Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

937. Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Kamnik, stran 1569.

Na podlagi 16., 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00 in 100/00 - odl. US), 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 100/00 – odl. US), 3., 6., in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 33/00) ter 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 18. seji dne 31. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Kamnik
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se določajo prometna ureditev in zagotovitev prometne varnosti na javnih površinah na območju Občine Kamnik, postopek, pogoji in način odstranjevanja nepravilno parkiranih vozil, kot tudi obveznosti občinskih upravnih organov, pristojnih za urejanje cestnega prometa v Občini Kamnik.
2. člen
(javne površine)
Javne površine po določbah tega odloka (v nadaljevanju: javne površine) so vse kategorizirane in nekategorizirane občinske ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne površine, avtobusna postajališča, zelenice in površine javnega dobra.
II. UREDITEV PROMETA
3. člen
(promet na javnih površinah)
Promet na javnih površinah iz prejšnjega člena tega odloka se odvija na način in pod pogoji, določenimi s postavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni javni površini dovoljuje, omejuje ali prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
Prometni režim na posamezni javni površini na območju Občine Kamnik, določi občinski svet na predlog župana Občine Kamnik z aktom, ki temelji na določbah tega odloka oziroma veljavnih predpisov.
4. člen
(posebne prometne površine za pešce)
Posebne prometne površine, namenjene pešcem, so s prometno signalizacijo posebej označene ceste, ulice, trgi in druge površine v mestu ali naseljih, na katerih je promet z vozili le izjemoma dovoljen.
Omejitev hitrosti na teh površinah ne sme presegati 5 km/h.
5. člen
(ureditev prometa na posebnih prometnih površinah za pešce)
Promet z vozili na posebnih prometnih površinah za pešce je v skladu s postavljeno prometno signalizacijo dovoljen za stanovalce, ki imajo vhod v garažo oziroma na dvorišče.
Dovoz in odvoz blaga z motornimi vozili ter promet z vozili komunalnih služb je na posebnih prometnih površinah za pešce dovoljen le v skladu s postavljeno prometno signalizacijo.
Na posebnih prometnih površinah za pešce ni omejen promet za intervencijska vozila policije, gasilcev, nujne zdravniške pomoči in službena vozila občine pri nadzoru prometa in prometnih površin.
III. PREPOVEDI IN OMEJITVE PROMETA
6. člen
(fizične zapore)
Na posameznih delih ulic, trgov in ostalih javnih površin se iz prometno tehničnih ali varnostnih razlogov lahko izvedejo fizične zapore.
Odpiranje in zapiranje ter upravljanje z napravami za fizično zaporo določa navodilo, ki ga izda župan.
7. člen
(prireditve na javnih površinah)
Organizator prireditve na javni površini ali ob njej, mora podati vlogo za omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa pri občinskem upravnem organu, pristojnem za promet, 30 dni pred pričetkom prireditve in predložiti prometno-tehnično dokumentacijo.
Če je zaradi športne ali druge prireditve na javni površini ali ob njej potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet, izda dovoljenje za začasno omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa občinski upravni organ, pristojen za promet.
8. člen
(dovoljenje za omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa)
Skico z besedilom, ki vsebuje čas trajanja in razlog prometne ureditve v času prireditve na javni površini ali ob njej, potrdi občinski upravni organ, pristojen za promet.
Organizator prireditve mora na lastne stroške v sredstvih javnega obveščanja obvestiti javnost o spremembi ali preusmeritvi prometa na javni površini najmanj 3 dni pred pričetkom prireditve. Po končani prireditvi mora prireditelj na javni površini nemudoma vzpostaviti prvotno stanje.
IV. UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA
9. člen
(umirjanje prometa)
Za zagotavljanje dodatne prometne varnosti posebnih kategorij udeležencev v prometu, se lahko na podlagi veljavnih predpisov in upravičenosti zahtev za zavarovanje pešcev, šolarjev ali v primerih potrebnega umirjanja prometa, promet umirja z napravami in ukrepi za umirjanje prometa.
Dovoljenje za te posege izda občinski upravni organ, pristojen za promet.
V. USTAVITEV IN PARKIRANJE VOZIL
10. člen
(ustavitev)
Ustavitev je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se naloži oziroma razloži tovor ali odpravi okvara na vozilu.
11. člen
(parkiranje)
Parkiranje vozil na javnih površinah je na območju Občine Kamnik dovoljeno le na javnih parkirnih površinah.
Javne parkirne površine so:
– površine, določene s prometnimi znaki kot parkirni prostor,
– površine, kjer je parkiranje časovno omejeno,
– površine, kjer je parkiranje nadzorovano,
– rezervirane parkirne površine,
– plačljive parkirne površine,
– parkirne površine, namenjene invalidom.
12. člen
(prepoved ustavitve in parkiranja vozil)
Ustavitev in parkiranje vozil je poleg primerov, določenih z drugimi predpisi, prepovedano:
1. na javnih zelenicah;
2. v primerih, ki so v nasprotju z 18. členom tega odloka;
3. v naravnem okolju in v pasu več kot 5 m od utrjenega vozišča.
Ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil, priklopnikov in avtobusov je prepovedano na parkirnih površinah, namenjenih za vozila drugih kategorij.
13. člen
(izjeme od prepovedi ustavitve in parkiranja)
Prepoved iz 3. točke 11. člena tega odloka ne velja za službena vozila pri opravljanju lovske, ribiške, čuvajske, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne, veterinarske, občinske nadzorne službe, inšpekcijskega nadzora, preiskovalnih organov, vojske in intervencijskih služb.
14. člen
(označitev parkirnih površin)
Parkirne površine morajo biti z ustrezno horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo označene, kot določa zakon glede na vrsto parkirne površine, za kategorijo vozil, ki jim je parkirna površina namenjena.
15. člen
(ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil in priklopnikov ter avtobusov)
Ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil in priklopnikov ter avtobusov je dovoljeno le na parkirnih površinah, ki so za to s prometnim znakom posebej določene.
Obvestilni znaki na mestnih vpadnicah morajo biti nameščeni tako, da opozarjajo voznike na javne parkirne površine določene za osebna vozila, tovorna motorna vozila, priklopnike in avtobuse.
Občinski upravni organ, pristojen za promet, lahko izjemoma dovoli ter določi pogoje za ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil, priklopnikov in avtobusov na drugih površinah, izven lokacij iz prejšnjega člena, podjetjem in fizičnim osebam, če je to nujno za nemoteno opravljanje njihove proizvodne ali storitvene dejavnosti in če to prekomerno ne ovira drugih udeležencev v prometu.
16. člen
(označitev pogojev za parkiranje)
Čas parkiranja in parkirnina sta označeni na dopolnilni tabli prometnega znaka oziroma na drug ustrezen način.
17. člen
(parkiranje na rezerviranih parkirnih površinah)
Na rezerviranih parkirnih površinah lahko parkirajo samo vozila, ki imajo posebno dovolilnico. Dovolilnica se glasi na registrsko označbo vozila. V vozilu mora biti dovolilnica nameščena na armaturni plošči ali nalepljena na prednjem steklu.
18. člen
(parkiranje na plačljivih parkirnih površinah)
Na plačljivih parkirnih površinah, kjer je parkiranje časovno omejeno in so parkirne površine tako označene, je voznik dolžan namestiti parkirni list o plačani parkirnini na vidno mesto armaturne plošče pod prednje vetrobransko steklo. Na parkirnem listu morata biti označena datum in čas začetka parkiranja.
Voznik ne sme prekoračiti dovoljenega časa parkiranja, ki je določen na parkirnem listu.
19. člen
(določitev višine parkirnine in najemnine)
Višino parkirnine in višino najemnine za parkirišča, oddana v najem, potrdi na predlog župana Občinski svet občine Kamnik.
Na parkiriščih, oddanih v najem, določi Občinski svet občine Kamnik na predlog župana najvišjo ceno parkirnine, ki jo še lahko določi najemnik.
VI. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
20. člen
(ureditev avtobusnih postajališč izven vozišča ceste)
Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje potnikov na občinski cesti in na delu državne ceste v naselju, morajo biti izven vozišča ter izpolnjevati tehnične normative in minimalne pogoje, ki so določeni s predpisi.
21. člen
(ureditev avtobusnih postajališč na vozišču ceste)
Po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, lahko občinski upravni organ, pristojen za promet, izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste. Svoje dovoljenje lahko prekliče, če ugotovi, da je tako postajališče postalo nevarno oziroma da so nastali pogoji za izgradnjo postajališča izven vozišča.
22. člen
(uporaba avtobusnih postajališč)
Avtobusna postajališča javnega prometa na območju Občine Kamnik lahko uporabljajo z dovoljenjem občinskega upravnega organa, pristojnega za promet, tudi podjetja in zasebniki, ki opravljajo poseben prevoz potnikov (delavcev na delo, učencev v šolo, izletnikov, itd.).
VII. OVIRE NA JAVNIH POVRŠINAH
23. člen
(dovoljenje za zaporo javne površine ob gradbenih ali adaptacijskih delih)
Lastniki in najemniki objektov si morajo pred začetkom gradbenih ali vzdrževalnih del ob javnih površinah pridobiti ustrezno dovoljenje za delno ali popolno zaporo javne površine ob objektu.
Dovoljenje za zaporo javne površine izda občinski upravni organ, pristojen za promet. Dovoljenje se izda za čas, ki je nujno potreben za zagotavljanje varnega prometa in hoje pešcev ob objektu.
24. člen
(postavitev objektov na javnih površinah)
Na ulicah, trgih, pločnikih, peš poteh in drugih javnih površinah je po pridobitvi ustreznega dovoljenja dovoljeno postavljanje prodajnih stojnic, mizic in podobno.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena izda občinski upravni organ, pristojen za promet.
V dovoljenju mora biti navedena točna lokacija, čas in pogoji postavitve.
25. člen
(odstranitev vozila)
Na mestih, kjer je to posebej označeno z obstoječo obvestilno tablo ali je z odločbo občinskega upravnega organa, pristojnega za promet, odrejena splošna prepoved prometa zaradi izvedbe športne ali druge prireditve na javni površini, konkretno vozilo pa predstavlja oviro za promet ali za izvedbo prireditve, sme komunalno-nadzorna služba odrediti odstranitev vozila ter prevoz na poseben prostor za parkiranje in varovanje. Na ostalih krajih sme to odrediti le, kadar predstavlja parkirano vozilo neposredno nevarnost za udeležence v prometu.
26. člen
(začasno skladiščenje in varovanje odstranjenih vozil)
Izvajalec del iz prejšnjega člena mora zagotoviti primeren prostor za parkiranje in varovanje vozil. Odstranjena in začasno skladiščena vozila se varujejo do prevzema.
27. člen
(stroški odvoza)
Višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranih vozil, določi izvajalec po predpisih za določanje cen, po predhodnem soglasju Občinske uprave občine Kamnik.
28. člen
(predhodna odstranitev vozila)
Če voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, odstrani vozilo po tem, ko je pooblaščena uradna oseba že pozvala pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, mora voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, plačati 50% določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler ga vlečno vozilo ni odpeljalo.
29. člen
(prepoved ogrožanja ali oviranja prometa)
V interesu zagotavljanja varnega prometa, je ob lokalnih javnih cestah prepovedano saditi drevje in grmičevje ali postavljati predmete, s katerimi bi se zmanjšala preglednost ceste in železniške proge, s katero se cesta križa v isti ravnini, kakor tudi preglednost na križišču, ali delati karkoli, kar bi utegnilo ogrožati ali ovirati promet na javni cesti ali poškodovati javno cesto in objekte na njej.
Glede na prvi odstavek tega člena je varovalni pas izven naselja 3 m, v naselju pa 1 m od končne točke prečnega profila ceste, dovoljena višina pa 0,70 m.
VIII. NADZOR
30. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja na območju Občine Kamnik pristojna služba v skladu s svojimi pooblastili.
31. člen
(posredovanje osebnih podatkov)
Kdor stori prekršek po tem odloku, mora na zahtevo pooblaščene uradne osebe za nadzor posredovati svoje osebne podatke.
IX. KAZENSKA DOLOČBA
32. člen
(denarna kazen)
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če krši določbe 4. člena tega odloka,
2. če dovaža oziroma odvaža blago v nedovoljenem času brez dovoljenja občinskega upravnega organa, pristojnega za promet (drugi odstavek 5. člena),
3. če zaradi organiziranja športne ali druge prireditve brez dovoljenja občinskega upravnega organa, pristojnega za promet, zapre, omeji ali preusmeri promet (7. člen),
4. če v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena pravočasno ne objavi športne ali druge prireditve v sredstvih javnega obveščanja in po končani prireditvi takoj ne vzpostavi javne površine v prvotno stanje,
5. če ustavlja in parkira tovorno motorno vozilo, priklopnik ali avtobus izven za to določenih parkirnih prostorov brez dovoljenja občinskega upravnega organa, pristojnega za promet (prvi odstavek 15. člena),
6. če uporablja avtobusno postajališče v nasprotju z 22. členom tega odloka,
7. če ne pridobi ustreznega dovoljenja za delno ali popolno zaporo javne površine, kot to določa 23. člen tega odloka,
8. če postavlja objekte na javnih površinah brez dovoljenja občinskega upravnega organa, pristojnega za promet (24. člen),
9. če ne zagotovi primernega prostora za parkiranje in čuvanje vozil, kot to določa 26. člen tega odloka,
10. če ravna v nasprotju z 29. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju z 11., 12., 17. in 18. členom tega odloka ter oseba, ki ravna v nasprotju z 31. členom tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(izpolnitev obveznosti, določenih s tem odlokom)
Obveznosti, določene s tem odlokom, kakor tudi namestitev cestno-prometne signalizacije, morajo ustrezni organi in podjetja za vzdrževanje javnih prometnih površin izpolniti v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
34. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/95 in 38/96).
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 02101-0085/95
Kamnik, dne 31. januarja 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.