Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

716. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zreče, stran 1216.

Na podlagi prve alinee 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 29. 1. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Zreče
1. člen
V statutu Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) se dopolni 9. člen tako, da se za drugim odstavkom dodajo trije novi, ki glasijo:
»Od upravljavca centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.«
2. člen
Prvi odstavek 16. člena se dopolni z novo šestnajsto alineo, ki glasi:
»– imenuje in razrešuje predstavnike ustanoviteljev v organih upravljanja v javnih zavodih in v javnih skladih«.
3. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«.
4. člen
Drugi odstavek 24. člena se dopolni z novo točko, ki glasi:
»– opravlja pristojnosti komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.«.
5. člen
Šesta točka drugega odstavka 29. člena se spremeni in glasi:
»– predlaga organiziranost občinske uprave, določi delovno področje, notranjo organiziranost in sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi.«.
6. člen
35. člen se spremeni tako, da glasi:
»Župan lahko s sklepom ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti ter določi njihove naloge in pristojnosti.«.
7. člen
Na koncu drugega stavka prvega odstavka 38. člena se briše pika in se doda besedilo »najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«.
8. člen
V tretjem odstavku 80. člena se črta beseda »vseh«, za besedo »volivcev« pa se doda vejica in besedilo »ki so glasovali.«.
9. člen
V 85. členu se črta beseda »lahko«.
10. člen
V prvem odstavku 107. člena se za besedo v višini doda besedilo »največ 1,5 odstotka prihodkov«.
Drugi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Del sredstev proračunske rezerve se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.«.
Tretji odstavek 107. člena se črta.
11. člen
Prva alinea prvega odstavka 108. člena se spremeni in glasi:
»– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so: suša, potres, požar, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, ter množični pojavi nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni; «.
V tretjem odstavku 108. člena se na koncu stavka črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
»do višine, ki jo določa odlok s katerim se sprejme občinski proračun. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino določeno z odlokom, odloča občinski svet.«.
12. člen
Drugi odstavek 109. člena se besedi »krajevnih skupnosti« nadomestijo z besedama »neposrednih uporabnikov«. V nadaljnjem besedilu istega odstavka se za besedo »financiranja« postavi pika, črta pa se besedilo »ter sredstva rezerv«.
13. člen
Tretji odstavek 131. člena se spremeni tako, da glasi:
»Predlog za spremembo in dopolnitev lahko da vsak član občinskega sveta, župan in komisije občinskega sveta.«.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0/99-7
Zreče, dne 29. januarja 2001.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti