Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

715. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2001, stran 1215.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 29. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zreče za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Zreče (v nadaljevanju: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe in drugih nalog v Občini Zreče v letu 2001.
2. člen
Proračun Občine Zreče za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
– prihodki               580.100.895,08 tolarjev,
– odhodki                580.100.895,08 tolarjev,
– račun finančnih terjatev in naložb      –
– račun financiranja              –
Proračun vključuje prihodke za primerno porabo in prihodke za financiranje drugih nalog občine.
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev je zajet v skupni bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna.
Prihodki in plačane obveznosti v času začasnega financiranja se vključijo v proračun za leto 2001.
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznostih, v skladu z likvidnostnim položajem.
Če zaradi likvidnostne situacije ni mogoče med letom upoštevati strukture predloga proračuna, lahko župan začasno izvrši prerazporeditve, o čemer mora šestmesečno poročati občinskemu svetu.
5. člen
Obveznosti občinskega dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem in poroštev, se poravnavajo ne glede na sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu proračuna.
O prerazporeditvi sredstev mora župan obvestiti občinski svet v 30 dneh.
6. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko župan:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
O ukrepih mora župan takoj obvestiti občinski svet.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje župan predlagati rebalans proračuna.
V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
7. člen
V proračunsko rezervo Občine Zreče se izloči največ 1,5 % od skupno doseženih prihodkov. O uporabi proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 500.000 SIT odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
V drugih primerih uporabe proračunske rezerve odloča občinski svet.
8. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Sredstva proračunske rezervacije se določijo v višini 0,5 % prihodkov občinskega proračuna.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
9. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila za posamezen namen zagotovljena v občinskem proračunu in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrene zneske.
10. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad namenskostjo in učinkovitostjo gospodarjenja s sredstvi občinskega proračuna, morajo uporabniki proračunskih sredstev občinskemu svetu:
– dostaviti obrazložen finančni načrt v roku, ki ga določi župan,
– najmanj polletno, na zahtevo občinskega sveta pa tudi večkrat letno, poročati o izvršitvi posameznih nalog, za katere so jim zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna,
– dostaviti zaključni račun in poročilo o poslovanju v preteklem letu do 28. februarja v tekočem letu.
11. člen
Investicijski del proračuna se začne uporabljati potem, ko je investitor občinski upravi predložil pogodbo oziroma predračun, po končanem delu pa je potrebno predložiti tudi obračunsko situacijo oziroma račun, ki ne sme presegati pogodbene vrednosti oziroma zneska iz 9. člena tega odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02-07/00
Zreče, dne 29. januarja 2001.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti