Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16. 2. 2001

Kazalo

696. Odlok o plakatiranju in neprometnih znakih v Občini Lendava, stran 1197.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US in 70/00) in 3., 25. in 105. členom zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 33/00) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski svet občine Lendava na 19. seji dne 31. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o plakatiranju in neprometnih znakih v Občini Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja postavljanje, oblika in vsebina ter vzdrževanje oziroma odstranjevanje stalnih in začasnih plakatnih mest ter stalnih in nepremičnih oglaševalnih objektov in neprometnih znakov.
S tem odlokom se ureja tudi upravljanje z oglaševalnimi objekti, plakatnimi mesti in neprometnimi znaki.
2. člen
Plakatiranje in obveščanje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s plakati, letaki, napisi in drugimi oblikami za vizualno sporočanje širši javnosti.
Oglaševanje obsega posredovanje tržnih obvestil in sporočil s plakati, napisi in drugimi izraznimi oblikami za vizualno sporočanje širši javnosti.
Plakate in obvestila je dovoljeno lepiti le na za to pripravljenih plakatnih (obvestilnih) mestih po predhodnem dovoljenju pooblaščenega izvajalca.
3. člen
Za postavljanje, vzdrževanje oziroma odstranjevanje neprometnih znakov, oglaševalnih objektov in plakatnih mest se pooblasti izvajalca del (v nadaljevanju: pooblaščeni izvajalec), sklene pogodba oziroma podeli koncesija v skladu z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava in o izvajanju gospodarskih javnih služb.
4. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise in označbe sedežev firm in njihovih poslovnih prostorov oziroma društev, ki so nameščena na zgradbah ali na funkcionalnem zemljišču zgradb, kjer je sedež firme oziroma društva in na običajnih oglaševalnih mestih.
II. POSTAVITEV NEPROMETNIH ZNAKOV, PLAKATNIH MEST IN OGLAŠEVALNIH OBJEKTOV
5. člen
Neprometni znaki po tem odloku so znaki, ki opozarjajo na kulturni spomenik, zgodovinsko ali naravno znamenitost; znaki s katerimi se udeležence v prometu usmerja k podjetjem oziroma ustanovam, katerih dejavnost je vezana na večji obisk udeležencev v prometu; znaki, ki obveščajo o napravah in objektih, ki so v neposredni zvezi s prometno-vzgojnimi akcijami ter drugimi aktivnostmi povezanimi s prometom.
6. člen
Za postavitev neprometnih znakov, oglaševalnih objektov in stalnih plakatnih mest je pristojen pogodbeni oziroma pooblaščeni izvajalec, po predhodni pridobitvi dovoljenja pristojnega organa po predpisih, ki urejajo posege v prostor.
Pridobitev dovoljenja za začasna plakatna mesta ni potrebna, če gre za postavitev začasnih (premičnih) oglaševalnih panojev ob trgovinah in gostiščih ter na njihovih funkcionalnih zemljiščih, pri čemer mora poskrbeti za urejen videz tega prostora.
7. člen
Neprometne znake, oglaševalne objekte in plakatna mesta je dovoljeno postavljati tako, da ne ovirajo ali ogrožajo prometa, da ne poškodujejo ceste in da ne kvarijo naravnega in obstoječega urbanega okolja. Postavljeni morajo biti tako, da vplivi okolice (svetlobe, sence, druge ovire) ne motijo zaznavnosti in razpoznavnosti neprometnega znaka ali plakatnega mesta.
Neprometni znaki, oglaševalni objekti in plakatna mesta se postavljajo v tolikšni razdalji pred odcepi oziroma priključki cest, prostorom za prireditve ali pred objektom, da lahko udeleženci v prometu znak pravočasno razpoznajo in se odločijo glede nadaljnje vožnje, ne da bi pri tem ovirali ali ogrožali promet na cesti.
8. člen
Postavitev neprometnega znaka v varovalnem pasu ceste izven naselja se izvaja v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa.
9. člen
Neprometni znaki, oglaševalni objekti in plakatna mesta morajo biti zasnovani tako, da upoštevajo pomen in značilnost prostora, kjer bodo postavljeni.
Celostno podobo neprometnega znaka ali plakatnega mesta določi pogodbeni izvajalec oziroma pooblaščeni izvajalec, s predhodnim soglasjem pristojnega občinskega organa.
Velikost neprometnega znaka ali skupine znakov, oglaševalnih objektov in plakatnih mest mora biti okolici primerna in ne sme zmanjšati preglednosti prometnih znakov, preglednosti v križišču oziroma preglednosti ceste ali kako drugače vplivati na varnost cestnega prometa.
Največja dovoljena površina neprometnega znaka ob cesti je:
– za posamični znak                   0,50 m2
– za skupinsko tablo                   3,40 m2
– za slike, transparente in grafične prikaze 
 v zvezi s prometom in turizmom             3,40 m2
– za velike panoje                   15,00 m2
– za prostostoječe in reklamne  
 table velikosti do                  15,00 m2
– svetlobni panoji in prikazovalniki 
 velikosti do                     15,00 m2
– reklamne vitrine                  do 2,00 m2
– reklamne vitrine                  nad 2,00 m2
– reklamne table na drogovih velikosti        do 1,50 m2
10. člen
Neprometni znak mora biti oblikovan tako, da je opazen ter da se jasno loči od prometnih znakov. Imeti mora samo najnujnejšo obvestilo in usmerjevalno vsebino.
III. POSTAVITEV PLAKATNIH MEST IN PLAKATIRANJE
11. člen
Plakatna mesta so stalna ali premična.
Stalna plakatna mesta so samostojno stoječa ali na stene pritrjene table, vitrine, oglasni stebri, drogovi za nameščanje reklamnih zastav, nameščeni na javnih površinah in površinah v zasebni lasti neposredno ob cesti ali na javnih in zasebnih površinah v naseljih, panoji in elektronske table. Premična oglasna mesta so panoji, transparenti, napisi ter napisi na javnih in drugih vozilih in podobno.
Lokacijo plakatnih mest določi pogodbeni izvajalec po predhodni pridobitvi soglasja pristojnega občinskega organa.
Pooblaščeni oziroma pogodbeni izvajalec izdela kataster neprometnih znakov, oglaševalnih objektov in stalnih plakatnih mest v občini, ki ga mora redno dopolnjevati.
12. člen
Plakatna mesta služijo za obveščanje o javnih prireditvah, zborovanjih, manifestacijah, dejavnostih političnih strank, oglaševanju proizvodov ter drugih storitev različnih interesov.
13. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in drugih obvestilnih sredstev je dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov samo z dovoljenjem lastnika poslovnih prostorov.
Za lepljenje in odstranjevanje plakatov je pristojen pooblaščeni oziroma pogodbeni izvajalec.
14. člen
S plakatnimi mesti upravlja pooblaščeni oziroma pogodbeni izvajalec.
Izvajalec mora skrbeti:
– da so plakati, ki jih lepi na plakatna mesta kvalitetno pritrjeni, opremljeni s številko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu;
– da poškodovane plakate odstrani v roku 2 dni;
– da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena;
– da odstrani plakate, ki niso opremljeni s štampiljko;
– da so plakati pravočasno izobešeni in da so stari plakati pravočasno odstranjeni;
– da prijavlja pristojnim inšpekcijskim službam (občinski redar) vsako nezakonito lepljenje plakatov in oglaševanj.
15. člen
Za objavljanje oglasov in obvestil na plakatnih mestih je naročnik (uporabnik) dolžan plačati ustrezno takso, ki ga na predlog župana določi občinski svet in je prihodek proračuna Občine Lendava. Ceno, ki jo za nameščanje in odstranitev plakatov in drugih obvestilnih sredstev naročnik plača pooblaščenemu oziroma pogodbenemu izvajalcu, določi izvajalec ob soglasju občinskega sveta, naročnik ga plača izvajalcu.
Župan določi, katere organizacije in društva so oproščena stroškov objavljanja svojih obvestil in oglasov.
16. člen
Podjetja, društva in politične stranke lahko uporabljajo svoja plakatna mesta po predhodnem dovoljenju občinskega upravnega organa.
Takšna obvestilna mesta se uporabljajo izključno za lastne potrebe, urejena morajo biti skladno z določbami tega odloka ter se zanje tudi plačuje taksa.
17. člen
Za politično delovanje in za predvolilno kampanjo se uporabljajo stalna plakatna mesta, način uporabe predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampanji.
18. člen
Najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja morajo organizatorji volilnih kampanj odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest, ki so določena s tem odlokom.
IV. OGLAŠEVALNI OBJEKTI IN OGLAŠEVANJE
19. člen
Oglaševalni objekti, ki so lahko stalni ali premični, služijo za oglaševanje proizvodov in storitev. Dovoljenje za postavitev oglaševalnih objektov izda upravni organ, pristojen za dovoljenja na podlagi predhodnega soglasja občinskega upravnega organa, ki je pristojen za urejanje prostora.
20. člen
Med oglaševalne objekte ne sodijo napisi, znaki oziroma drugi simboli, ki so postavljeni na objektih in označujejo naziv podjetja, društva, zavoda in ne oglašujejo proizvodov oziroma storitev. Prav tako ne sodijo med oglaševalne objekte različne table, vitrine in drugo, ki objavljajo sporočila javnih institucij.
21. člen
Z oglaševalnimi objekti upravlja pogodbeni izvajalec.
Pogodbeni izvajalec je dolžan oglaševalne objekte vzdrževati v skladu s pogoji, ki jih je pristojni upravni organ določil v dovoljenju za njihovo postavitev.
22. člen
Naročnik (uporabnik) oziroma pogodbeni izvajalec je dolžan za postavitev in uporabo oglaševalnih objektov in neprometnih znakov plačati ustrezno takso, katere višino določi na predlog župana občinski svet.
V. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska inšpekcija.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Po tem odloku je prepovedano:
– nameščanje neprometnih znakov, oglaševalnih objektov in plakatnih mest v nasprotju s 5. členom tega odloka;
– plakatiranje izven plakatnih mest;
– plakatiranje in pisanje grafitov po fasadah in stenah, vhodnih vratih zgradb, izložbah, drevesih, ograjah, stebrih na prometnih in neprometnih znakih ter na drugih mestih, ki niso namenjena plakatiranju;
– trositi obvestila in letake;
– prekrivati, odstranjevati, trgati ali drugače uničevati plakate in druge objave, nameščene v skladu s tem odlokom, še preden so zastarele;
– pisati po plakatih ter samovoljno spreminjati njihovo vsebino in obliko, potem ko so javno nameščeni,
– poškodovati javna plakatna mesta, neprometne znake in oglaševalne objekte;
– nameščanje svetlobnih obvestilnih tabel, ki bi s svojim delovanjem motile pogoje bivanja.
25. člen
Z denarno kaznijo od 15.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če krši določila 24. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če krši določila 24. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 tolarjev se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prejšnjega odstavka.
26. člen
V primeru kršitev določb tega odloka pristojni občinski inšpektor odredi ustno ali pisno odločbo za odpravo nepravilnosti. Zavezanec je dolžan nepravilnosti odpraviti v roku, ki ga določi občinski inšpektor, drugače to stori pooblaščena oseba na njegove stroške.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o plakatiranju v Občini Lendava (Uradne objave, št. 6/87).
28. člen
Za vse obstoječe neprometne znake, plakatna mesta in oglaševalne objekte, ki nimajo ustreznega dovoljenja za postavitev morajo pogodbeni izvajalci oziroma pooblaščeni izvajalci v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka zahtevati izdajo ustreznega dovoljenja pri pristojnem upravnem organu. V nasprotnem primeru se odredi odstranitev takega objekta na stroške lastnika.
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-19/01
Lendava, dne 31. januarja 2001.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti