Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

938. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov v Občini Kamnik, stran 1572.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 21. 2. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov v Občini Kamnik (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja Občina Kamnik za uresničevanje javnega interesa na področju športa.
2. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Kamnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih programov v Občini Kamnik.
3. člen
Pravice iz sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo, za katero so registrirani, najmanj 35 tednov v letu;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini.
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se na področju in za potrebe Občine Kamnik iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:
a) interesna dejavnost v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki ni predmet redne športne vzgoje:
– predšolska mladina,
– osnovnošolska mladina,
– srednješolska mladina,
– športna dejavnost študentov;
b) šport v društvih:
– šport mladih – redna športna vadba,
– šport mladih – šport za dosežek (selektivni šport),
– športno-rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport odraslih (tekmovalni šport),
– vrhunski šport;
c) šport invalidov,
d) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
e) priznanja športnikom in športnim delavcem,
f) promocijska dejavnost, športne prireditve;
g) mednarodna dejavnost,
h) založništvo.
6. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti.
7. člen
Poleg sofinanciranja športnih programov, ki so navedeni v 5. členu tega pravilnika, se iz proračunskih sredstev, ki so namenjena za področje športne dejavnosti, zagotavljajo tudi sredstva za strokovno službo, katero se izbere na podlagi javnega razpisa ali s podelitvijo koncesije. Le-ta povezuje in usklajuje programe izvajalcev športa v Občini Kamnik ter opravlja druge naloge, ki so skupnega pomena za šport.
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in strokovno službo, ki izhajajo iz prvega odstavka tega člena, se uredijo s pogodbo.
8. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan, strokovna služba analizira prijave in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavlja proračun občine.
Izbor programov in predlog delitve sredstev pripravi strokovna služba. Mnenje poda Predsedstvo Športne zveze občine Kamnik. O izbranih programih odloči župan.
9. člen
Župan z izbranimi izvajalci športnih programov sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev. Finančna sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje športnih programov, se nakazujejo pogodbenim izvajalcem direktno.
Izvajalci športnih programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih obdobjih, ki so določeni s pogodbo o izvedbi športnih programov, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
10. člen
Zagotavljanje proračunskih sredstev za načrtovanje, izgradnje, posodabljanja in vzdrževanja športnih objektov, ki so last občine, ni predmet tega pravilnika.
III. POGOJI, NORMATIVI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI KAMNIK
11. člen
V skladu s tem pravilnikom Občinski svet občine Kamnik sprejme pogoje, normative in kriterije za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so na vpogled pri pristojnem oddelku občinske uprave.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 3/98).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-6/00
Kamnik, dne 21. februarja 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.