Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

947. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana", stran 1578.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 18. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 12. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95), 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99), 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 39/99) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99) so občinski sveti Občine Divača dne 1. 2. 2001, Občine Hrpelje-Kozina dne 15. 2. 2001, Občine Komen dne 21. 12. 2000 in Občine Sežana dne 21. 12. 2000 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana«
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Javni zavod Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je poklicna gasilska enota, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požari ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območjih Občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, izven teh območij pa ob pogojih, ki jih določijo ustanovitelji.
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je organiziran kot javni zavod (v nadaljevanju: zavod).
Ustanovitelji zavoda so občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana.
2. člen
Ime zavoda je: Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana.
Sedež zavoda: Sežana, Bazoviška cesta 13.
II. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacijske dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98):
L/75.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/80.422 Drugo izobraževanje
G/51.700 Druga trgovina na debelo
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
H/55.510 Dejavnost menz
I/60.240 Cestni tovorni promet
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
O/93.050 Druge storitvene dejavnosti.
4. člen
Ustanovitelji imajo do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. zagotavljajo sredstva za delo in razvoj zavoda na podlagi programa tega in programa razvoja zavoda,
2. zagotavljajo pokrivanje izgub, ki bi nastale zaradi motenj v financiranju zavoda zaradi okoliščin ali ukrepov ustanoviteljev,
3. spremljajo in usklajujejo dejavnost s programi in finančnimi načrti občin,
4. dajejo soglasje k statusnim spremembam zavoda in statuta zavoda,
5. dajejo soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda.
III. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja zavoda – poveljnik,
– strokovni svet zavoda.
6. člen
Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda. Svet zavoda ima devet članov:
– šest predstavnikov ustanoviteljev, in sicer: en predstavnik Občine Divača, en predstavnik Občine Hrpelje-Kozina, en predstavnik Občine Komen in trije predstavniki Občine Sežana,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik zainteresirane javnosti.
Mandatna doba članov sveta je štiri leta.
7. člen
Pristojnosti in odgovornosti sveta zavoda so naslednje:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanoviteljem spremembe dejavnosti,
– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom, tem odlokom ali statutom določene naloge.
8. člen
Individualni poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda. Direktor predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Za svoje delo je odgovoren ustanoviteljem. Imenuje ga svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev. Mandatna doba traja štiri leta in po preteku te dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja.
9. člen
Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa. Za direktorja je lahko imenovan vsakdo, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom in statutom zavoda.
Naloge in pristojnosti, razpis za imenovanje in postopek razrešitve ureja statut zavoda.
Ko so izpolnjeni zakonski pogoji za imenovanje vršilca dolžnosti zavoda ga imenuje svet zavoda.
10. člen
Funkciji direktorja in strokovnega vodja zavoda – poveljnika sta ločeni. Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja – poveljnik. Strokovnega vodjo zavoda – poveljnika imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja.
11. člen
Za obravnavo in odločanje o strokovnih vprašanjih v okviru dejavnosti zavoda ima zavod strokovni svet, ki ga imenuje direktor. Sestavljen je iz strokovnih delavcev zavoda. Strokovni svet zavoda vodi strokovni vodja – poveljnik. Naloge strokovnega sveta in način delovanja se določijo s statutom zavoda.
IV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
12. člen
Zavod ima statut.
S statutom zavoda se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom zavoda.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev. Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom zavoda določeno, da jih sprejme direktor.
V. FINANCIRANJE DELA ZAVODA
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanoviteljev,
– s plačili za storitve,
– iz drugih virov v skladu z veljavnimi predpisi.
14. člen
Ustanovitelji zagotavljajo sredstva za:
– redno delovanje zavoda,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ljudi,
– vzdrževanje in obnavljanja sredstev gasilske opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilske enote,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za vzdrževanje zavoda,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva,
– povračilo škode tretjim osebam zaradi opravljanja nalog gasilstva,
– zakonske obveznosti zavoda (zavarovanja, zdravniški pregledi itd.).
15. člen
Ustanovitelji bodo financirali dejavnosti zavoda (sredstva za redno delovanje in amortizacijo) v skladu s sprejetim letnim načrtom. Finančne obveznosti se razdelijo na deleže, in sicer:
– Občina Divača 15,36%,
– Občina Hrpelje-Kozina 16,20%,
– Občina Komen 12,79%,
– Občina Sežana 55,65%.
16. člen
Pridobivanje dobička ni cilj dejavnosti zavoda.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki zavod namenja za razvoj svoje dejavnosti ob soglasju ustanoviteljev.
V primeru primanjkljaja se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanovitelji.
Ustanovitelji bodo svoje deleže zavodu tekoče nakazovali po dvanajstinah, da ne bi bilo moteno delovanje zavoda. Morebitne izgube zavoda bodo ustanovitelji krili po enakih deležih kot je določeno v 15. členu tega odloka.
17. člen
O investicijskih vlaganjih za nabavo novih sredstev in opreme se bodo ustanovitelji dogovorili s posebno pogodbo.
18. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod je last ustanoviteljev. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljem.
19. člen
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen s prometom z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljev.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Do sprejema novega statuta zavoda uporablja zavod statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom ali tem odlokom.
V roku 60 dni od sprejema statuta zavoda se imenuje nov svet zavoda v skladu s tem odlokom in statutom.
21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana (Uradni list RS, št. 32/98).
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 19/02
Divača, dne1. februarja 2001.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l. r.
Št. 022-3-1/01
Hrpelje-Kozina, dne 15. februarja 2001.
Podžupan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.
Št. 06202-19/00-18
Komen, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.
Št. 012-1/00
Sežana, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.