Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2001 z dne 2. 3. 2001

Kazalo

918. Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, stran 1558.

Na podlagi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izobraževalne organizacije, ki izvajajo usposabljanje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 16/96 in 31/97) objavlja Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje
S E Z N A M
pooblaščenih izobraževalnih organizacij za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
I
Izobraževalne organizacije, pooblaščene za izvajanje programov usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki so pridobile pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12. 2000, so:
-------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Izobraževalna organizacija   Program/i/, ki ga/jih/ izvaja    Datum izdaje
št.  pooblastila oz. odločbe
-------------------------------------------------------------------------------------
1.  Animacija d.o.o -       - program uvajalnega in temeljnega 28. 12. 1998
   izobraževanje, razvoj,     usposabljanja poverjenikov za
   storitve, Aškerčeva 1,     Civilno zaščito
   2250 Ptuj           - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja pripadnikov enot za
                   prvo veterinarsko pomoč
                   - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja
                   pripadnikov enot za radiološko,
                   kemijsko in biološko zaščito
                   - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja pripadnikov služb za
                   podporo
                   - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja pripadnikov reševalnih
                   enot v sestavi tehničnih
                   reševalnih enot Civilne zaščite
2. Izobraževalno središče      - program uvajalnega in temeljnega  30. 6. 1997
  Miklošič Ljubljana,       usposabljanja poverjenikov za
  Miklošičeva 26,         Civilno zaščito
  1000 Ljubljana
3. Inštitut za varstvo pri delu   - program uvajalnega in temeljnega  4. 9. 1997
  in varstvo okolja Maribor,    usposabljanja pripadnikov službe za
  Valvasorjeva ul. 73,       vzdrževanje in uporabo zaklonišč
  2000 Maribor
4. UPI-Ljudska univerza Žalec,   - program uvajalnega in temeljnega 11. 11. 1997
  Ulica Ivanke Uranjek 6,     usposabljanja poverjenikov za
  3310 Žalec            Civilno zaščito
                   - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja pripadnikov enot za
                   prvo veterinarsko pomoč
                   - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja pripadnikov za
                   radiološko, kemijsko in biološko
                   zaščito
                   - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja pripadnikov službe za
                   vzdrževanje in uporabo zaklonišč
5. UNIVAR, Regentova 3,       - program uvajalnega in temeljnega  25. 5. 1998
  6280 Ankaran           usposabljanja pripadnikov službe za
                   vzdrževanje in uporabo zaklonišč
6. Andragoški zavod Maribor,    - program uvajalnega in temeljnega  22. 1. 1999
  Maistrova ul. 5,         usposabljanja poverjenikov za
  2000 Maribor           Civilno zaščito
                   - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja pripadnikov enot za
                   prvo veterinarsko pomoč
                   - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja pripadnikov enot za
                   radiološko, kemijsko in biološko
                   zaščito
                   - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja pripadnikov služb za
                   podporo
7. Zavod za varstvo pri       - program uvajalnega in temeljnega  22. 3. 1999
  delu d.d., Bohoričeva 22 a    usposabljanja poveljnikov Civilne
  pp. 2227, 1102 Ljubljana     zaščite in članov štabov Civilne
                   zaščite
                   - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja poverjenikov za
                   Civilno zaščito
                   - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja pripadnikov enot za
                   radiološko, kemijsko in biološko
                   zaščito
                   - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja pripadnikov službe za
                   vzdrževanje in uporabo zaklonišč
                   - program uvajalnega in temeljnega
                   usposabljanja pripadnikov služb za
                   podporo
8. SINET d. d., Grajska pot 8,   - program uvajalnega in temeljnega  21. 7. 2000
  1000 Ljubljana          usposabljanja poverjenikov za
                   Civilno zaščito
-------------------------------------------------------------------------------------
II
Ta seznam pooblastil oziroma odločb velja do preklica oziroma do datuma, navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.
Št. 845-10-13/01-8
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.
Direktor
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Bojan Žmavc l. r.