Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001

Kazalo

1786. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike, stran 3111.

Na podlagi pete točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike
1. člen
S to uredbo se določi mehanizem za oblikovanje cen proizvodov in storitev, ki so po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) razvrščeni v podrazredu 40.3 – Oskrba s paro in toplo vodo.
2. člen
Pravna oseba, ki opravlja storitve oskrbe s paro in toplo vodo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), oblikuje ceno storitev na način, ki ga določa mehanizem za oblikovanje cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v prilogi te uredbe, ki je njen sestavni del.
3. člen
Izhodiščna cena (variabilni in fiksni del cene) je cena, oblikovana v skladu s predpisi in velja na dan 1. december 2000.
4. člen
Spremembo izhodiščne cene lahko odobri pristojni organ lokalne skupnosti oziroma organ iz 35. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) na zahtevek zavezanca. Zahtevek za spremembo izhodiščne cene mora vsebovati podatke iz 5. člena te uredbe in elemente, ki so navedeni v 2. in 3. točki priloge te uredbe.
Odobritev spremembe cen iz prejšnjega odstavka sporoči zavezanec Ministrstvu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v roku osem dni od odobritve spremembe cen z vso dokumentacijo, ki je bila posredovana ob spremembi cen.
5. člen
Zahtevek za spremembo izhodiščne cene mora vsebovati naslednje podatke:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne službe,
c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
d) navedbo občin, na območju katerih se opravljajo storitve navedenih dejavnosti,
e) cenik po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter povprečno ceno, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen v letih 1999 in 2000 oziroma do datuma vložitve zahtevka,
f) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah porabnikov, novo povprečno ceno, za katero se vlaga zahtevek z datumom predvidene uveljavitve in procent povišanja povprečne cene,
g) pregled fakturirane realizacije z navedbo količine prodane storitve za posamezne vrste porabnikov po posameznih mesecih za leta 1999 in 2000 oziroma do datuma vložitve zahtevka,
h) navedbo stroškov po vrstah energentov oziroma stroškov proizvodnje toplote na pragu proizvajalca,
i) pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo za proizvod oziroma storitev, za katero se vlaga zahtevek v letih 1999 in 2000 oziroma do datuma vložitve zahtevka,
j) bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje za leto 1999 in za leto 2000,
k) prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) za leto 1999 in za leto 2000,
l) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena energetskega zakona.
Način izračuna nove povprečne cene je naveden v 10. točki priloge.
Podatke iz točk a), b), c) in d) upravičenec prilaga ob prvi prijavi cen v letu oziroma ob medletni spremembi teh podatkov.
6. člen
Zavezanec lahko uveljavi zvišanje cene in mora uveljaviti znižanje cene v primeru znižanja cen vhodnih energentov na način, ki je opisan v prilogi od 5. do 9. točke, če ima soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena energetskega zakona. V tem primeru mora osem dni pred uveljavitvijo spremembe cen obvestiti ministrstvo o spremembi cen, ki jo uveljavlja skladno z mehanizmom.
Obvestilo mora vsebovati:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne službe,
c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
d) navedbo občin, na območju katerih se opravljajo storitve navedenih dejavnosti,
e) trenutno priključno moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolžino omrežja,
f) letno strukturo energentov potrebnih za proizvodnjo toplote,
g) cenik po vrstah storitev in vrstah uporabnikov, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen v letih 1999 in 2000 oziroma do datuma vložitve zahtevka,
h) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah porabnikov,
i) kalkulacijo obstoječe in nove povprečne cene daljinskega ogrevanja v skladu z elementi iz 2. in 3. točke priloge te uredbe ter procent povišanja povprečne cene,
j) bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje za leto 1999 in za leto 2000,
k) prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) v letu 1999 in za leto 2000,
l) povprečno bruto plačo za mesec december 1999 in zadnjo povprečno izplačano bruto plačo,
m) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena energetskega zakona.
Način izračuna nove povprečne cene je naveden v deseti točki priloge.
Podatke iz točk a), b), c), d), e) in f) upravičenec prilaga ob prvi prijavi cen v letu oziroma ob medletni spremembi teh podatkov.
7. člen
Ne glede na določila 3., 4. in 5. člena te uredbe zavezanec ni upravičen do spremembe izhodiščne cene in povečanja cene po mehanizmu za oblikovanje, če povprečna cena daljinskega ogrevanja (obdobje 12 mesecev, in sicer od meseca decembra 1999 do meseca novembra 2000) presega 9.190 SIT/MWh na dan 1. decembra 2000.
8. člen
Ne glede na določila iz prejšnjega člena te uredbe lahko zavezanec na osnovi predhodnega soglasja pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena energetskega zakona pošlje na ministrstvo zahtevek za povišanje izhodiščne cene ter cen po mehanizmu za oblikovanje cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja. Ministrstvo pridobi mnenje pristojnega ministrstva za energetiko in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za določitev stopnje povišanja elementov cene.
9. člen
Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja 12 mesecev.
Št. 383-03/2001-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                          P R I L O G A

1. Cena za distribucijo pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja je praviloma sestavljena iz naslednjih elementov:

- variabilnega dela, ki pokriva variabilne stroške proizvodnje in
distribucije daljinske toplote ter se uporabnikom obračunava kot
cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema v
SIT/MWh, in

- fiksnega dela, ki pokriva fiksne stroške, to je stroške za
obratovanje sistema ter se uporabnikom obračunava kot cena za
priključno moč v SIT/MW/leto.

2. Variabilni del cene praviloma zajema:

1) pri samostojnih proizvajalcih in proizvajalcih, ki so
istočasno tudi distributerji toplotne energije:

- stroške energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, premog, les
in drugo),

- stroške energije za obratovanje proizvodnih naprav,

- stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem
vročevodnem omrežju oziroma stroške, ki so opredeljeni v tarifnem
sistemu in ceniku posameznega podjetja,

- stroške vode in kemične priprave vode (KPV), če ti stroški
predstavljajo več kot 2 % vrednosti vseh variabilnih stroškov;

2) pri samostojnih distributerjih toplotne energije:

- stroške nabavljene toplotne energije,

- stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem
vročevodnem omrežju oziroma stroške, ki so opredeljeni v tarifnem
sistemu in ceniku posameznega podjetja,

- stroške vode in KPV, če ti stroški predstavljajo več kot 2 %
vrednosti vseh variabilnih stroškov.

3. Fiksni del cene praviloma zajema vse ostale stroške
obratovanja sistema (tako pri proizvajalcih kot pri
distributerjih daljinske toplote), in sicer:

- stroške materiala (brez stroškov energentov, navedenih v drugi
točki te priloge),

- stroške storitev,

- stroške dela,

- stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja,

- amortizacijo,

- popravke vrednosti terjatev,

- druge odhodke (stroške) poslovanja,

- odhodke financiranja.

Stroški materiala vključujejo pomožni material, odpis drobnega
inventarja, pisarniški material in strokovno literaturo, popisne
razlike pri materialu, revalorizacije stroškov porabe materiala
in drobnega inventarja ter druge stroške materiala.

Stroški storitev vključujejo storitve pri pridobivanju energije,
stroške transportnih storitev, najemnine, povračila stroškov v
zvezi z delom, stroške storitev plačilnega prometa in bančnih
storitev, stroške intelektualnih storitev, zavarovalne premije in
stroške drugih storitev.

Stroški dela vključujejo izplačane plače po ustrezni kolektivni
pogodbi in sklenjenih individualnih pogodbah, vse pripadajoče
prispevke in davke ter z zakonom določene osebne prejemke
(regres, prehrana, stroški za prevoz na delo in drugo).

Tekoče in investicijsko vzdrževanje mora omogočati normalno
obratovanje sistema in njegovo uporabo do konca predvidene
življenjske dobe. Stroški vzdrževanja vključujejo stroške nabave
vgradnih delov za stroje in naprave, nadomestne dele za opremo
ter sredstva in material za vzdrževanje osnovnih sredstev ter
storitve v zvezi z vzdrževanjem delovnih sredstev.

Amortizacija se praviloma obračunava po amortizacijskih stopnjah,
ki jih priporoča odbor za komunalno energetiko Združenja za
energetiko pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Popravki vrednosti terjatev vključujejo odpise terjatev do
višine, ki ne presega 3 % letne fakturirane realizacije.

Drugi odhodki (stroški) poslovanja zajemajo dajatve za varstvo
človekovega okolja, štipendije in dajatve, ki niso odvisne od
poslovnega izida.

Odhodki financiranja zajemajo vse odhodke, povezane s
financiranjem osnovne dejavnosti podjetja, če je dejavnost
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
osnovna dejavnost podjetja. Če dejavnost distribucije pare in
tople vode za namene daljinskega ogrevanja predstavlja samo del
dejavnosti posameznega podjetja, so v odhodkih financiranja lahko
vključeni samo odhodki financiranja, ki izhajajo iz dejavnosti
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

4. Poleg pokrivanja stroškov poslovanja, navedenih v 2. in 3.
točki te priloge, naj bi cena za distribucijo pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja praviloma omogočala tudi
doseganje dobička, ki bi bil namenjen za nadaljnji razvoj
podjetja. Letno stopnjo dobička opredeli lastnik oziroma
ustanovitelj v letnem planu podjetja.

5. Sprememba variabilnega dela cene za samostojne proizvajalce
in proizvajalce, ki so istočasno tudi distributerji toplotne
energije se preračuna po naslednji formuli:
Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:

VCp = Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg
odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano vrednost),

VC0p = Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma
obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano vrednost),

ai = Ponder posamezne vrste energenta v strukturi energentov za
proizvodnjo toplote,

Ei = Nova cena energenta v strukturi porabljenih energentov za
proizvodnjo toplote,

Eoi = Izhodiščna cena energenta v strukturi porabljenih
energentov za proizvodnjo toplote.

Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg
odjema (VC0p) je cena toplotne energije, ki je bila opredeljena
za vsakega proizvajalca daljinske toplote kot izhodiščna cena ob
sprejemu oziroma začetku veljavnosti te metodologije.

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema
(VCp) je cena, ki je izračunana na osnovi te metodologije in se
spreminja s spremembami vhodnih parametrov.

Izhodiščna cena energenta (Eoi) v strukturi energentov za
proizvodnjo toplote je cena posameznega energenta, ki jo je
proizvajalec toplotne energije plačal v izhodiščnem obdobju. V
ceni energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco
proizvajalec daljinske toplote in vse dajatve (trošarine, CO2
takse). DDV ni vključen.

Nova cena energenta (Ei) v strukturi energentov za proizvodnjo
toplote je povprečna cena posameznega energenta, ki jo
proizvajalec toplotne energije plača v spremljanem mesecu. V ceni
energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco
proizvajalec daljinske toplote in vse dajatve (trošarine, CO2
takse). DDV ni vključen.

Ponderji (ai) predstavljajo delež posameznega energenta v
strukturi energentov za proizvodnjo toplote. Vsota vseh ponderjev
oziroma deležev mora biti enaka 100 % oziroma 1.

V odvisnosti od sistema se pri proizvodnji daljinske toplote
lahko uporabljajo naslednji energenti:

- plin,

- EL kurilno olje,

- mazut,

- premog,

- les,

- odpadki,

- električna energija za proizvodne potrebe in za pogon črpalk.

Poleg zgoraj navedenih energentov je v tej kategoriji zgolj
zaradi lažjega obračunavanja vključena tudi kemično pripravljena
voda (njena poraba oziroma izgube).

V zgornji formuli se upošteva poraba tistih energentov, ki imajo
več kot 2 % delež v celotni porabi vseh energentov.

6. Sprememba variabilnega dela cene za samostojne distributerje
toplotne energije se preračuna po naslednji formuli:
Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:

VCd = Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg
odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano vrednost),

VC0d = Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma
obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano vrednost),

bi = Ponder toplote ter energije in medija za prenos toplote,

Ei = Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za
prenos toplote,

Eoi = Izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo in medij
za prenos toplote.

Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg
odjema (VC0d) je cena toplotne energije, ki je bila opredeljena
za vsakega samostojnega distributerja toplotne energije kot
izhodiščna cena ob sprejemu oziroma začetku veljavnosti te
metodologije.

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg odjema
(VCd) je cena, ki je izračunana na osnovi te metodologije in se
spreminja s spremembami vhodnih parametrov.

Izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za
prenos toplote (Eoi) je cena teh postavk, ki jo je distributer
toplotne energije plačal v izhodiščnem obdobju. V ceni posamezne
postavke morajo biti vključeni vsi stroški in vse dajatve
(trošarine, CO2 takse). DDV ni vključen.

Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos
toplote (Ei) je povprečna cena posamezne postavke, ki jo
distributer toplotne energije plača v spremljanem mesecu. V ceni
posamezne postavke morajo biti vključeni vsi stroški in vse
dajatve (trošarine, CO2 takse). DDV ni vključen.

Ponderji (bi) predstavljajo delež posamezne postavke v strukturi
vseh postavk. Vsota vseh ponderjev oziroma deležev mora biti
enaka 100 % oziroma 1.

Kot toplota ter energija in medij za prenos toplote so predvidene
naslednje postavke:

- nabavljena toplota,

- električna energija za pogon črpalk.

Poleg zgoraj navedenih postavk je v tej kategoriji zgolj zaradi
lažjega obračunavanja vključena tudi kemično pripravljena voda
(njena poraba oziroma izgube).

V zgornji formuli se upošteva poraba tistih postavk, ki imajo več
kot 2 % delež v porabi vseh postavk.

7. Nove cene za dobavljeno toplotno energijo oziroma obseg
odjema (variabilni del cene) se lahko izračunavajo in usklajujejo
vsak mesec glede na spremembe cen posameznih energentov iz druge
točke te priloge.

8. Za spremembo fiksnega dela cene tako za samostojne
proizvajalce in proizvajalce, ki so istočasno tudi distributerji
toplotne energije, kakor tudi za samostojne distributerje
toplotne energije, se izračuni opravijo po naslednji formuli:
Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:

FC = Nova cena za priključno moč (SIT/MW/leto) (brez davka na
dodano vrednost),

FC0 = Izhodiščna cena za priključno moč (SIT/MW/leto) (brez davka
na dodano vrednost),

P = Letno povprečje mesečnih bruto plač v Republiki Sloveniji,

Po= Izhodiščna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji,

I = Indeks cen proizvajalcev v industriji v Republiki Sloveniji v
spremljanem obdobju,

Io = Izhodiščni indeks cen proizvajalcev v industriji v Republiki
Sloveniji,

a = Ponder mesečih bruto plač v Republiki Sloveniji,

b = Ponder indeksa cen proizvajalcev v industriji v Republiki
Sloveniji.

Izhodiščna cena za priključno moč (FC0) je cena za priključno
moč, ki je bila za vsakega proizvajalca ter samostojnega
distributerja toplotne energije opredeljena kot izhodiščna cena
ob sprejemu oziroma začetku veljavnosti te metodologije.

Nova cena za priključno moč (FC) je cena, ki je izračunana na
osnovi te metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih
parametrov.

Izhodiščna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji (Po) je
izračunana kot povprečje mesečnih bruto plač v zadnjih 12 mesecih
(december 1999 - november 2000) pred izhodiščnim datumom 1. 12.
2000. Vir podatkov o višini mesečnih bruto plač je Statistični
urad Republike Slovenije: Povprečne mesečne plače v podjetjih,
družbah in organizacijah.

Letno povprečje mesečnih bruto plač v Republiki Sloveniji (P) je
povprečje objavljenih mesečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v
zadnjem 12-mesečnem obdobju pred vloženim zahtevkom za spremembo
cene. Vir podatkov o višini mesečnih bruto plač je Statistični
urad Republike Slovenije: Povprečne mesečne plače v podjetjih,
družbah in organizacijah.

Izhodiščni indeks cen proizvajalcev v industriji v Republiki
Sloveniji (Io) je indeks cen proizvajalcev v industriji v
Republiki Sloveniji v izhodiščnem obdobju, preračunan na
izhodiščni indeks maj 2000 = 100. Vir podatkov o indeksu cen
proizvajalcev v industriji je Statistični urad Republike
Slovenije: Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih.

Indeks cen proizvajalcev v industriji v Republiki Sloveniji v
spremljanem obdobju (I) je indeks cen proizvajalcev v industriji
v Republiki Sloveniji v zadnjem mesecu spremljanega obdobja,
preračunan na izhodiščni indeks maj 2000 = 100. Vir podatkov o
indeksu cen proizvajalcev v industriji je Statistični urad
Republike Slovenije: Indeks cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih.

Ponder mesečnih bruto plač v Republiki Sloveniji (a) predstavlja
delež bruto plač v strukturi fiksnih stroškov vsakega
proizvajalca oziroma samostojnega distributerja daljinske
toplote.

Ponder indeksa cen proizvajalcev v industriji v Republiki
Sloveniji (b) predstavlja delež ostalih fiksnih stroškov (brez
bruto plač) v strukturi fiksnih stroškov vsakega proizvajalca
oziroma samostojnega distributerja daljinske toplote.

Vsota ponderja indeksa cen proizvajalcev v industriji v Republiki
Sloveniji in ponderja mesečnih bruto plač v Republiki Sloveniji
mora biti enaka 1.

9. Nove cene za priključno moč (FC) se izračunavajo in
usklajujejo enkrat letno. Višina spremembe je odvisna od sprememb
indeksa cen proizvajalcev v industriji ter od sprememb višine
povprečnih mesečnih bruto plač v Republiki Sloveniji, ki so
nastale z dnem 1. junija 2000.

10. Način izračuna nove povprečne cene se opravi po naslednji
formuli:
Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:

PC = Nova povprečna cena,

Ci=1,...n = Posamezne cene novega prodajnega cenika (toplotna
energija, topla voda in priključna moč),

K i=1,...n = Planske količine prodane toplote, tople vode in
priključne moči po posameznih kategorijah prodajnega cenika v
obdobju enega leta od predvidenega datuma uveljavitve spremembe
variabilnega ali fiksnega dela cene.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina