvalificirani proizvajalci (KP) električne energije so proizvajalci električne energije v kvalificiranih elektrarnah (KE), ki si pridobijo status po tej uredbi.
Kvalificirani proizvajalci si pridobijo status samo za postroje, ki so kvalificirane elektrarne, ne pa tudi za morebitne druge postroje na isti lokaciji ali druge elektrarne, v katerih proizvajajo električno energijo.
Kvalificirana elektrarna ne more biti organizacijsko v sestavi pravne osebe, ki se ukvarja z izvajanjem dejavnosti prenosa, upravljanjem prenosnega omrežja, distribucijo električne energije, upravljanjem distribucijskega omrežja, oskrbo tarifnih odjemalcev ali organiziranjem trga z električno energijo. Kvalificirane elektrarne, v lasti navedenih pravnih oseb, se morajo v 6 mesecih po uveljavitvi te uredbe organizirati kot samostojne pravne osebe.
Pri izpolnjevanju predpisanih deležev porabe električne energije, ki jih morajo porabniki potrošiti iz obnovljivih virov ali odpadkov, je položaj kvalificiranih proizvajalcev, ki so svoj status dosegli na podlagi pretvorbe fosilnih goriv z visokim izkoristkom v električno energijo in toploto enak kvalificiranim proizvajalcem, ki so svoj status dosegli na podlagi izrabe obnovljivih virov oziroma odpadkov v sorazmerju z njihovim doseženim prihrankom izpusta v ozračje CO2 na kWh električne energije.
6. člen
Kvalificirane elektrarne so glede na vir primarne energije:
1. Elektrarne, ki uporabljajo kot vhodno energijo eno od obnovljivih energij, se uvrščajo v naslednje skupine:
– hidroelektrarne,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo pretežno geotermalno energijo,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo biomaso,
– elektrarne, ki izkoriščajo izključno energijo vetra,
– elektrarne, ki izkoriščajo izključno sončno energijo,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo katerokoli drugo vrsto obnovljive energije, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora,
– kombinirane elektrarne skupin, opisanih v tej točki;
2. Elektrarne, ki uporabljajo kot vhodno energijo komunalne odpadke;
3. Toplarne, ki z visokim izkoristkom pretvarjajo vhodno energijo goriv fosilnega izvora kot edino vhodno energijo ali fosilna goriva v kombinaciji z obnovljivimi viri oziroma komunalnimi odpadki.
7. člen
Glede na maksimalno možno količino proizvedene električne energije v enem letu se kvalificirane elektrarne delijo na naslednje velikostne razrede:
1. mikro: do vključno 36 kW nazivne instalirane električne moči,
2. male: nad 36 kW do vključno 1 MW nazivne instalirane električne moči,
3. srednje: nad 1 MW do vključno 10 MW nazivne instalirane električne moči,
4. velike: nad 10 MW nazivne instalirane električne moči.
8. člen
Glede na razporeditev proizvodnje tekom leta se kvalificirane toplarne delijo na:
1. toplarne za daljinsko ogrevanje; to so toplarne, ki več kot 50% letno proizvedene toplote oddajajo v sisteme lokalne javne službe za distribucijo toplote,
2. industrijske toplarne: so toplarne, ki več kot 50% letno proizvedene toplote oddajajo v sisteme industrijskih porabnikov.
III. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA KVALIFICIRANEGA PROIZVAJALCA ELEKTRIČNE ENERGIJE
9. člen
Glede na vrsto energetskega vira morajo posamezne kvalificirane elektrarne zadostiti tudi naslednjim pogojem:
1. Elektrarne, ki uporabljajo kot vhodno energijo eno od obnovljivih energij:
– hidroelektrarne: hidroelektrarne ne smejo prekomerno posegati v okolje,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo pretežno geotermalno energijo: niso določeni dodatni pogoji,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo biomaso:
a) biomasa mora predstavljati najmanj 90% uporabljenega goriva, merjeno po spodnji kurilni vrednosti, v letnem povprečju,
b) elektrarne lahko kot gorivo uporabljajo biomaso, če delujejo v skladu z zakoni in podzakonskimi akti, ki urejajo ravnanje z odpadki in z biomaso,
– elektrarne, ki izkoriščajo izključno energijo vetra: niso določeni dodatni pogoji,
– elektrarne, ki izkoriščajo izključno sončno energijo: niso določeni dodatni pogoji,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo katerokoli drugo vrsto obnovljive energije, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora: niso določeni dodatni pogoji,
– kombinirane elektrarne skupin, opisanih v tej točki: niso določeni pogoji.
