Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

699. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2001, stran 1202.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), zakona o finaciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 1. 2. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Metlika za leto 2001
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Metlika za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, terjatvami in naložbami ter dolgovi.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, posebni del, ki vsebuje podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po namenih z obrazložitvami ter načrt razvojnih programov.
3. člen
Proračun Občine Metlika se določa za leto 2001 v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
                         SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki                   917,516.463,00
II. Odhodki                   944,484.633,77
III. Proračunski presežek, primanjkljaj     –26,968.170,77
B) Račun finančnih terjatev in naložb          –
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                   –
IX. Odplačila dolga                9,300.000,00
X. Neto zadolževanje               –9,300.000,00
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
  na računu                  –36,268.170,77
---------------------------------------------------------------
4. člen
Občina Metlika razpolaga v letu 2001 s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2001 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.
5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se porabijo za pokrivanje materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
6. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa in na osnovi pravilnika o malih naročilih ali odločbe, oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odredbe župana.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Javno podjetje in javni zavodi, katerih je ustanoviteljica občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Posredni uporabniki morajo, na zahtevo župana, prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
9. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
10. člen
V rezervni sklad Občine Metlika se izloča 0,5% skupno doseženih prihodkov proračuna.
Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.
O porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet.
11. člen
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti odloča župan.
12. člen
Župan občine je pooblaščen, da:
– odloča o začasni porabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih težav občine,
– odloča o naložbah prostih denarnih sredstvih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 013-3/01
Metlika, dne 1. februarja 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti