Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

954. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu, stran 1587.

Na podlagi tretjega odstavka 109. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98, 82/98, 91/98 in 108/99) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu
1. člen
V odredbi o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu (Uradni list RS, št. 3/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanci predlagajo obračun davka od dobička na tiskanem obrazcu (obrazec DDPO) ali na magnetnem mediju (PC diskete). Navodilo za predlaganje obračunov v računalniški obliki je v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.“
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-20/2000
Ljubljana, dne 27. februarja 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

NAVODILO ZA PREDLOŽITEV PODATKOV IZ OBRAZCA ZA OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB V RAČUNALNIŠKI OBLIKI

 

1.  Zavezanci lahko predložijo podatke iz obrazca za obračun davka od dobička pravnih oseb tudi na magnetnih medijih (PC disketah).

2.  Zavezanci predložijo disketo na izpostavo pristojnega davčnega urada skupaj z izpisom celotne vsebine diskete. Navedeni izpis, ki mora biti popolna kopija računalniških podatkov (brez posebnih oblikovnih dodatkov), potrdi odgovorna oseba zavezanca.

    Opomba: Davčna uprava Republike Slovenije je pripravila program za vnos podatkov za obračun davka od dobička pravnih oseb (Windows: 95,98,2000,NT). Pravne osebe ga lahko pridobijo na izpostavi pristojnega davčnega urada v zameno za dve PC disketi. Program je dosegljiv tudi na Internetu na naslovu: http://www.sigov.si/durs

    2.1.    Magnetni medij (PC disketa) mora imeti naslednje lastnosti:

       – velikost 3.5“ (720 Kb ali 1.44 Mb)

       – formatirano v MS-DOS formatu

       – zapisano v ASCII kodni tabeli, kodna tabela 852

       – naziv datoteke je PODAVSQ.DAT

       – zapisi datoteke morajo imeti predpisano dolžino (tabela) in biti zaključeni z dvema posebnima znakoma CR in LF.

    2.2.    Na magnetni medij je potrebno čitljivo napisati:

       – naziv in naslov pravne osebe

       – število zapisov

       – vse izbrane in v tej točki naštete lastnosti magnetnega medija (PC diskete).

Podrobna vsebina računalniškega zapisa – struktura datoteke PODAVSQ.DAT

 

Zaporedna Začetna     Končna     Dolžina     Poravnava     Opis polja z zaporedno številko polja na obrazcu

številka pozicija     pozicija     polja     (L, D)    

 

1          1    35   35   L   Pravna oseba

2         36    70   35   L   Sedež (kraj, ulica, hišna številka)

3         71    78    8   -   Davčna številka

4         79    85    7   -   Matična številka

5         86   103   18   L   Žiro račun (brez vezajev)

6        104   108    5   -   Šifra dejavnosti SKD

7        109   116    8   -   Obdobje od DDMMLLLL

8        117   124    8   -   Obdobje do DDMMLLLL

9        125   125    1   -   Način ugotavljanja davka (I – individualno, S – skupinsko)

10       126   140   15   L   Skupinski obračun – številka odločbe

11       141   148    8   -   Skupinski obračun – datum odločbe

12       149   150    2   -   Skupinski obračun – davčni urad

13       151   185   35   L   Skupinski obračun – predlagatelj – naziv

14       186   220   35   L   Skupinski obračun – predlagatelj – sedež

15       221   228    8   -   Skupinski obračun – predlagatelj – davčna številka

16       229   229    1   -   Davčni zavezanec je uporabnik ekonomske cone (D – da, N – ne)

17       230   230    1   -   Davčni zavezanec predlaga navedeni obračun: (1 – za del poslovanja v ekonomski coni, 2 – za del poslovanja izven ekonomske cone, 3 – skupaj za celotno poslovanje)

18       231   245   15   D   1. Prihodki (999999999999999)

19       246   260   15   D   2. Zmanjšanje prihodkov za prihodke, dosežene z udeležbo pri dobičku pravnih oseb

20       261   275   15   D   3. Prihodki – skupaj

21       276   290   15   D   4. Odhodki

22       291   305   15   D   5. Davčna osnova I

23       306   320   15   D   6. Negativna razlika

24       321   335   15   D   7. Prihodki, doseženi z udeležbo pri dobičku pravnih oseb, vključno s plačanim davkom

25       336   350   15   D   8. Razlika med obrestmi, obračunanimi po skupni povprečni ponderirani medbančni letni obrestni meri in obrestmi, ki jih je zaračunal davčni zavezanec za posojila zaposlenim, lastnikom ali povezanim osebam

26       351   365   15   D   9. Razlika med obrestmi, ki jih je banka ali druga finančna organizacija zaračunala tretjim osebam in obrestmi, ki jih je zaračunala za dana posojila lastnikom ali povezanim osebam

27       366   380   15   D   10. Neporabljen del investicijskih rezerv ter izkoriščene davčne olajšave iz naslova investicij v primeru prodaje oziroma odtujitve sredstev in razporeditve dobička za udeležbo v dobičku (10.a do 10.c) od tega:

28       381   395   15   D   10.a Neporabljen del investicijskih rezerv

29       396   410   15   D   10.b Izkoriščene davčne olajšave iz naslova investicij v primeru prodaje oziroma odtujitve sredstev

30       411   425   15   D   10.c Izkoriščene davčne olajšave iz naslova investicij v primeru razporeditve dobička za udeležbo v dobičku

31       426   440   15   D   11. Povečanje davčne osnove – skupaj

32       441   455   15   D   12. Dobiček prenešen iz tujine

33       456   470   15   D   13. Prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija, občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali občine

34       471   485   15   D   14. Neporabljene, že obdavčene dolgoročne rezervacije stroškov

35       486   500   15   D   15. Zmanjšanje davčne osnove – skupaj

36       501   515   15   D   16. Davčna osnova II

37       516   530   15   D   17. Davčna izguba

38       531   545   15   D   18. Pokrivanje izgub iz preteklih let

39       546   560   15   D   19. Investirani znesek v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva

40       561   575   15   D   20. Investicijska rezerva

41       576   590   15   D   21. Rezerve pri zavarovalnicah

42       591   605   15   D   22. Olajšava za novo zaposlene delavce

43       606   620   15   D   23. Olajšava za zaposlene invalide

44       621   635   15   D   24. Zadružni ristorno

45       636   650   15   D   25. Rezerve pri hranilno kreditnih službah

46       651   665   15   D   25.a Davčna olajšava za delodajalca, ki financira pokojninski načrt

47       666   680   15   D   26. Davčna osnova III

48       681   695   15   D   27. Davek

49       696   710   15   D   28. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na novo na demografsko ogroženih območjih – za prvo, drugo in tretje leto

50       711   725   15   D   29. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na novo na demografsko ogroženih območjih – za četrto leto

51       726   740   15   D   30. Olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na novo na demografsko ogroženih območjih – za peto leto

52       741   755   15   D   31. Zmanjšanje davka – skupaj

53       756   770   15   D   32. Davčna obveznost

54       771   785   15   D   33. Plačani davek od prihodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku pravnih oseb

55       786   800   15   D   34. Vplačane akontacije

56       801   815   15   D   35. Obveznost za plačilo davka

57       816   830   15   D   36. Preveč vplačane akontacije

58       831   845   15   D   37. Osnova za določilo akontacije

59       846   860   15   D   38. Akontacija

60       861   875   15   D   38.a Mesečni obrok

61       876   890   15   D   38.b Trimesečni obrok

62       891   905   15   D   39. Razlika v prihodkih iz naslova transfernih cen (10. člen ZDDPO)

63       906   920   15   D   40. Odhodki/izdatki, ki se po določilih 12. člena ZDDPO ne vštevajo med odhodke

64       921   935   15   D   41. Denarne kazni

65       936   950   15   D   42. Zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in prispevkov

66       951   965   15   D   43. Odhodki za pokrivanje izgub iz prejšnjih let

67       966   980   15   D   44. Rezervacije za kritje možnih izgub

68       981   995   15   D   45. Formirani popravki vrednosti in odpisane terjatve do delavcev, lastnikov ali povezanih oseb

69       996   1010   15   D   46. Obračunana amortizacija, ki presega amortizacijo, obračunano na podlagi stopenj, predpisanih z zakonom

70      1011   1025   15   D   47. Obračunana amortizacija dokončno amortiziranih sredstev

71      1026   1040   15   D   48. Zmanjšanje odhodkov kot rezultat razlike med transfernimi cenami in povprečnimi cenami

72      1041   1055   15   D   49. Obresti na prejeta posojila od lastnikov ali povezanih oseb nad skupno povprečno ponderirano medbančno letno obrestno mero

73      1056   1070   15   D   50. Obračunane plače, ki niso v skladu s splošnima kolektivnima pogodbama

74      1071   1085   15   D   51. Povračila stroškov zaposlenim, ki presegajo nadomestila, določena z uredbo

75      1086   1100   15   D   52. 30% dolgoročnih rezervacij stroškov

76      1101   1115   15   D   53. Rezervacije pri bankah, hranilnicah in hranilno kreditnih službah, ki presegajo višino, ki jo predpiše Banka Slovenije

77      1116   1130   15   D   54. Splošne rezervacije pri bankah in hranilnicah, ki se ne priznajo kot odhodek

78      1131   1145   15   D   55. Posebne rezervacije pri bankah in hranilnicah, ki se ne priznajo kot odhodek

79      1146   1160   15   D   56. 30% reprezentančnih stroškov ter stroškov upravnega in nadzornega odbora

80      1161   1175   15   D   57. Izplačila za humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, ekološke, športne in religiozne namene, ki presegajo 0,3% ustvarjenih prihodkov

81      1176   1190   15   D   58. Izplačila političnim organizacijam, ki presegajo znesek, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega

82      1191   1205   15   D   59. Povračila stroškov zaposlenim, ki se po 22. členu ZDDPO ne priznavajo kot odhodek

83      1206   1220   15   D   60. Vrednostni učinek spremembe obračunavanja zalog

84      1221   1235   15   D   61. Dodatno oblikovane rezervacije po 18. členu ZFPPod

85      1236   1250   15   D   62. Odhodki/izdatki iz naslova prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki niso davčna olajšava

86      1251   1265   15   D   63. Dodatni podatki – kontrolni seštevek (zap. št. 39 do zap. št. 62)

87      1266   1266    1   -   Poslovno leto je enako koledarskemu (D/N)

88      1267   1270    4   -   Poslovno leto od MM (meseca) do MM (meseca) (9999)