2. Elektrarne, ki uporabljajo kot vhodno energijo komunalne odpadke:
– komunalni odpadki morajo predstavljati najmanj 90% uporabljenega goriva, merjeno po spodnji kurilni vrednosti, na letnem povprečju,
– elektrarne lahko kot gorivo uporabljajo komunalne odpadke, če delujejo v skladu z zakoni in podzakonskimi akti, ki urejajo ravnanje z odpadki.
3. Toplarne, ki uporabljajo goriva fosilnega izvora kot edino vhodno energijo ali fosilna goriva v kombinaciji z obnovljivimi viri oziroma odpadki:
– dosegati morajo celotni izkoristek vsaj 80%,
– glede na celotni izkoristek morajo dosegati naslednje vrednosti prihranka primarne energije:
a) če dosegajo celotni izkoristek od 80% do vključno 90%, morajo glede na velikost dosegati naslednje vrednosti prihranka primarne energije (okrajšano PPE):
– za toplarne z izhodno električno močjo nad 1 MW: PPE > 10%,
– za toplarne z izhodno električno močjo do vključno 1 MW: PPE > 0,
b) če dosegajo celotni izkoristek več kot 90%, morajo dosegati prihranek primarne energije PPE > 0.
PPE se računa kot povprečje za eno leto obratovanja. Za nove elektrarne se PPE izračuna na podlagi podatkov iz prevzemnih meritev in predvidenega časa enoletnega obratovanja iz energetskega dovoljenja.
Količina energijskih vložkov se izračuna kot vsota posameznih delnih vložkov za različna goriva. Posamezni vložki so izračunani na podlagi količine posameznega goriva in spodnje kurilne vrednosti teh goriv.
Vložek obnovljivih virov energije ter komunalnih odpadkov se ne šteje med vložke goriva. Postopek izračuna PPE in celotnega izkoristka vsebuje Priloga 1, ki je sestavni del te uredbe.
Za dokazovanje dosežene PPE mora kvalificirani proizvajalec z ustreznimi registriranimi merilniki dokazati celotno vstopno in izstopno energijo.
Posebne zahteve glede meritev in registracije se določijo v energetskem dovoljenju.
IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA KVALIFICIRANEGA PROIZVAJALCA ELEKTRIČNE ENERGIJE
10. člen
O pridobitvi statusa kvalificiranega proizvajalca odloči minister, pristojen za energetiko, na zahtevo proizvajalca.
Vlogi je potrebno priložiti energetsko dovoljenje, uporabno dovoljenje za elektrarno, dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz te uredbe in dokazila o proizvedeni količini električne energije in toplote v preteklem letu.
Za nove elektrarne in elektrarne, ki so rekonstruirane, s spremenjenimi parametri, se predloži tudi Poročilo o prevzemnih meritvah.
Nove elektrarne lahko zaprosijo za dodelitev statusa kvalificiranega proizvajalca tudi brez uporabnega dovoljenja, vendar se jim bo status kvalificiranega proizvajalca dodelil le, ko bodo dostavile uporabno dovoljenje. V tem primeru morajo vlogi priložiti odločbo o poskusnem obratovanju. V času poskusnega obratovanja ima taka elektrarna enak status kot industrijska toplarna iz druge alinee 8. člena te uredbe. Tak status lahko velja do izteka roka iz odločbe za poskusno obratovanje.
Podrobnejša vsebina vloge za pridobitev statusa za nove ali rekonstruirane elektrarne je razvidna iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
11. člen
Za ustrezno dodeljevanje statusa kvalificiranega proizvajalca se pri ministrstvu, pristojnem za energetiko, vodi register kvalificiranih proizvajalcev.
V register kvalificiranih proizvajalcev so vpisani vsi kvalificirani proizvajalci.
Ob vpisu v register se kvalificiranemu proizvajalcu določi identifikacijska številka.
Razen z dokončno odločbo o podelitvi statusa kvalificiranega proizvajalca lahko kvalificirani proizvajalec uveljavlja ugodnosti, ki izhajajo iz tega statusa tudi z navedbo identifikacijske številke vpisa v register in z navedbo obdobja veljavnosti statusa.
12. člen
V register kvalificiranih proizvajalcev se proizvajalci vpišejo po dokončnosti odločbe o dodelitvi statusa kvalificiranega proizvajalca. V registru so enaki podatki kot v vlogi za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca (Priloga 2), poleg tega pa tudi podatki o proizvedeni količini električne energije in toplote v preteklem letu.
Kvalificirani proizvajalci morajo za vsako leto obratovanja za potrebe registra dostaviti podatke o proizvedeni količini električne energije in toplote ter o porabi goriva. Navedeni podatki morajo biti podani v enaki obliki, kot je določena v točki 2.0 Podatki o obratovanju KE iz Vloge za podaljšanje statusa kvalificiranega proizvajalca – Priloga 3, ki je sestavni del te uredbe.
13. člen
Status kvalificiranega proizvajalca se podeli za obdobje od enega do deset let obratovanja kot KE. Dolžina veljavnosti statusa se določi v odločbi o dodelitvi statusa kvalificiranega proizvajalca glede na vrsto elektrarne, povprečno amortizacijsko dobo in druge obratovalne parametre, obseg proizvodnje in možnost, da se učinki obratovanja spreminjajo glede na zahteve po tej uredbi.
14. člen
Za podaljšanje statusa morajo kvalificirani proizvajalci ali njihovi zastopniki najkasneje 60 dni pred iztekom statusa kvalificiranega proizvajalca vložiti vlogo za podaljšanje statusa kvalificiranega proizvajalca (Priloga 3), s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za podaljšanje statusa.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Obstoječe toplarne za daljinsko ogrevanje, ki ne izpolnjujejo pogoja celotnega izkoristka iz tretje točke 9. člena te uredbe, imajo petletno prehodno obdobje, v katerem za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca zadostuje, da poleg ostalih pogojev določenih z energetskim zakonom in to uredbo, dosegajo celotni izkoristek 75%.
16. člen
Obstoječi mali proizvajalci električne energije, ki prodajajo električno energijo v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije o najvišji ceni odkupa električne energije od malih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 82/99, v nadaljevanju: sklep) si v času 6 mesecev od uveljavitve te uredbe pridobijo status kvalificiranega proizvajalca električne energije.
Do pridobitve statusa kvalificiranega proizvajalca poteka odkup električne energije od malih proizvajalcev po pogojih in na način, ki ga določa sklep iz prejšnjega odstavka.
17. člen
Male elektrarne, ki prodajajo električno energijo v skladu s sklepom iz prvega odstavka prejšnjega člena te uredbe in si v danem roku ne bodo pridobile statusa kvalificiranega proizvajalca, bodo lahko prodajale električno energijo po prenehanju veljavnosti prej navedenega sklepa le na organiziranem trgu električne energije kot vsi ostali proizvajalci električne energije, ki nimajo statusa kvalificiranega proizvajalca.
18. člen
Obstoječe toplarne, ki bodo izkazovale status kvalificiranega proizvajalca po 15. členu te uredbe, morajo v roku dveh mesecev od dneva uveljavitve te uredbe vložiti vloge za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca.
19. člen
Vlada Republike Slovenije vsakih 5 let preizkusi ustreznost referenčnih vrednosti toplotnih in električnih izkoristkov glede na stanje tehnologije proizvodnje toplote in električne energije v ločeni proizvodnji.
20. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-35/2001-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost