Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

936. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2001, stran 1568.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00 in 100/00 – odločba US), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 21. 2. 2001 na predlog župana sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kamnik za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se določa obseg javne porabe Občine Kamnik v letu 2001 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in ureja način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun Občine Kamnik za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  skupaj prihodki           2.633,908.422
II. skupaj odhodki           2.911,547.833
III. proračunski primanjkljaj (I.-II.)  –277,639.411
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev   1,100.000
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev              0
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe kap. deležev (IV.-V.)  1,100.000
C) Račun financiranja
VII. zadolževanje proračuna           0
VIII. odplačilo dolga           1,983.320
IX.  neto zadolževanje (VII.-VIII.)   –1,983.320
X.  zmanjšanje sredstev na računih
(III.+VI.+IX.)             –278,522.731
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, ki sta sestavni del proračuna Občine Kamnik za leto 2000. Sestavni del proračuna Občine Kamnik za leto 2001 so tudi: račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, finančni načrt krajevnih skupnosti in načrt razvojnih programov.
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. Župan lahko v imenu občine prevzema pogodbene obveznosti v breme proračuna Občine Kamnik v prihodnjih letih, in sicer za investicije, ki so zajete v načrtu razvojnih programov in se bodo začele v letu 2001. Višina predobremenitev posameznega proračuna ne sme presegati 15% skupnih predvidenih prihodkov proračuna leta 2001.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji.
4. člen
Za izplačila iz proračuna Občine Kamnik za leto 2001 se upoštevajo roki, določeni v 13. členu zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00).
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev.
Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil in ob pogojih, ki jih predpiše pristojni minister za finance.
5. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se v proračunu določijo v obsegu, ki ne sme presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo. V sredstva proračunske rezerve Občine Kamnik se izloča do 1,5% prejemkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2 mio SIT za posamezen primer odloča župan. O uporabi sredstev nad 2 mio SIT za posamezen primer odloča na predlog župana občinski svet.
7. člen
Župan ima pravico odločati o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja v lasti občine do višine 5,000.000 SIT letno. Župan ima pravico odločati o pridobitvi nepremičnega premoženja do višine v proračunu zagotovljenih sredstev.
8. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna pogodba.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo določa zakon o izvrševanju proračuna RS, objaviti javni razpis v skladu z zakonom o javnih naročilih.
9. člen
Če prejemki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini ali če se med izvrševanjem proračuna zaradi nastanka novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan na predlog oddelka za gospodarske dejavnosti in finance izvaja naslednje ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja posameznih izdatkov:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil.
O sprejetju ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna župan takoj obvesti občinski svet.
Če med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ni mogoče zagotoviti proračunskega ravnotežja, mora župan v roku 15 dni pred iztekom roka začasnega zadržanja izvrševanja proračuna občinskemu svetu predlagati rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
10. člen
Župan lahko v okviru posamezne proračunske postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Za izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti občine župan lahko prerazporeja sredstva tudi med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja. Prerazporejanje sredstev med področji ni dovoljeno.
V zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2001 morajo biti navedene, obrazložene in utemeljene vse izvršene prerazporeditve med proračunskimi postavkami.
11. člen
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načel varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi sredstvi upravlja župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kamnik.
13. člen
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se prikažejo predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za preteklo leto. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.
14. člen
Z dnem začetka veljave tega odloka preneha veljati sklep župana Občine Kamnik o začasnem financiranju Občine Kamnik v letu 2001 z dne 29. novembra 2000.
15. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 40201-2/00
Kamnik, dne 21. februarja 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.