Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

940. Pravilnik o finančnih intervencijah za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško, stran 1574.

Na podlagi 36. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je župan Občine Laško sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določita namen in način razdeljevanja sredstev, ki so v letnem proračunu Občine Laško namenjena za razvoj kmetijstva in podeželja.
2. člen
Sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško so predvidena za naslednje namene:
– urejanje zemljišč,
– izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva,
– ekološko kmetovanje,
– dopolnilne dejavnosti,
– projekte regionalnega in celostnega razvoja podeželja.
Prednostne naloge in višino sredstev v okviru navedenih postavk vsako leto določi odbor za razvoj kmetijstva in podeželja.
3. člen
Do sredstev so upravičene fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in katerih zemljišča oziroma investicija se nahaja v Občini Laško.
4. člen
Upravičenec poda na Občino Laško vlogo s kratkim opisom del in prilogami, navedenimi v tem pravilniku za posamezna področja. Občinska uprava lahko v posameznih primerih zahteva dodatno dokumentacijo.
Vloge upravičencev se obravnavajo po kronološkem vrstnem redu. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo kmetje, katerih kmetovanje je edini vir preživljanja oziroma so na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
II. UKREPI
5. člen
Ukrepi za pospeševanje kmetijstva in podeželja so razdeljeni po naslednjih področjih:
1. Urejanje zemljišč
V okviru postavke urejanja zemljišč se izvaja subvencioniranje za:
A) Melioracije
– občina subvencionira melioracije v naslednji višini:
– samo planiranje in obsetev         100.000 SIT/ha,
– agromelioracije z delnim odvodnjavanjem   150.000 SIT/ha,
– agromelioracije z več drenažami       200.000 SIT/ha,
– do subvencioniranja melioracij so upravičeni kmetje, ki so že izvedli melioracijo, skladno s projektom KSS Laško,
– upravičenec k vlogi priloži projekt, ki ga je izdelala KSS Laško ter račune opravljenih del in nabavljenega materiala.
B) Urejanje pašnikov
– urejanje pašnikov se izvaja na podlagi projekta, ki ga izdela KSS Laško in dokazil o že izvedenih delih, in sicer:
a) za novo postavitev pašnika:
– do 30.000 SIT/ha za govedo in
– do 40.000 SIT/ha za drobnico,
b) za obnovo pašnika:
– do 21.000 SIT/ha za govedo in
– do 28.000 SIT/ha za drobnico,
– največja površina ureditve pašnikov znaša 2,5 ha,
– upravičenec k vlogi priloži projekt, ki ga je izdelala KSS Laško ter račune opravljenih del in nabavljenega materiala.
C) Nakup kmetijskih zemljišč
– subvencionira se nakup kmetijskih zemljišč, velikosti od 0,1 do 0,5 ha, predvsem z namenom zaokrožitve zemljišča posameznih lastnikov, katerih kmetovanje je edini vir preživljanja,
– višina sredstev znaša 30% vrednosti kupnine oziroma največ do višine 500.000 SIT/ha,
– kmet mora imeti obdelana vsa svoja obdelovalna kmetijska zemljišča,
– upravičenec k vlogi priloži katastrski načrt in kupoprodajno pogodbo, sklenjeno v tekočem letu.
D) Urejanje zaraščenih zemljišč
– z namenom urejanja zaraščenih zemljišč lahko lastnik opuščenih pašnikov zaprosi za subvencijo v višini 30% stroškov nakupa sadik iglavcev oziroma največ do višine 100.000 SIT,
– upravičenec k vlogi priloži račun za nabavo sadik, mnenje KSS Laško in Zavoda za gozdove o pogozditvi, dokazilo o lastništvu, katastrski načrt.
2. Izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva
V okviru postavke izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva se sofinancirajo:
A) Izobraževanja za potrebe kmetijstva
– na podlagi vloge KSS Laško se izvede sofinanciranje izobraževanj, ki obsega celotno plačilo honorarjev predavateljev, stoškov najema prostora za izobraževanja in prevozov za strokovne ekskurzije ter 30% stroškov prireditev in tekmovanj,
– KSS Laško k vlogi za sofinanciranje priloži program izobraževanja in račune.
B) Analize zemlje, krme in sečnine v mleku
– višina regresiranja analiz znaša 50% stroškov le-teh,
– izvedbo analiz spremlja KSS Laško in v imenu upravičencev poda vlogo s priloženim računom opravljanja storitev ter dokazilom o plačilu stroškov.
C) Sofinanciranje tečaja higienskega minimuma
– sof. tečaja higienskega minimuma za kmetije, ki so dolžne opraviti tečaj (zbiralnice, družinske kmetije), in sicer do višine 50%,
– upravičenec poda vlogo s priloženim računom tečaja in dokazilom o plačilu le-tega.
3. Ekološko kmetovanje
– Spodbujanje ekološkega kmetovanja se izvaja v obliki zagotovitve sredstev za:
– izobraževanje kmetov o ekološkem kmetovanju in
– financiranje kontrole, in sicer:
– v 1. letu v višini 100% stroškov in
– v 2. in 3. letu v višini 30% stroškov.
– Upravičenec mora biti vključen v združenje ekoloških kmetovalcev.
– Upravičenci k vlogi priložijo račune o nastalih stroških.
4. Dopolnilne dejavnosti
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti, ki so po mnenju KSS Laško perspektivne:
A) Turistične kmetije
– sredstva se zagotovijo za sofinanciranje nakupa končne opreme za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji, v višini 30% stroškov, vendar ne več kot 500.000 SIT,
– upravičenec mora k vlogi priložiti potrdilo o lastništvu, o registrirani dopolnilni dejavnosti oziroma o postopku za pridobivanje le-te, gradbeno dovoljenje, mnenje KSS Laško, račune za nakup opreme,
– upravičenec lahko dobi sredstva le enkrat za isto dejavnost.
B) Plastenjaki, steklenjaki
– sredstva se namenijo za postavitev ali adaptacijo (skupaj z opremo):
– steklenjakov, v višini največ   1.000 SIT/m2,
– plastenjakov, v višini največ   500 SIT/m2,
– upravičenec k vlogi priloži dokazilo o lastništvu, skico objekta, račun, dokazilo o priglasitvi del, potrdilo o priglasitvi dopolnilne dejavnosti,
– upravičenec lahko dobi sredstva le enkrat za isto dejavnost.
C) Sadjarstvo – ekstenzivno
– občinska sredstva so predvidena za nakup mreže in sadik jablan, hrušk, breskev, sliv, orehov,
– sredstva se zagotovijo v višini 50% stroškov sadik, vendar skupaj ne več kot 100.000 SIT za posameznika,
– upravičenec mora zagotoviti mrežo za zaščito sadik,
– k vlogi je potrebno priložiti dokazilo o lastništvu, mnenje KSS Laško, račun.
D) Alternativne rastline
– sredstva so namenjena za nakup semen zdravilnih zelišč, dišavnic, soje, pire, ajde, boba, krmnega graha, lanu, maka, industrijske konoplje, oljne ogrščice, v višini 50% po kulturi, vendar ne več kot 100.000 SIT za posameznika,
– upravičenec mora k vlogi priložiti dokazilo o lastništvu, mnenje KSS Laško, račun o nabavi.
E) Prevozi mleka
– občina sofinancira prevoze mleka, ki jih organizira Kmetijska zadruga Laško, od oddaljenih vasi do kraja prevzema mleka, v višini 30% nastalih stroškov prevoza (goriva) na teh relacijah,
– sredstva se zagotovijo na podlagi računa KZ Laško, iz katerega je razvidna lokacija prevoza in višina stroškov.
F) Sofinanciranje postopka za registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
– v drugih primerih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot so predelava in prodaja kmetijskih pridelkov, domača obrt in podobno, se zagotovijo sredstva v višini 100.000 SIT na kmetijo,
– sredstva se refundirajo po pridobljeni registraciji,
– k vlogi je potrebno priložiti dokazilo o lastništvu, mnenje KSS Laško, dokazilo o registraciji.
5. Projekti regionalnega in celostnega razvoja podeželja
V okviru navedene postavke se zagotavljajo sredstva za:
– pripravo in izdelavo projektov CRPOV,
– izvedbo letnih del iz naslova CRPOV, v skladu z določenimi prioritetami,
– pripravo regionalnih projektov za razvoj podeželja,
– izvedbo aktivnosti iz naslova regionalnih projektov,
– druge raziskovalne naloge za potrebe kmetijstva.
V občinskem proračunu se zagotovi razlika med dodeljenimi državnimi in celotnimi potrebnimi sredstvi za te namene.
III. KONČNA DOLOČBA
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 32001-7/01
Laško, dne 16. februarja 2001.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.