Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

952. Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, stran 1584.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena, 25.a člena in 28. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
1. člen
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: služba) se organizira kot samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) z delovnim področjem, določenim s tem odlokom, z zakonom o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96) in z drugimi predpisi.
2. člen
Služba opravlja naslednje naloge:
– obravnava z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter s pravom Evropskih skupnosti in z vidika pravil pravne tehnike predloge zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljevanju: Državni zbor) oziroma ki jih Državni zbor predloži v mnenje vladi, predloge pravnih aktov vlade in osnutke pravnih aktov ministrov,
– obravnava vprašanja izgradnje pravnega sistema ter v sodelovanju z vlado in resornimi ministrstvi skrbi za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti,
– po sklepu vlade pripravlja tudi predloge zakonov in drugih aktov,
– obravnava vprašanja prilagajanja pravnega sistema pravu Evropskih skupnosti,
– primerjalnopravno proučuje pravo drugih držav in mednarodnih organizacij,
– oblikuje pravila pravne tehnike pri izdelavi predlogov zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predlaga Državnemu zboru, ter pravnih aktov vlade in ministrov,
– opravlja za vlado strokovne naloge v zvezi z nadzorstvom ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki jih izdajajo ministri,
– izdaja v skladu z zakonom Uradni list Republike Slovenije in register pravnih predpisov,
– zagotavlja objavo predpisov vlade in ministrov v Uradnem listu Republike Slovenije,
– po sklepu vlade ali predsednika vlade pripravlja poročila, stališča in pravna mnenja o posameznih pravnih vprašanjih s področja dela vlade,
– sodeluje pri delu vlade v Državnem zboru,
– opravlja vse druge naloge v skladu s sprejeto zakonodajo.
3. člen
Služba pri opravljanju svojih nalog sodeluje s pravnimi službami ministrstev in drugih vladnih služb, s Sekretariatom Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, z drugimi pravnimi institucijami v državi ter s tujimi in mednarodnimi pravnimi institucijami.
4. člen
Službo vodi direktor.
Direktorja službe imenuje in razrešuje vlada na predlog predsednika vlade.
5. člen
Pri vodenju službe ima direktor enaka pooblastila, kot jih ima minister pri vodenju ministrstva.
Direktor je za delo službe odgovoren predsedniku vlade in vladi.
6. člen
Direktor službe ima namestnike, ki mu pomagajo pri vodenju službe in opravljajo najzahtevnejše strokovne naloge na področjih, ki jih določi direktor. Za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog direktor lahko imenuje največ do tri namestnike.
Namestnike imenuje in razrešuje vlada na predlog direktorja službe.
Namestniki imajo položaj državnega sekretarja.
7. člen
Direktor določi namestnika, ki ga nadomešča v času odsotnosti ali zadržanosti.
8. člen
Služba opravlja svoje naloge v organizacijskih enotah, ki jih praviloma vodijo državni podsekretarji.
Akt o notranji organizaciji službe in o sistemizaciji delovnih mest v službi izda direktor službe po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (Uradni list RS, št. 36/96 in 59/00).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-25/2001-1
Ljubljana, dne 1. marca 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost