Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

946. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold, stran 1577.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na seji dne 15. 2. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Prebold določa pogoje in merila za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sredstev ljubiteljskim kulturnim društvom, skupinam in posameznikom na območju Občine Prebold s sprejetim proračunom.
2. člen
Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičenci nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Prebold,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da je njihova dejavnost področje kulture,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
3. člen
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije.
4. člen
Za stimulacijo vrhunskih dosežkov ljubiteljskih skupin (udeležba in dosežki na območnih in državnih srečanjih ter državnih in mednarodnih tekmovanjih) se praviloma rezervira 10 odstotkov sredstev, namenjenih za dejavnost kulturnih društev.
5. člen
Sredstva za financiranje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov se oblikujejo v skladu s sprejetimi merili na podlagi razpisa, ki ga objavi župan.
Za pripravo predloga razpisa, meril in predlog programov je po pooblastilu župana pristojen odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Razpis se izvede v mesecu oktobru za naslednje proračunsko leto.
Sredstva se nakažejo nosilcem in izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v skladu s podpisano pogodbo med županom in nosilcem programa.
Odobrena sredstva se nakažejo kot akontacija v višini mesečnih dvanajstin. Poročilo in dokazilo o izvedbi programa mora biti predloženo najkasneje do sredine meseca decembra v tekočem letu.
6. člen
Izvajalci in nosilci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe in predložiti dokazilo o izpolnitvi obveznosti.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.
7. člen
Merila so priloga tega pravilnika in se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko v primeru, ko je na razpis prijavljenih več programov, kot je na razpolago proračunskih sredstev, določi prioriteto za vrednotenje programov ljubiteljske kulture.
Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev za dotacije kulturnih društvom in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
8. člen
Konkretno višino točk oziroma sredstev za posameznega upravičenca predlaga za vsako leto odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki ob tem poleg meril upošteva tudi predvideni dejanski obseg dejavnosti (na podlagi obsega in kakovosti dejavnosti v preteklem letu in na podlagi predloženih programov), najkasneje ob zaključku leta pa ugotavlja morebitna odstopanja.
V primeru, da upravičenec ne izpolni kriterija zahtevanih nastopov iz meril, se mu pri poračunu akontacij število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti, večji obseg pa se upošteva pri razdelitvi morebitnega ostanka sredstev.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67-1/02/2000
Prebold, dne 15. februarja 2001.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.