Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

711. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Veržej, stran 1211.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99 in 65/00) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 30. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Veržej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Veržej ter ureja podeljevanje priznanj in nagrad ter pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj in nagrad.
2. člen
Občina Veržej podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Veržej.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
3. člen
Priznanja in nagrade Občine Veržej so:
– naziv častnega občana Občine Veržej,
– priznanje z denarno nagrado,
– plaketa Občine Veržej in
– pisno priznanje Občine Veržej.
II. NAZIV ČASTNEGA OBČANA
4. člen
Naziv častnega občana Občine Veržej lahko pridobijo občani Občine Veržej, drugi državljani Republike Slovenije, kakor tudi državljani tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Veržej v državi ali na mednarodnem področju.
Ob podelitvi naziva častnega občana se izdela umetniško izdelana listina z besedilom sklepa, s katerim je priznanje podeljeno.
III. PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO
5. člen
Priznanje z denarno nagrado se podeli občanom Občine Veržej, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju. Nagrada Občine Veržej obsega diplomo in denarno nagrado. Višino denarne nagrade za vsako leto določi občinski svet ob sprejemanju proračuna.
IV. PLAKETA OBČINE VERŽEJ
6. člen
Plaketa Občine Veržej se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki dosežejo izredne uspehe na področjih, na katerih delujejo, in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.
Plaketo Občine Veržej lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Veržej.
V. PISNO PRIZNANJE OBČINE VERŽEJ
7. člen
Pisno priznanje ima pomen osebnega priznanja in pohvale in se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanja.
VI. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN NAGRAD
8. člen
Priznanja in nagrade se podelijo na svečan način ob posebnih slovesnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj in nagrad. Podeli jih župan ali od njega pooblaščena oseba.
9. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj in nagrad Občine Veržej so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
Priznanja in nagrade se podelijo praviloma na podlagi razpisa, izvedenega na krajevno običajen način. Razpis za podelitev priznanj in nagrad objavi župan enkrat letno, najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče leto.
Z razpisom se objavijo podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog, ter rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi.
10. člen
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
11. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Veržej obravnava Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Veržej, ki izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade in ga posreduje končni predlog za odločanje občinskemu svetu.
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje podeli brez razpisa takoj, ko je to mogoče. Brez razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam ob določeni svečani priložnosti, jubileju ali prazniku.
12. člen
Sredstva za priznanje in nagrade Občine Veržej se zagotovijo v občinskem proračunu. Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Veržej vodi občinska uprava.
VII. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o priznanjih Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96).
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-5/01
Veržej, dne 30. januarja 2001.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti