Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

948. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2001, stran 1580.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 19. 2. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se določa obseg sredstev proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2001, porabo sredstev za financiranje nalog občine in način izvrševanja proračuna.
2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja znašajo:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Proračun         KS         Konsolidirano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki                   2.785,929.000     407,578.798       2.942,583.537
II.  Skupaj odhodki                    3.022,563.000     453,516.115       3.225,154.854
III. Proračunski presežek / primanjkljaj (I.–II.)     –236,634.000     –45,937.317       –282,571.317
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja   
   kapitalskih deležev                       0          0             0
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      2,000.000          0         2,000.000
VI.  Prejeta minus Dana posojila in spremembe 
   kapitalskih deležev (IV.–V.)              –2,000.000          0        –2,000.000
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje                      150,280.000          0        150,280.000
VIII. Odplačila dolga                     37,000.000          0        37,000.000
IX.  Neto zadolževanje (VII.–VIII.)             113,280.000          0        113,280.000
X.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
   (I.+ V.+VII.)–(II.+VI.+VII.)             –125,354.000     –45,937.317       –171,291.317
XI.  Stanje sredstev na računih konec preteklega leta    130,553.000     150,848.394        281,401.394
XII. Ostanek sredstev                     5,199.000     104,911.077        110,110.077
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev po ekonomskih funkcionalnih odhodkih je izkazan v splošnem delu plana proračuna za leto 2001, ki je sestavni del tega odloka.
Sestavni del je tudi posebni del proračuna, ki obsega:
– Obrazložitev prihodkov in odhodkov proračuna po funkcionalnih namenih,
– Načrt razvojnih programov Občine Slovenska Bistrica za obdobje 2001–2004,
– Finančne načrte realizacije razvojnih programov,
– Plan prodaje občinskega premoženja,
– Načrte nabav in gradenj,
– Plane poslovanja neposrednih porabnikov proračuna Občine Slovenska Bistrica,
– Načrte delovnih mest.
3. člen
V stalno proračunsko rezervo Občine Slovenska Bistrica se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna za leto 2000.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa po zaključnem računu.
Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo skladno z zakonom o financiranju občin in občinskim statutom.
4. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti in po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine ter za naloge, za katere se med letom izkaže, da zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
5. člen
Sredstva proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike proračuna v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z ustreznim aktom ne določi drugače.
6. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev in za namene, ki so določeni s proračunom, in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Uporabniki proračuna morajo investicijska in vzdrževalna dela nad vrednostjo 10,000.000 SIT oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa sicer pa ravnati skladno z zakonom o javnih naročilih ZNJ-1 (Uradni list RS, št. 30/00).
Uporabniki sredstev proračuna morajo poročati županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta ter tudi takrat, ko takšna poročila zahteva župan.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko za posamezna področja izvrševanja proračuna pooblasti direktorja občinske uprave in vodje oddelkov v občinski upravi.
8. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve;
– odloča o porabi sredstev stalne proračunske rezerve do višine 20% sredstev rezerv pri enkratni odobritvi;
– odloča o zmanjšanju odhodkov, če prihodki niso realizirani v planirani višini;
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o najetju dolgoročnih kreditov skladno s planom proračuna;
– odloča o najetju kratkoročnih kreditov;
– odloča o povečanju ali zmanjšanju planiranih proračunskih postavk porabe sredstev do 10% vrednosti posamezne proračunske postavke ter o notranjem prerazporejanju sredstev znotraj posameznega področja proračunske porabe.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka je župan dolžan obvestiti občinski svet in uporabnike sredstev in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov v proračun, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov najame kratkoročno posojilo v višini do največ 5% sprejetega proračuna.
O najetju posojila za namene iz prejšnjega odstavka obvesti župan občinski svet.
11. člen
Za realizacijo obveznosti proračuna iz naslova investicij, bo občina najela dolgoročno posojilo do višine določene s proračunom.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
12. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v proračun in o tem obvesti občinski svet in župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 10/032-01/21-5/2001
Slovenska Bistrica, dne 19. februarja 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.