Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001

Kazalo

743. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, stran 1248.

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena in tretjega odstavka 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo ureja:
1. strukturo, vsebino in postopek priprave zaključnega računa državnega in občinskega proračuna;
2. postopek priprave letnega poročila neposrednega uporabnika državnega in občinskega proračuna (v nadaljevanju: neposredni uporabnik) in
3. metodologijo in postopek priprave poročila o doseženih ciljih in rezultatih posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ki so določeni s posebnim predpisom ministra za finance ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju za vse subjekte iz te točke: posredni uporabniki).
2. člen
Neposredni uporabniki morajo pripraviti:
1. zaključni račun svojega finančnega načrta upoštevaje 96. in 97. člen oziroma 98. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00; v nadaljnjem besedilu: ZJF) in to navodilo in
2. letno poročilo upoštevaje 21. člen zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99: v nadaljnjem besedilu: ZR), prvi oziroma tretji odstavek 62. člena ZJF, 97. člen oziroma 98. člen ZJF, pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 48/00; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in to navodilo.
Posredni uporabniki morajo pripraviti letno poročilo upoštevaje 21. in 51. člen ZR, drugi oziroma tretji odstavek 62. člena ZJF, 99. člen ZJF in to navodilo.
Zaključni račun državnega oziroma občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna) je akt države oziroma občine, ki je pripravljen v skladu s 96. členom ZJF in upoštevaje strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke države oziroma občine ter odhodke in druge izdatke države oziroma občine. Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo vsebine, določene s 6. členom tega navodila, predvsem pa:
1. poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih uporabnikov;
2. podatke iz bilance stanja in
3. pojasnilo odstopanj.
Letno poročilo je akt neposrednega oziroma posrednega uporabnika, ki je pripravljen v skladu z 21. členom ZR in je sestavljeno iz:
1. bilance stanja;
2. izkaza prihodkov in odhodkov;
3. pojasnil k izkazom in
4. poslovnega poročila, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega oziroma posrednega uporabnika.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika je del poslovnega poročila neposrednega uporabnika, s katerim neposredni uporabnik poroča o uresničitvi ciljev, ki so določeni v obrazložitvi njegovega finančnega načrta za preteklo leto (letni izvedbeni načrt oziroma program dela; v nadaljnjem besedilu: programa dela) in rezultatih njegovega poslovanja ter pri tem ocenjuje svojo gospodarnost, učinkovitost ter uspešnost. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je del obrazložitve zaključnega računa proračuna in del letnega poročila neposrednega uporabnika.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posrednega uporabnika je del poslovnega poročila iz letnega poročila posrednega uporabnika, s katerim posredni uporabnik poroča o uresničitvi ciljev, ki so določeni v obrazložitvi njegovega finančnega načrta ali programa dela za preteklo leto in rezultatih njegovega poslovanja ter pri tem ocenjuje svojo gospodarnost, učinkovitost ter uspešnost.
Upoštevaje posebnosti organizacije računovodskih služb neposrednih uporabnikov državnega proračuna pripravi bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila k izkazom iz četrtega odstavka tega člena računovodska služba neposrednega uporabnika.
3. člen
Podatki v zaključnem računu proračuna se navajajo v tisoč tolarjih.
2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
2. 1. Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna
1. Izkazi zaključnega računa proračuna
4. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:
1. bilanca prihodkov in odhodkov;
2. račun finančnih terjatev in naložb in
3. račun financiranja.
Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov.
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se v posameznih stolpcih prikažejo vsaj:
1. sprejeti proračun preteklega leta;
2. veljavni proračun (sprejeti proračun s spremembami) preteklega leta;
3. realizirani proračun preteklega leta;
4. indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
5. indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.
5. člen
V posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov, oziroma skupin neposrednih uporabnikov, upoštevaje institucionalno klasifikacijo proračuna (neposredne uporabnike proračuna), za katerega se zaključni račun proračuna pripravlja.
2. Obrazložitve zaključnega računa proračuna
6. člen
Obrazložitve zaključnega računa proračuna zajemajo obrazložitev:
1. splošnega dela zaključnega računa proračuna;
2. posebnega dela zaključnega računa;
3. izvajanja načrta razvojnih programov in
4. podatkov iz bilance stanja.
Obrazložitve zaključnega računa državnega proračuna vsebujejo tudi posebne tabelarne priloge.
7. člen
Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna, ki jo za državni proračun pripravi Ministrstvo za finance, za občine pa za finance pristojna služba občine, zajema:
1. opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, in sprememb makroekonomskih gibanj med letom;
2. poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov državnega oziroma občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem;
3. poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF;
4. obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF;
5. poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF;
6. poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve in
7. poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.
8. člen
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema obrazložitve realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, določenih v 5. členu tega navodila.
Obrazložitev realizacije finančnega načrta neposrednega uporabnika zajema:
1. poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in
2. poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih (v nadaljnjem besedilu: poročilo o doseženih ciljih in rezultatih).
9. člen
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika zajema obrazložitev:
1. posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju podskupine izdatkov iz 1. člena pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99 in 23/00), pri čemer se posebej poudari obrazložitev posameznih vrst namenskih sredstev;
2. večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom;
3. prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF;
4. plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF;
5. vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF in
6. višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika.
Če ima občina posebni del proračuna prikazan kot en finančni načrt (nima več neposrednih uporabnikov), ji ni potrebno posebej pripravljati poročila o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika, pač pa v splošnem delu zaključnega računa proračuna obrazloži tudi točke 2, 3 in 6 iz prejšnjega odstavka.
10. člen
Upoštevaje metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih mora to poročilo vsebovati:
1. zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika;
2. dolgoročne cilje neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov. Za državni proračun so cilji iz področnih strategij in nacionalnih programov predstavljeni po področjih proračunske porabe;
3. letne cilje neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika (programa dela). Letni cilji neposrednega uporabnika državnega proračuna so predstavljeni v okviru glavnih programov, podprogramov, projektov ali aktivnosti;
4. oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika (programa dela);
5. nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika;
8. oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora;
9. pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi in
10. oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih mora neposredni uporabnik pripraviti izhajajoč iz obrazložitve svojega finančnega načrta (programa dela), pripravljenega v skladu z drugim odstavkom 13. člena uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 56/00) in navodilom za pripravo proračuna.
Pri pripravi vmesnega poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika za tekoče leto, ki je v skladu s 6. točko 16. člena ZJF del obrazložitve predloga državnega oziroma občinskega proračuna, mora neposredni uporabnik opisati samo točko 4 iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
Zaključni račun proračuna vsebuje v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih uporabnikov.
12. člen
Obrazložitev podatkov iz bilance stanja zajema:
1. podatke o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih);
2. podatke o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov;
3. podatke o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev;
4. podatke o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev;
5. podatke o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev;
6. podatke o neplačanih terjatvah iz preteklega leta in
7. podatke o neplačanih obveznostih iz preteklega leta.
13. člen
Posebne tabelarne priloge, ki jih za državni proračun pripravi Ministrstvo za finance, zajemajo:
1. prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada);
2. realizacijo namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev;
3. prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta;
4. poročilo o izvedbi zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2003 (Uradni list RS, št. 13/94 in 42/00 – obvezna razlaga) in
5. drugo.
Posebne tabelarne priloge niso obvezni del zaključnega računa občinskega proračuna.
2. 2. Postopek priprave zaključnega računa proračuna in letnih poročil neposrednih uporabnikov
14. člen
Neposredni uporabnik državnega proračuna pripravi predlog zaključnega računa svojega finančnega načrta za preteklo leto v skladu s 97. členom ZJF in ga predloži Ministrstvu za finance do 28. februarja tekočega leta. Neposredni uporabnik državnega proračuna pripravi letno poročilo v skladu s 97. členom ZJF in 21. členom ZR ter ga v skladu z 51. členom ZR posreduje organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov ter Ministrstvu za finance do 28. februarja tekočega leta.
15. člen
Neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo v skladu z 98. členom ZJF ter 21. členom ZR in ju predloži županu do 28. februarja tekočega leta. V skladu z 51. členom ZR predloži letno poročilo tudi organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov.
Župan predloži predlog zaključnega računa proračuna občinskemu svetu v sprejem, pri čemer lahko hkrati predloži tudi revizijsko poročilo o zaključnem računu proračuna. Župan v skladu z 98. členom ZJF predloži predlog zaključnega računa proračuna tudi Ministrstvu za finance, o sprejetem zaključnem računu proračuna pa ga samo obvesti.
3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH POSREDNIH UPORABNIKOV
16. člen
Upoštevaje metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih naj poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posrednega uporabnika vsebuje:
1. zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika;
9. pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi in
10. oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora in
11. druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih mora posredni uporabnik pripraviti izhajajoč iz obrazložitve svojega finančnega načrta oziroma programa dela za preteklo leto.
Pristojna ministrstva oziroma župan lahko od posrednih uporabnikov zahtevajo tudi druge vsebine, ki jih morajo pojasniti v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih.
17. člen
Posredni uporabnik državnega proračuna mora pripraviti letno poročilo v skladu z 21. členom ZR ter ga v skladu z drugim odstavkom 51. člena ZR in drugim odstavkom 99. člena ZJF predložiti pristojnemu ministrstvu in organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
Pristojna ministrstva morajo letna poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije predložiti Ministrstvu za finance, ta pa vladi, ki ga skupaj z zaključnim računom proračuna posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
18. člen
Posredni uporabnik občinskega proračuna mora pripraviti letno poročilo v skladu s 21. členom ZR ter ga v skladu z drugim odstavkom 51. člena ZR in tretjim odstavkom 99. člena ZJF predložiti županu in organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
Župan mora letna poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, skupaj z zaključnim računom proračuna predložiti tudi občinskemu svetu, razen če to občina drugače uredi.
4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Pri pripravi poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov za leto 2000 morajo ti izhajati iz obrazložitve predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika za leto 2000 oziroma obrazložitve finančnega načrta ali programa dela posrednega uporabnika za leto 2000. Pri tem morajo s tem navodilom predpisano metodologijo za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih v čim večji meri uporabiti.
Določbe tega navodila, ki se nanašajo na poročanje o delovanju sistema notranjega nadzora, se uporabljajo šele za pripravo zaključnega računa proračuna za leto 2001.
20. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-84/2000
Ljubljana, dne 24. januarja 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti