Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

721. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001, stran 1218.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 21. seji dne 30. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001
1. člen
Proračun Občine Žirovnica za leto 2001 sestavljata splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, posebni del oziroma finančni načrt, ki vsebuje podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po namenih z obrazložitvami in načrt razvojnih programov.
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki občine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.
V finančnem načrtu so prihodki razvrščeni po vrstah prihodkov, kot jih opredeljuje zakon o financiranju občin, in sicer na prihodke za financiranje primerne porabe, prihodke iz naslova finančne izravnave, prihodke od upravljanja in razpolaganja s premoženjem, druge prihodke po 25. členu zakona o financiranju občin ter prihodke od sofinanciranj. Na strani odhodkov so odhodki načrtovani po dejavnostih.
V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 410,410.000 SIT in odhodke v višini 480,759.000 SIT. Primanjkljaj plana prihodkov in odhodkov znaša 70,349.000 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb zajema predvidena prejeta vračila danih posojil v višini 819.000 SIT in dana posojila v višini 0 SIT. Razlika med danimi in prejetimi posojili znaša 819.000 SIT.
Račun financiranja obsega zadolževanje v višini 15,000.000 SIT in odplačila posojil v višini 818.000 SIT. Neto zadolževanje proračuna znaša 14,182.000 SIT.
Zmanjšanje sredstev na računu proračuna v letu 2001 v višini 55,348.000 SIT bo pokrito iz sredstev na računu iz preteklih let.
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, druge javne potrebe, sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in oblikovanje rezerv.
4. člen
Občina Žirovnica v letu 2001 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2001 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2001.
5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od dinamike nastajanja obveznosti in možnosti pokrivanja stroškov z lastnimi prihodki, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih posredni proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje dejavnosti posrednega proračunskega uporabnika, investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.
Proračunski uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju predplačil.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, na predlog pristojnega odbora, dodeljuje s sklepom župan.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana. Finančni referent v občinski upravi kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb, za usklajenost izplačil z višino in namenom porabe, za zakonitost in upravičenost porabe pa odgovarjajo delavci občinske uprave, zadolženi za posamezna področja.
8. člen
Splošna proračunska rezervacija za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega področja.
9. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 1,000.000 SIT. Rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Del sredstev se izloča v rezervo začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo leto.
O uporabi sredstev obvezne rezerve do višine 500.000 SIT za posamezni namen odloča župan na predlog delavca občinske uprave, pristojnega za finance, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve župan obvešča občinski svet.
10. člen
Župan je pooblaščen, da na predlog delavca občinske uprave, pristojnega za finance, deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah. Župan je pooblaščen za nabavo nepremičnin do vrednosti 1,000.000 SIT za posamezni namen. O nabavi nepremičnin na podlagi pooblastila župan obvesti občinski svet na prvi seji.
11. člen
Občina se v letu 2001 lahko zadolži za financiranje investicij v infrastrukturne objekte v višini do 15,000.000 SIT. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z zakonom.
Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.
O vsaki posamezni zadolžitvi odloča občinski svet.
12. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žirovnica, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja oziroma soustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča občinski svet.
13. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
14. člen
Nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
15. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, lahko predlaga, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem uporabniku proračuna.
16. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti finančne načrte za leto 2001 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka in jih posredovati občinski upravi. V finančnem načrtu se prikaže realizacija za leto 1999, ocena realizacije za leto 2000 in ocena za leto 2001. Posredni uporabniki proračuna so dolžni do 28. 2. 2002 občini predložiti poročila o delu, zaključne račune za leto 2001 in realizacijo finančnega načrta za leto 2001.
17. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
O prerazporeditvah župan šestmesečno obvešča občinski svet.
18. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov so sestavni deli tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/00
Žirovnica, dne 30. januarja 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti