Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

704. Program priprave lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje ceste R2-441/1298 (Lendavska ulica) s progo SŽ Ormož-Hodoš v Murski Soboti, stran 1204.

Mestni svet mestne občine Murska Sobota je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) in 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) na izredni seji dne 1. 2. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje ceste R2-441/1298 (Lendavska ulica) s progo SŽ Ormož–Hodoš v Murski Soboti
1. člen
Splošni podatki o predhodnih aktivnostih z obrazložitvijo in utemeljitvijo priprave lokacijskega načrta
Za potrebe izdelave lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje ceste R2-441/1298 (Lendavska ulica) s progo SŽ Ormož–Hodoš je izdelan idejni projekt, št. projekta 335A/2000, ki jo je izdelala družba Lineal d.o.o., Biro za projektiranje iz Maribora. Osnova za idejni načrt je izdelana študija “Izvedba izvennivojskega prečkanja proge Ormož–MS–Hodoš z državnimi cestami v Murski Soboti”, IŠ BP Lineal, št. 319/99 in 21. člen zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) (poglavje izvennivojska križanja), ki določa, da:
– križanja železniške proge I. reda z avtocesto, hitro cesto ali glavno cesto morajo biti izvennivojska,
– križanja proge I. reda s cesto, ki ni avtocesta, hitra cesta ali glavna cesta, ne sme biti v istem nivoju, če je promet motornih vozil po cesti zelo gost (več kot 7000 vozil PLDP) ali če je železniški promet po progi pogosten (več kot 70 vlakov PLDP) ali če je največja progovna hitrost večja kot 160 km/h,
– križanje proge s cesto med uvoznimi in izvoznimi kretnicami železniške postaje mora biti izvennivojsko.
Trasa rekonstruiranega dela Lendavske ceste je opredeljena v idejnem projektu, ki je revidiran pri Direkciji RS za ceste Ministrstva za promet in zveze. Izdano je potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije, št. 820 z dne 24. 11. 2000.
Regionalna cesta R1-232/1316 (Lendavska cesta od Industrijske ulice proti BTC) in R2-441/1298 (Lendavska cesta v mestu – do Industrijske ceste) tvorita Lendavsko cesto v Murski Soboti, ki je ena najbolj prometnih cest v Murski Soboti. Lendavska cesta povezuje Mursko Soboto z Goričkim in ravninskim svetom vse do Lendave, hkrati pa predstavlja hrbtenico cestne mreže mesta Murska Sobota, kajti preko se napaja industrijska cona s prometom iz mesta, Goričkega in zaledja vse do Gederovec.
S povečanim prometom na železniški progi Murska Sobota–Hodoš bo po odprtju železniške povezave z Madžarsko postalo prečkanje železniške proge na obstoječem cestnem prehodu povsem nevzdržno, zaradi dolgih čakalnih vrst pred spuščenimi zapornicami. V neposredni bližini prehoda (na razdalji ca. 40 m je križišče z Industrijsko cesto, ki ga bodo spuščene zapornice v času urnih konic povsem ohromile). Kolikor se ne izvede izvennivojsko prečkanje se bodo izrazito poslabšali življenjski pogoji ob tej cesti.
Splošni podatki o predlagani ureditvi
Rekonstrukcija Lendavske ceste zaradi ureditve izvennivojskega križanja z železniško progo bo zahtevala določene ukrepe.
Problematika rešitve je v naslednjem:
– Lendavska cesta na razdalji ca. 263 m prečka dva vodotoka (Puconski potok in Ledavo),
– med obema vodotokoma je obravnavani cestni prehod, ki je oddaljen od Puconskega potoka ca. 160 m in od Ledave ca. 103 m,
– oba vodotoka sta v tako imenovanem polvkopanem sistemu (v izgonu) – višinska razlika med koto GRT železniškega tira (191,95 n.v.) in niveleto ceste na objektih je mala, tako je razlika med GRT in Ledavo (189,95) ca. 2 m, med GRT in Puconskim potokom (191,09) pa zgolj 0,85 m,
– podtalnica je plitvo pod površino – visoka kota podtalnice med 187,0 in 187,5 m n.v.
Rešitev predvideva naslednje ukrepe:
Preusmeritev dela visokih vod Ledave v Puconski potok, da se omogoči znižanje nivelete ceste na Ledavi. Z izgradnjo povezave med Ledavo in Puconskim potokom postane le-ta razbremenilnik Ledava – Ledava kar zahteva obsežne VG ureditve (v idejnem projektu sta obdelani dve varianti):
– izgradnjo razdelilnega objekta na Ledavi,
– izgradnja dela novega razbremenilnika,
– regulacijo Puconskega potoka s širitvijo, poglobitvijo in utrditvijo struge,
– sanacija obstoječega hidromelioracijskega sistema,
– izgradnjo 4 ali 5 novih mostov na razbremenilniku Ledava – Ledava, kar zavisi od izbora variante I. ali II. in
– nov most na Ledavi.
Izvennivojsko prečkanje ceste s progo zahteva:
– znižanje nivelete ceste,
– izgradnjo nadvoza železniške proge nad Lendavsko cesto (izvedba del pod prometom na sami železniški progi Ormož–Murska Sobota–Puconci–Hodoš),
– izvedbo kesona v območju podtalnice in
– prečrpališče za odvod meteornih vod z območja ceste v ukopu.
Preureditev križišča Lendavske ceste z Industrijsko cesto v krožišče zahteva:
– rušitev treh stanovanjskih objektov, od tega je objekt ob Industrijski cesti že opuščen,
– rušitev treh gospodarskih objektov,
– izvedba večjega števila opornih zidov zaradi znižanja nivelete ceste in
– preureditev obstoječih komunalnih vodov: vodovodni cevovodi, fekalna kanalizacija, TK vodi, CATV, elektro nizko in srednje napetostni vodi, javna razsvetljava, plinovodi in SVTK naprave ob železniški progi.
2. člen
Priprava lokacijskega načrta:
Vsebina in obseg odloka o sprejetju lokacijskega načrta
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta se v vsebinskem smislu pripravi tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček oziroma bodo pripravljene v skladu z:
– zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUNDPP) (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– navodilom o potrebnih strokovnih podlagah in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Lokacijski načrt bo obravnaval del Lendavske ceste v območju med križiščem Lendavske ulice s Partizansko ulico ter Lendavske ceste in uvoza na benzinski servis OMV.
Predhodno pripravljene strokovne podlage:
– prometna študija mesta Murska Sobota, Promet, Seping d.o.o. in CPI d.o.o. Maribor, št. proj. 001/96-S, junij 1997,
– prometna študija mesta Murska Sobota, Urbanizem, Seping d.o.o. in CPI d.o.o. Maribor, št. proj. 150/97-S, junij 1997,
– študija izvedljivosti razvoja železniške proge Ormož–Ljutomer–Murska Sobota–Puconci, SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., maj 1999,
– idejna študija Izvennivojski prehodi državnih cest preko proge SŽ Ormož–Puconci v Murski Soboti, cesta G1-3, odsek 319 v km 1,300 in cesta R2-441 odsek 1298 v km 0,075, Lineal, Maribor, št. projekta 319/99, december 1999,
– dopolnitev prometne študije mesta Murska Sobota z ažuriranjem prometnih obremenitev za različice cestnega omrežja, CPI, december 1999.
Naročnik in izdelovalec lokacijskega načrta ter investitor posega v prostor
Naročnik lokacijskega načrta je Direkcija RS za ceste pri Ministrstvu za promet in zveze in Mestna občina Murska Sobota. Investitor posega v prostor je Direkcija RS za ceste pri Ministrstvu za promet in zveze in Mestna občina Murska Sobota (v skladu z zakonom o javnih cestah).
Organizacija priprave odloka o sprejetju lokacijskega načrta
Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem naselij in drugih posegov v prostor v skladu z 69. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in bo izbrana na podlagi javnega razpisa.
Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta se določi pristojna služba mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi odloka o sprejetju lokacijskega načrta in morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka lokacijskega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku lokacijskega načrta, so:
– Elektro Maribor, PE Murska Sobota
– Telekom Slovenije, enota Murska Sobota,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, enota Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota,
– Cestno podjetje Murska Sobota,
– Mestne četrti Murska Sobota,
– Podjetje Komunala, d.o.o, Murska Sobota,
– MOP, Urad RS za varstvo narave, Izpostava Murska Sobota,
– Direkcija RS za železniški promet,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
– MPZ, DDC, DRSC,
– Mestni plinovodi Koper (Geoplin),
– Mestna občina Murska Sobota.
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne bo podal pogojev, se bo v skladu s 35. in 45.a členom ZUNDPP smatralo, da nima pogojev oziroma, da s predloženo dokumentacijo soglaša.
V postopku priprave LN izdelovalec prevzame že izdelan idejni projekt ga ovrednoti po metodologijah posameznih resorjev (varstvo okolja (presoja vplivov na okolje), krajinska arhitektura, družbena sprejemljivost, prometno tehnični vidik, regionalno razvojni vidik in gradbeno ekonomski vidik).
Osnutek lokacijskega načrta, kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) mora vsebovati:
a) tekstualni del:
– splošni podatki o izdelovalcu LN,
– vsebinsko kazalo vseh sestavin LN,
– opis prostora in pogoji za realizacijo,
– obrazložitev in utemeljitev LN,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja s podatki o površini, lastništvu, vrsti rabe in označbo,
– načrt parcel in tehnični elementi za zakoličenje,
– odstopanja od določil LN,
– podatki o infrastrukturnih objektih in napravah,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– varstvo bivalnega okolja in narave (voda, zrak, tla, biotopi),
– koordinate predvidene ekspropriacije ceste,
– etape izvajanja LN,
– usklajenost rešitve s podanimi zahtevami ter pripombami soglasodajalcev,
– ureditev prometa za čas gradnje;
b) grafični del:
– prikaz iz prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– karta s prikazom območja LN v M 1: 2500, 1:1000, 1:500,
– prikaz na topografski karti v M 1: 1000,
– pregledni situacijski načrt s prikazom namenske rabe prostora v M 1:1000,
– ureditvena situacija LN v M 1:500 (1:1000) na vektorizirani, digitalni katastrski podlagi (DKN), ki vsebuje tehnične, prometne, komunalne, krajinske, oblikovalske, urbanistične, okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve,
– prikaz izključne in omejene rabe,
– objekti predvideni za odstranitev,
– situacija križanja z infrastrukturnimi vodi in napravami,
– prometno tehnična situacija (elementi regulacije prometa s prometno signalizacijo),
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
– karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne profile cest,
– faznost izvedbe,
– prikaz vodenja prometa za čas gradnje (preusmeritve prometa – obvozi);
c) osnutek odloka LN:
– meja oziroma obodna parcelacija in seznam parcel, ki so znotraj območja obdelave,
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično-arhitektonsko, krajinsko, naravovarsteno oblikovanje in oblikovanje zaradi varstva bivalnega okolja,
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov (vodenj prometa za čas gradnje, organizacija gradbišča),
– etapno izvajanje,
– obveznosti investitorja in izvajalcev.
3. člen
Sprejemanje LN
Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka LN
Ko župan Mestne občine Murska Sobota ugotovi, da je osnutek LN skladen z vsebino iz 4. točke tega programa ter zbrani pogoji in mnenja, predlaga Mestnemu svetu mestne občine Murska Sobota, da sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka LN. Sklep se objavi v Uradnem listu RS, gradiva pa se razgrnejo na sedežu mestnih četrti in v prostorih Mestne občine Murska Sobota na običajen način.
Terminski plan:
– objava javnega razpisa za izbiro izdelovalca lokacijskega načrta se izvede do 10. 2. 2001,
– izbira izdelovalca LN – konec marca 2001,
– osnutek LN se dostavi Mestni občini Murska Sobota do začetka junija 2001,
– sklep o javni razgrnitvi osnutka LN – začetek junija 2001,
– javna razgrnitev osnutka LN za zbirno cesto (1 mesec),
– javna razprava o osnutku LN za zbirno cesto (v času javne razgrnitve),
– sprejem osnutka LN na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota – 1. branje (julij 2001), hkrati se sprejmejo odgovori na pripombe iz javne razgrnitve in javne razprave,
– korekcija osnutka LN in izdelava predloga LN (upoštevanje na mestnem svetu akceptiranih pripomb iz javne razgrnitve in razprave) vključno z zbiranjem soglasij (september 2001),
– sprejem LN v 2. branju na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota (oktober 2001),
– objava LN v Uradnem listu Republike Slovenije (oktober 2001).
Usklajevanja
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in odgovori na pripombe se pripravijo do prve obravnave na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota. Predlog stališč in odgovorov na pripombe pripravi izdelovalec LN v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne občine Murska Sobota in pristojnimi institucijami. Predlog stališč in odgovorov obravnava pristojni odbor, ki deluje v sklopu Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota.
Predlog odloka o LN
Predlog LN, kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) mora vsebovati poleg sestavin iz 4. točke tega programa vsebovati še:
a) tekstualni del:
– ocena stroškov za izvajanje LN,
– soglasja pristojnih organov in organizacij,
– tehnični elementi za zakoličenje objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe);
b) grafični del:
– zakoličbeni načrt;
c) predlog odloka:
Predlog odloka mora biti oblikovan v skladu s 44. členom navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in mora vsebovati:
– meje oziroma obodno parcelacijo in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obdelave,
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično-arhitektonsko, krajinsko, naravovarstveno oblikovanje in oblikovanje zaradi varstva bivalnega okolja,
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov (vodenj prometa za čas gradnje, organizacija gradbišča),
– določitev toleranc pri legi in funkciji, ki so lahko dopustne v projektni dokumentaciji z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele, poslabšati bivalne in delovne razmere in načrtovan videz obravnavanega območja,
– možnost etapnega izvajanja,
– režim in začasna namembnost zemljišč,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju LN.
Sprejetje odloka LN:
Mestni svet mestne občine Murska Sobota sprejme predlog LN z odlokom, na predlog župana. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Sredstva za izdelavo LN
Sredstva za izdelavo LN in strokovnih podlag LN bo zagotovila Direkcija RS za ceste pri Ministrstvu za promet in zveze in Mestna občina Murska Sobota.
5. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-5/01
Murska Sobota, dne 1. februarja 2001.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti